Mandat

Savet bezbednosti je svojom Rezolucijom 1244 (1999) ustanovio mandat Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK). Mandat Misije je da pomogne da se uspostave uslovi za miran i normalan život svih stanovnika Kosova i unapredi regionalna stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Misiju predvodi Specijalni predstavnik Generalnog sekretara, koji ima civilna izvršna ovlašćenja koja su mu poverena Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (1999).

Specijalni predstavnik obezbeđuje koordinisan pristup međunarodnog civilnog prisustva, koje deluje u skladu s  Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (1999), uključujući Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), koja je zadržala status stuba UNMIK-a zaduženog za izgradnju insitucija.

Specijalni predstavnik takođe obezbeđuje koordinisan rad sa šefom Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS), koja ima operativnu odgovornost u oblasti vladavine prava. EULEKS je ustanovljen na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999), a deluje pod opštom nadležnošću Ujedinjenih nacija.

Glavno sedište Misije je u Prištini, a podržavaju je dve terenske kancelarije u Mitrovici i Peći.

Osim toga, Kancelarija UN-a u Beogradu igra važnu političku i diplomatsku ulogu i održava vezu sa političkim rukovodstvom Srbije.

Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine, i priznalo ga je više od 100 država članica Ujedinjenih nacija. UNMIK nastavlja da sprovodi svoj mandat na statusno neutralan način i da deluje u skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 (1999).

Informativni list mirovnih operacija UN-a za UNMIK,  na dan 30. juna 2014.

Brojno stanje

Početno odobreno  

[Rezolucija SB UN 1244 (1999), Dopis S/1999/1119]

Odobrena nameštenja (do 30. juna 2015)

Ukupno 388, uključujući:

Civilno osoblje:

116 članova međunarodnog civilnog osoblja*

229 članova lokalnog osoblja

27 UN volontera

Ukupno 16 članova uniformisanog osoblja

8 vojnih službenika za vezu

8 policijskih službenika

Države učesnice                   

Vojno osoblje

Češka Republika, Poljska, Republika Moldavija, Rumunija, Turska i Ukrajina. 

Policijsko osoblje

Austrija, Bugarska, Mađarska, Nemačka, Italija, Ruska Federacija, Turska i Ukrajina.

Finansijski aspekti

Način finansiranja: Procena sredstava na Posebnom računu

Odobreni budžet: (07/2015 – 06/2016): $40.031,000 [A/C.5/69/24]      

Prisustvo UN-a na Kosovu

Sistem UN-a na Kosovu čine Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), na čelu sa Specijalnim predstavnikom Generalnog sekretara (SPGS), i agencije, fondovi, programi i podružnice UN-a, koji su grupisani pod koordinisanim okriljem Tima Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNKT), a predvodi ih Koordinator UN-a za razvoj. 

UN su prisutne sa sledećim agencijama i partnerima UN-a:

Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK)

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-HABITAT)

Fond Ujedinjenih nacija za decu (UNICEF)

Оrganizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO)

Svetska zdravstvena organizacija Ujedinjenih nacija (WHO)

Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV)

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA)

Аgencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women)

Кancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

Мeđunarodna organizacija rada (ILO)

Мeđunarodni monetarni fond (IMF)

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava (OHCHR)

Svetska banka (WB)

Aktivnosti unmik

Prioriteti Misije i dalje ostaju unapređenje bezbednosti, stabilnosti i poštovanja ljudskih prava na Kosovu i u regionu. Na putu ka ispunjenju svojih ciljeva, UNMIK nastavlja da konstruktivno sarađuje sa Prištinom i Beogradom, sa zajednicama na Kosovu i regionalnim i međunarodnim činiocima.

Zahvaljujući snažnom vođstvu i posvećenosti Beograda i Prištine, čiji je vrhunac postignut 19. aprila 2013. godine Prvim sporazumom o načelima za normalizaciju odnosa, godina 2013. bila je godina značajnog političkog napretka. Uz fundamentalni napredak koji je postignut tokom dijaloga pod okriljem Evropske unije, obe strane su takođe ostvarile značajan napredak u unapređenju svog cilja da se približe insitucijama Evropske unije. Uspešno održavanje lokalnih izbora na Kosovu, uključujući i u opštinama na severu Kosova, po prvi put prema jedinstvenom zakonodavnom okviru, otvorilo je prostor za novu političku dinamiku na Kosovu, kao i početak nove faze angažovanja strana na punom sprovođenju Briselskog sporazuma, potpisanog 19. aprila. Tekući direktni razgovori Beograda i Prištine su bili ključni za postizanje tog uspeha i ostaju i dalje značajni kao jamstvo da se ostvareni napredak odupre izazovima koji proističu iz razlika u tumačenju ili tenzija na terenu.

Gledajući unapred, UNMIK će nastaviti da pruža svoju podršku primeni sporazuma između Beograda i Prištine. Glavni cilj u narednom periodu je jačanje formalnih i neformalnih kanala komunikacije između vlasti na svim nivoima i među svim zajednicama na Kosovu. Resursi UNMIK-a, kao i međunarodnih partnera na terenu, će i dalje biti u potpunosti usmereni na podršku takvim nastojanjima i njihovo omogućavanje.