International Day of the Victims of Enforced Disappearances: SRSG Ziadeh emphasises UNMIK's continued support for the families of missing persons and their right to the truth

30 August 2022 - On the occasion of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Caroline Ziadeh, reaffirms that the UN’s deepest thoughts are with the families of persons still missing. She underlines that their right to the truth and right to know is a fundamental human right, the exercise of which should not be politicized.

Reiterating UNMIK’s commitment to supporting efforts to enlighten the fate of all persons still missing in Kosovo, SRSG Ziadeh urged that cooperation be resumed within the Belgrade-Pristina Working Group on Persons Unaccounted for in connection with the Events in Kosovo, which is chaired by the International Committee of the Red Cross and remains a central mechanism that has allowed for the resolution of a significant number of cases since its establishment in 2004.  

“UNMIK continues to stand for the rights of families regarding the fate of their loved ones. Cooperation between Pristina and Belgrade is crucial to make progress on matters regarding missing persons, and to foster reconciliation and trust building between all communities in Kosovo,” she said.

SRSG Ziadeh also takes this opportunity to encourage Pristina and Belgrade to build on the momentum of the EU-facilitated dialogue to move forward on the issue of missing persons.

Background:

As of July 2022, there are 1,621 persons (1,358 men and 263 women) still unaccounted for in connection with the 1998 – 1999 events in Kosovo. UNMIK continues supporting the process of enlightening the fate of missing persons in Kosovo, including by closely interacting with the International Committee of the Red Cross, and supporting the Working Group with the provision of technical support to the Belgrade and Pristina delegations to the Working Group to enhance capacities of their analytical team to search for the missing. UNMIK continues to build the capacities of the Missing Persons Resource Center (MPRC), which it helped established in 2017, and supporting the families of the missing in cooperation with the MPRC.

***

Dita Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve të Detyrueshme: PSSP Ziadeh thekson mbështetjen e vazhdueshme të UNMIK-ut për familjet e personave të zhdukur dhe të drejtën e tyre për të vërtetën

30 gusht 2022 - Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Viktimave të Zhdukjeve të Detyrueshme, Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe Shefja e UNMIK-ut, Caroline Ziadeh, ripohon se ndjeshmëria më e fortë e OKB-së janë ende me familjet e personave që janë akoma të zhdukur. Ajo nënvizon se e drejta e tyre për të vërtetën dhe e drejta për të ditur është një e drejtë themelore e njeriut, ushtrimi i së cilës nuk duhet të politizohet.

Duke ritheksuar përkushtimin e UNMIK-ut për të mbështetur përpjekjet për ndriçimin e fatit të të gjithë personave ende të zhdukur në Kosovë, PSSP Ziadeh kërkoi që të rifillojë bashkëpunimi në kuadër të Grupit Punues Beograd-Prishtinë për Personat e Pagjetur në lidhje me ngjarjet në Kosovë, i cili kryesohet nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe mbetet një mekanizëm qendror që mundësoi zgjidhjen e një numri të konsiderueshëm çështjesh që nga themelimi i tij në vitin 2004.

“UNMIK-u vazhdon të mbrojë të drejtat e familjeve në lidhje me fatin e më të dashurve të tyre. Bashkëpunimi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është thelbësor për të përparuar në çështjet që kanë të bëjnë me personat e zhdukur dhe për të nxitur pajtimin dhe ndërtimin e besimit ndërmjet të gjitha komuniteteve në Kosovë,” tha ajo.

PSSP Ziadeh gjithashtu shfrytëzon këtë mundësi për të inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të shfrytëzojnë momentumin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, për të ecur përpara në çështjen e personave të zhdukur.

Sfondi:

Që nga korriku 2022, janë 1,621 persona (1,358 burra dhe 263 gra) ende të pagjetur që lidhen me ngjarjet e viteve 1998-1999 në Kosovë. UNMIK-u vazhdon të mbështesë procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur në Kosovë, duke përfshirë bashkëveprimin e ngushtë me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe mbështetjen e Grupit Punues me ofrimin e mbështetjes teknike për delegacionet e Beogradit dhe Prishtinës për të rritur kapacitetet e ekipit të tyre analitik për të kërkuar të zhdukurit. UNMIK-u vazhdon të ndërtojë kapacitetet e Qendrës Burimore për Personat e Zhdukur (QKMP), të cilën e ndihmoi të themelohet në vitin 2017, dhe të mbështesë familjet e të zhdukurve në bashkëpunim me MPRC-në.

***

Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka: SPGS Ziadeh naglašava stalnu podršku UNMIK-a porodicama nestalih osoba i njihovom pravu na istinu

30. avgust 2022. – Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) i šefica UNMIK-a, Caroline Ziadeh, potvrđuje da su najdublje misli UN-a  sa porodicama  čiji se članovi i dalje vode kao nestali. Ona ističe da je njihovo pravo na istinu i pravo da znaju osnovno ljudsko pravo, čije ostvarivanje ne treba politizovati.

Ponavljajući posvećenost UNMIK-a da podrži napore na rasvetljavanju sudbine svih osoba koje se još uvek vode kao nestale na Kosovu, SPGS Ziadeh je pozvala na nastavak saradnje u okviru Radne grupe Beograda i Prištine za nestala lica u vezi sa događajima na Kosovu, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta i ostaje centralni mehanizam koji je omogućio rešavanje značajnog broja slučajeva od njegovog osnivanja 2004. godine.

„UNMIK nastavlja da se zalaže za prava porodica u vezi sa sudbinom njihovih najmilijih. Saradnja između Prištine i Beograda je ključna za napredak u pitanjima nestalih lica i za podsticanje pomirenja i izgradnje poverenja između svih zajednica na Kosovu“, rekla je ona.

SPGS Ziadeh takođe koristi ovu priliku da ohrabri Prištinu i Beograd da nastave sa zamahom Dijaloga uz posredstvo EU kako bi se krenulo napred po pitanju nestalih osoba.

Pozadina:

Od jula 2022. godine, 1.621 osoba (1.358 muškaraca i 263 žene) se još uvek vode kao nestale u vezi sa događajima na Kosovu 1998-1999. UNMIK nastavlja da podržava proces rasvetljavanja sudbine nestalih lica na Kosovu, uključujući blisku saradnju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, i podršku Radnoj grupi uz obezbeđenje tehničke podrške delegacijama Beograda i Prištine kako bi poboljšali kapacitete svog analitičkog tima za traženje nestalih. UNMIK nastavlja da gradi kapacitete Resursnog centra za nestala lica (RCNL), čije je osnivanje pomogao 2017. godine, i pruža podršku porodicama nestalih u saradnji sa MKSK.