Audio

 • The United Nations has a “Zero Tolerance” policy towards sexual exploitation and sexual abuse

 • Radio Ophelia Promo
 • International Day of Sport for Developement and Peace 2016

  Pristina, 06 April 2016 - International Day of Sport for Development and Peace is an opportunity to recognize that sports can foster peace and contribute to an atmosphere of tolerance and understanding. Sports can often be a tool for reconciliation among the younger generations, after a conflict, and Kosovo is no exception. Radio Ophelia met with a promising tennis player: Meldin Mustafi, 16, and his tennis partner, Durim Morina. Both are from Prizren.

   

   

 • Dita Ndërkombëtare e Sportit për Zhvillim dhe Paqe 2016

  Prishtine, 06 April 2016 - Dita Ndërkombëtare e Sportit për Zhvillim dhe Paqe është një mundësi për të konfirmuar se sporti mund të ndihmojë në ndërtimin e paqes dhe të kontribuojë në një atmosferë tolerance dhe mirëkuptimi. Shpeshherë sporti shërben si mjet pajtimi në mes të brezave më të rinjë pas konfliktit, dhe Kosova nuk bën përjashtim. Radio Ophelia bisedoi me një tenist premtues: Meldin Mustafi, 16, dhe me partnerin e tij të tenisit, Durim Morina. Që të dy janë nga Prizreni.

   

 • Međunarodni dan sporta za razvoj I mir 2016

  Pristina, 06 April 2016 - Međunarodni dan sporta za razvoj I mir je prilika da se pokaže da sport moze da podstakne mir I doprinese atmosferi tolerancije I razumevanja. Sport često može da bude sredstvo pomirenja među mlađim generacijama u postkonfliktnom periodu i Kosovo nije izuzetak od tog pravila. Radio Ophelia je posetila tenisera koji obećava: Meldina Mustafija, šesnestogodišnjaka, I njegovog partnera u tenisu Durima Morinu. Obojica su iz Prizrena.

  Serbian version

 • ​International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action 2016​

  Pristina, 04 April 2016 - On International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action 2016, we wanted to find out more about the situation in Kosovo. We also wanted to ask practical questions such as: which areas are still hazardous in Kosovo? How is demining in Kosovo coordinated? And what steps to follow if you see a land mine or unexploded device? We spoke to an expert on the matter, KFOR Mine and EOD Engineer, Mr. Ciprian Andrica.

 • Dita Ndërkombëtare e Ndërgjegjësimit dhe Asistencës ndaj Minave 2016

  Prishtine, 04 April 2016 - Në Ditën Ndërkombëtare të Ndërgjegjësimit dhe Asistencës ndaj Minave 2016, u interesuam të mësojmë më shumë për situatën në Kosovë. Po ashtu deshëm të bëjmë pyetje praktike si: cilat zona janë ende të rrezikshme në Kosovë? Dhe çka duhet të bëni nëse e vëreni ndonjë minë apo mjet të pashpërthyer? Biseduam me ekspertin në këtë lëmi, Inxhinierin e KFOR-it për Mina dhe Mjete të Pashpërthyera, Z. Ciprian ANDRICA.

   

 • Međunarodni dan podizanja svesti o opasnosti od mina i podrške protivminskom delovanju 2016

  Pristina, 04 April 2016 - Na Međunarodni dan podizanja svesti o opasnosti od mina i podrške protivminskom delovanju 2016, želeli smo da saznamo nesto više o situaciji na Kosovu. Takođe želeli smo da pitamo praktična pitanja kao što su: koje oblasti na Kosovu su još uvek opasne ? Kako se koordiniše deminiranje na Kosovu? I šta da se uradi kad se vidi mina ili neekspodirana ubojita sredstva? Razgovarali smo sa ekspertom u ovoj oblasti inženjerom Ciprianom Andrikom iz KFOR-a.

 • World Water Day 2016

  Pristina 22 March 2016 - Two years ago, two major water sources, the Batllava/Batlava and Badovc/Badovac lakes in the region of Pristina suffered a drought and were at minimal level. Today both lakes have reached the highest water accumulation quota and are continuing to discharge. At present water reductions are minimal and supply continues throughout the night.

 • Dita Botërore e Ujit 2016

  Prishtine 22 March 2016 - Para dy vitesh, dy burime kryesore të ujit, liqeni i Batllavës dhe liqeni i Badocit në rajonin e Prishtinës ishin në nivelin e tyre minimal. Sot të dy liqejtë kanë arritur kuotën më të lartë të mbledhjës së ujit dhe vazhdimisht po kapërderdhen. Reduktimet e ujit momentalisht janë minimale dhe furnizimi me ujë është i vazhdueshëm gjatë gjithë ditës.

   

Pages