Audio

 • Svetski Dan Vode 2016

  Pristina 22 March 2016 - Pre dve godine, dva glavna izvora vode, jezera Batlava I Badovac u Prištinskom regionu, su presužila I bila na minimalnom nivou.  Danas su oba jezera dostigla najvišu akumulacionu kvotu I nastavljaju da se obnavljaju. Trenutne restrikcije u vodosnabdevanju su minimalne I snabdevanje je kontunuirano.

 • Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality

  Pristina, 08 March 2016 -On International Women's Day 2016 we spoke to Nita and Manuela, two young women, and asked them about their perception and hopes for gender equality in Kosovo. Listen to them on Radio Ophelia. 

  Happy International Women’s Day!

   

 • International Migrant Day
   
  18 December is International Migrants Day. This year the International Organization for Migration (IOM) is calling on the international community to come together and remember the refugees and migrants who have been lost while trying to reach safe harbour after arduous journeys across seas and deserts.​
 • Dita Ndërkombëtare e Migrantëve

  18 dhjetori është Dita Ndërkombëtare e Migrantëve. Këtë vit, Organizata Ndërkombëtare e Migrimit (IOM) i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare për t’u bashkuar dhe përkujtuar refugjatët dhe migrantët të zhdukur gjatë përpjekjes për të arritur brigjet e sigurta pas udhëtimeve të mundimshme përmes detrave dhe shkretëtirave.

 • Међународни дан миграната

  18 децембар је Међународни дан миграната. Ове године Међународна организација за миграције (МОМ) позива међународну заједницу да се удружи и подсети на избеглице и мигранте који су се изгубили током покушаја да допру до сигурне луке након мукотрпног путовања преко мора и пустиња.

 • 16 Days of Activism
   
  25 November 2015 - Whether at home, on the streets or during war, violence against women is a GLOBAL PANDEMIC that takes place in PUBLIC and PRIVATE spaces. Everyone has a role to play in preventing and ending violance against woman and girls.

  Every year between 25th of  November and 10th of December worldwide the 16 Days of Activism to End Gender Based Violence are held. 

  Isabelle Jost and Nicola Brassil from UN Women in Kosovo speak for Radio Ophelia about the current situation regarding the violence against women and girls in Kosovo.

 • 16 Dite te Aktivizmit

  25 Nentore 2015 - Kudo, në shtëpi, në rrugë apo gjatë luftës, dhuna ndaj grave është PANDEMI GLOBALE që ndodh në hapësira PUBLIKE e PRIVATE.

  Çdo vit mes 25 nëntorit dhe 10 dhjetorit anembanë botës shënohen 16 Ditët e Aktivizmit për Fund të Dhunës në Baza Gjinore. Isabelle Jost dhe Nicola Brassil nga UN Women në Kosovë do të na tregojnë më shumë për situatën aktuale rreth dhunës ndaj grave dhe vajzave në Kosovë.

 • 16 Dana Aktivizma

  25 Novembar 2015 - Bilo da se desava u kuci, na ulici ili tokom rata, nasilje nad zenama je GLOBALNA PANDEMIJA koja se odvija i u JAVNIM i u PRIVATNIM prostorima.

  Svake godine, izmedju 25 novembra i 10 decembra se odrzavaju 16 dana Aktivizma za kraj rodno zasnovanom nasilju. Izabela Jost i Nikola Brasil iz UN Women kancelarije na Kosovu reci ce nam vise o nasilju nad zenama i devojkama na Kosovu.

 • ECMI Kosovo is helping empower women from minority communities
  Pristina, 28 July 2015 - Women belonging to minority groups in Kosovo face a de facto double discrimination: as women, and as members of minorities. Among the most striking problems are a lack of awareness on women’s rights and gender equality, domestic violence, and early and forced marriages.
   
  To fight against gender-based violence, it is important to empower women in all aspects of their lives - to make them aware of their rights, to help them claim those rights, and to enable them to develop their own incomes. This is exactly what ECMI Kosovo, the European Center for Minority issues, is trying to do in Kosovo through its project “Empowering Minority Communities in Kosovo Against Gender-Based Violence”. It is funded by the United Nations Trust Fund to End Violence against Women and it targets Roma, Ashkali, Egyptian and Serb women from the municipalities of Ferizaj/Uroševac, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanicë and North Mitrovica.
   
  Radio Ophelia met with some of the women involved and the project manager.
 • Kosova po e ndihmon fuqizimin e femrave të komuniteteve pakicë

  Prishtine, 28 Korrik 2015 - Femrat në komunitetet pakicë në Kosovë ballafaqohen me diskriminim të dyfishtë: si femra, dhe si pjesëtare të komuniteteve pakicë. Njëri ndër problemet më të theksuara është mungesa e vetëdijësimit mbi të drejtat e femrës dhe barazisë gjinorë, dhunës në familje, si dhe problemi i martesave të hershme dhe atyre të detyruara.

  Për ta luftuar dhunën e bazuar në gjini, është me rëndësi të bëhet fuqizimi i femrave në të gjitha aspektet e jetës së tyre – të vetëdijësohen ato për të drejtat e tyre, të ndihmohen në gëzimin e këtyre të drejtave, si dhe të aftësohen ato që të kenë të hyra vetanake. Ky është pikërisht qëllimi që ECMI Kosova, Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave, po synon ta arrij nëpërmjet projektit “Fuqizimi i Komuniteteve Pakicë në Kosovë Kundër Dhunës së Bazuar në Gjini”.

Pages