Vladavina prava na Kosovu i mandat UNMIK-a

Patrola UNMIK policije, Octobar 1999 - UNMIK Photo Archives

UNMIK je ustanovljen na Kosovu da služi kao međunarodno civilno i vojno prisustvo nakon usvajanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a, u junu 1999. godine. U odnosu na pitanja vladavine prava, u izveštaju Generalnog sekretara, od 12. jula 1999 (S/1999/779), navodi se da je sudski sistem “urušen” i da je “hitno potrebno izgraditi istinsku vladavinu prava na Kosovu, između ostalog i neodložnim ponovnim uspostavljanjem nezavisnog, nepristrasnog i multietničkog pravosuđa.” 

Policijska obuka, oktobar 1999 - iz arhive UNMIK-a 

Tokom narednih godina, UNMIK je podržao mnoga značajna ostvarenja u oblasti vladavine prava, a među njima su:

  • Osnivanje Odeljenja za pravosuđe (OZP) u julu 1999, koje je zatim postalo Odeljenje pravde u  2001. Osnovni mandat OZP-a je bio da izgradi multietničko, nezavisno, nepristrasno i kompetentno pravosuđe, i da istovremeno obezbedi da međuetnički zločini i organizovani kriminal budu krivično gonjeni i presuđivani uz podršku međunarodnih sudija i tužilaca. OZP je služilo kao glavni činilac u pronalaženju nestalih lica iz svih zajednica usled sukoba, u omogućavanju pristupa pravdi i pružanju pomoći i usluga zastupanja žrtvama krivičnih dela.
    Odsek za tužilaštvo i sudsku upravu u okviru OZP-a odigralo je glavnu ulogu u osnivanju više od 60 sudova i kancelarija javnog tužilaštva širom Kosova, sa otprilike 1500 sudija, tužilaca i pomoćnog sudskog osoblja. U sastav OZP-a su vremenom uključene i Jedinica za pravnu politiku (koja je kasnije postala Sektor za pravnu politiku), Sektor za razvoj pravosuđa, Kancelarija za nestala lica i sudsku medicinu i Kancelarija međunarodnih tužilaca/krivični sektor, čime je rad usmeren na vođenje istraga o ratnim zločinima i međuetničkim krivičnim delima. Osim toga, OZP je pokrenulo rad osam kazneno-popravnih zavoda i doprinelo osnivanju Odeljenja za pravne poslove pri Ministarstvu pravde
  • Uspostavljanje nadležnosti međunarodnih sudija i tužilaca da rade na slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, na krivičnim delima motivisanim rasnom, verskom, nacionalnom ili etničkom pripadnošću, na slučajevima terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima, kao i na drugim krivičnim delima koja su pretila da ugroze nezavisnost kosovskog pravosudnog sistema i čvrsto uspostavljanje vladavine prava. Ova angažovanost međunarodnog sudskog osoblja pomogla je nepristrasnom presuđivanju u ovim teškim krivičnim delima.
  • Ministarstvo pravde i Sudski savet Kosova osnovani su 2005. godine.
  • Izvestan broj dodatnih institucija za vladavinu prava osnovan je 2007, a među njima su Specijalno tužilaštvo Kosova i Komisija za pravnu pomoć.

SPGS Berbard Kouchner  i Prvi Zamenik SPGS-a Tom Koenigs. Postavljanje prvih kosovskih registarskih tablica. Iz arhive UNMIK-a 

UNMIK je restrukturiran 2008. godine i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneseni su na Misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS), shodno Saopštenju Predsednika Saveta bezbednosti od 26. novembra 2008 (S/PRST/2008/44). Danas, UNMIK čini međunarodno i civilno osoblje, među kojima su i policijski i vojni službenici u svojstvu posmatrača.