UNMIK
Resmi Gazete


BM Güvenlik Konseyinin 1244 ncü Önergesi

Uluslararası Düzeyde Tanınmış İnsan Hakları Standartları

Kosova Geçici Öz-Yönetim Anayasal Çerçevesi

 

© 1999-2007 UNMIK.

UNMIK ve Uluslararası İnsan Hakları Göstergeleri tarafından bu elektronik yayına geçirilen UNMIK Düzenlemeleri, İdari Yönergeler ve Uluslararası Anlaşmalar Kosova daki Birleşmiş Milletlerin Geçici Yönetimi (UNMIK) tarafından yayınlanmıştır.
UNMIK ve DPI (Kamu Enformasyon Müdürlüğü) bu site ve formatta yayınlanan metinlerin doğruluğuna dair hiç bir garanti veremez ve aynı zamanda bu metinlere ve tercümelere bağımlılıktan dolayı çıkacak herhangi bir sonuç için sorumlu tutulamazlar. Birleşmiş Milletlerin Yönetim İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Resmi Gazete, UNMIK tarafından bu elektronik yayına geçirilen UNMIK Düzenlemeleri, İdari Yönergeler, Uluslararası Anlaşmalar için tek resmi kaynaktır. İngilizce versiyonu UNMIK Düzenlemeleri ve İdari Yönergelerin tek resmi versiyonudur. İngilizce dili versiyonu ve Arnavutça veya Sirpça dillerinde ki versiyonlarında ki anlaşmazlık halinde İngilizce dili versiyonu geçerli olacaktır.

Uluslararası İnsan Hakları Göstergeleri ve Göstergelerin tercümelerinin sahibi/sahipleri tarafından verilen izine göre uygulanabileceği yerlerde kullanılan metinlere ve tercümelere bağımlılıktan dolayı çıkacak herhangi bir sonuç için onların doğruluğuna dair ne UNMIK ne de DPI sorumlu tutulamazlar.


MESULİYETİN REDDİ

UNMIK, Genel Sekreterin Özel Temsilcisinin yetkisiyle yayınlanan UNMIK Düzenlemeleri ve İdari Yönergelerin basımı için sorumludur. UNMIK, Kosova Meclisi tarafından kabul edilen ve Genel Sekreterin Özel Temsilcisi tarafından yayınlanan kanunların tercümelerinin doğruluğuna dair Anayasa Çerçevesi dahilinde öngörülen 9.1.51 no.lu paragrafla ilgili (UNMIK 2001/9 ve 15 Mayıs 2001 no.lu Düzenlemesi) hiç bir sorumluluğa tabi tutulamaz. UNMIK, bu metinlere ve tercümelere bağımlılıktan dolayı çıkacak herhangi bir sonuç için sorumlu tutulamaz.

 

unmikgazette@un.org            (+381) 38 200 17003

Pri{tina - Kosovo
 

webmaster: bajraktarir@un.org