Community-led, multi-ethnic dialogue centre launches in the heart of Pristina; USG Lacroix, SRSG Ziadeh and Mayor Rama call for intensified community trustbuilding efforts

11 May 2023, Pristina – A new centre for people from all of Kosovo’s communities – led by people from all communities – was launched today at an UNMIK event marking trustbuilding efforts in Kosovo.

The Barabar Centre is a multi-ethnic dialogue space for civil society and communities to come together and host events and discussions that enable intercommunity dialogue on issues of mutual concern in an accessible, safe and constructive environment.

Its inauguration was announced at the ‘Trustbuilding in Kosovo: Supporting Togetherness for a Better Future’ event attended by Kosovo’s trustbuilding champions, international peace- and trustbuilding experts and top UN officials, including the Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix and the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Caroline Ziadeh. The event comes five years after the UN Kosovo Trust-building Forum was held in Ljubljana, Slovenia in May 2018.

The centre has been created and driven by two Kosovo NGOs, NGO Integra from Pristina and NGO CASA from North Mitrovica, with support from UNMIK. The NGOs jointly presented the “Barabar Trustbuilding Principles”, a set of guiding notions to light the path towards greater trust in Kosovo, both inter-community and between communities and institutions.

“The idea of Barabar is to have an open platform, an open hub for everybody who shares the same values and principles,” Barabar Centre co-director and Head of Integra Kushtrim Koliqi said.

Similarly, Barabar Centrer co-director and Head of CASA Miodrag Marenković said the space would be one for genuine exchanges.

“This is the place where together with our partners we are going to develop various projects that will bring together…stakeholders from all communities to build social cohesion.”

There were more than 250 guests in attendance while more than 60 NGOs and individuals were recognised for their contributions to trustbuilding in pursuit of a better future for all communities.

Check out a video of the Barabar Center and its vision here:

You can download Barabar's trustbuilding principles here.

Messages of hope: Trust is vital to peace and security

USG Lacroix, who arrived today in Pristina on his first visit to UNMIK, described trust as “integral” to the functioning of society, institutions and progress during his keynote remarks.

“Trust is one of the most potent human connectors. It has an incredible power to relate, inspire, motivate, and encourage action at any level and scale. Yet trust is also one of the most fragile ones, easy to undermine but difficult to restore.”

SRSG Ziadeh encouraged a renewed commitment for people to come together to jointly face challenges. She urged those gathered to redouble their efforts to find common ground for a more prosperous future.

“Through identifying and bridging gaps, locating commonalities instead of focusing on our differences, together we will be able to shape a future for Kosovo that is both stable and sustainable.”

Mayor Rama said diversity of experience added value to the city.

“I stand committed to ensure [Pristina] will provide a safe and empathetic environment for all communities [and will] lend a powerful voice to advance the provision of services to all communities, regardless of background.”

Trustbuilding in theory versus practice

The event also featured a panel of eminent local and international experts who discussed the actual process of trustbuilding, and how to close the gap between aspirations and reality. They included:

 • Monica McWilliams, Signatory to the Good Friday Agreement in Northern Ireland, Professor at the University of Ulster, and former Chief Commissioner of the Northern Ireland Human Rights Commission;
 • Miriam Coronel-Ferrer, Co-founder of the Southeast Asian Women Peace Mediators, Professor at the University of the Philippines, and former Chief Negotiator for the Government of the Philippines;
 • Lulzim Peci, Executive Director of Kosovar Institute for Policy Research and Development (KIPRED);
 • Veljko Samardžić, Executive Director, Center for Social Initiatives (CSI)

The panel was moderated by Christopher Coleman, Faculty of RIT-Kosovo (American University of Kosovo Peace and Conflict Summer Programme, Former Deputy Special Representative of the United Nations Secretary General/Deputy Head of UNMIK.

                                                                                                                                        ******

Hapet qendra e dialogut shumë-etnik e udhëhequr nga komuniteti në zemër të Prishtinës; NSP Lacroix, PSSP Ziadeh dhe kryetari i komunës Rama bëjnë thirrje për përpjekje të intensifikuara për ndërtimin e mirëbesimit të komunitetit

11 maj 2023, Prishtinë – Një qendër e re për njerëzit nga të gjitha komunitetet e Kosovës – e udhëhequr nga njerëz nga të gjitha komunitetet – u hap sot në një ngjarje të UNMIK-ut që shënon përpjekjet për ndërtimin e mirëbesimit në Kosovë.

Qendra Barabar është një hapësirë multietnike dialogu për shoqërinë civile dhe komunitetet për të mbledhur dhe organizuar ngjarje dhe diskutime që mundësojnë dialogun ndërkomunitar për çështjet me interes të ndërsjellë në një mjedis të qasshëm, të sigurt dhe konstruktiv.

Inaugurimi i saj u njoftua në ngjarjen "Ndërtimi i mirëbesimit në Kosovë: Mbështetja e bashkimit për një të ardhme më të mirë", ku morën pjesë kampionët e ndërtimit të besimit të Kosovës, ekspertë ndërkombëtarë të paqes dhe ndërtimit të besimit dhe zyrtarë të lartë të OKB-së, duke përfshirë Nënsekretarin e Përgjithshëm për Operacionet e Paqes Jean-Pierre Lacroix dhe Përfaqësuesen Speciale të Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefe e UNMIK-ut Caroline Ziadeh. Ngjarja vjen pesë vjet pasi Forumi i OKB-së për ndërtimin e mirëbesimit në Kosovë u mbajt në Lubjanë, Slloveni, në maj 2018.

Qendra është krijuar dhe drejtuar nga dy organizata joqeveritare të Kosovës, OJQ Integra nga Prishtina dhe OJQ CASA nga Mitrovica e Veriut, me mbështetjen e UNMIK-ut. OJQ-të së bashku prezantuan “Parimet e ndërtimit të mirëbesimit Barabar”, një grup nocionesh udhëzuese për të ndriçuar rrugën drejt besimit më të madh në Kosovë, si ndërmjet komuniteteve, ashtu edhe ndërmjet komuniteteve dhe institucioneve të tyre.

“Ideja e Barabar është që të ketë një platformë të hapur, një qendër të hapur për të gjithë ata që ndajnë të njëjtat vlera dhe parime,” tha bashkë-drejtori i Qendrës Barabar dhe Shef i Integras, Kushtrim Koliqi.

Ngjashëm, bashkëdrejtori i Qendrës Barabar dhe kreu i CASAs Miki Marenkoviq tha se hapësira do të shërbejë për shkëmbime të sinqerta.

“Ky është vendi ku së bashku me partnerët tanë do të zhvillojmë projekte të ndryshme që do të bashkojnë… palët e interesuara nga të gjitha komunitetet për të ndërtuar kohezionin social.”

Të pranishëm ishin më shumë se 250 të ftuar, ndërsa më shumë se 60 OJQ dhe individë u vlerësuan për kontributin e tyre në ndërtimin e mirëbesimit në kërkim të një të ardhme më të mirë për të gjitha komunitetet.

Këtu mund të shikoni një video të Qendrës Barabar dhe vizionin e saj: https://bit.ly/44Mpx5p

You cna download Barabar's trustbuilding principles here.

Mesazhet e shpresës: Mirëbesimi është jetik për paqen dhe sigurinë

NSP Lacroix, i cili mbërriti sot në Prishtinë për vizitën e tij të parë në UNMIK, e përshkroi mirëbesimin si “integral” për funksionimin e shoqërisë, institucioneve dhe progresit, gjatë fjalimit të tij hyrës.

“Mirëbesimi është një nga lidhësit më të fuqishëm të njeriut. Ka një fuqi të jashtëzakonshme për të lidhur, frymëzuar, motivuar dhe inkurajuar veprim në çdo nivel dhe shkallë. Megjithatë, mirëbesimi është gjithashtu një nga më të brishtët, i lehtë për t'u minuar, por i vështirë për t'u rikthyer.”

PSSP Ziadeh inkurajoi për përkushtim të ripërtërirë për njerëzit të bashkëkohen dhe t’i trajtojnë sfidat bashkërisht. Ajo u bëri thirrje të mbledhurve të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të gjetur gjuhë të përbashkët për një të ardhme më të begatë.

“Përmes identifikimit dhe kapërcimit të boshllëqeve, gjetjes së të përbashkëtave në vend që të fokusohemi në dallimet tona, së bashku do të jemi në gjendje të formojmë një të ardhme stabile dhe të qendrueshme për Kosovën”.

Kryetari Rama tha se diversiteti i përvojave i ka shtuar vlerë qytetit:

“Unë qëndroj i përkushtuar të siguroj se [Prishtina] do të ofrojë një mjedis të sigurt dhe empatik për të gjitha komunitetet [dhe do të] japë një zë të fuqishëm për të avancuar ofrimin e shërbimeve për të gjitha komunitetet, pavarësisht prejardhjes.”

Ndërtimi i Mirëbesimit në teori kundrejt praktikës

Gjatë ngjarjes gjithashtu u prezantua një panel ekspertësh eminentë vendas dhe ndërkombëtarë, të cilët diskutuan procesin aktual të ndërtimit të mirëbesimit dhe si të mbyllet hendeku midis aspiratave dhe realitetit. Të përfshirë ishin:

 • Monica McWilliams, Nënshkruese e Marrëveshjes së Premtes së Mirë në Irlandën e Veriut, Profesoreshë në Universitetin e Ulsterit dhe ish Kryekomisionere e Komisionit të të Drejtave të Njeriut të Irlandës së Veriut;
 • Miriam Coronel-Ferrer, Bashkëthemeluese e Ndërmjetësuesve të Paqes të Grave të Azisë Juglindore, Profesorshë në Universitetin e Filipineve dhe ish Kryenegociatore për Qeverinë e Filipineve;
 • Lulzim Peci, Drejtor Ekzekutiv i Institutit Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED);
 • Veljko Samarxhiq, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Iniciativa Sociale (CSI)

Paneli u moderua nga Christopher Coleman, Fakulteti i RIT-Kosovë (Programi Veror i Paqes dhe Konfliktit të Universitetit Amerikan të Kosovës, Ish-Zëvendës Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara/Zëvendës Shef i UNMIK-ut

                                                                                                                                        ******

Centar za multietnički dijalog koji vodi zajednica se pokreće u srcu Prištine; Generalni podsekretar UN Lakroa, SPSG Zijade and gradonačelnik Rama pozivaju na intenzivne napore za izgradnju poverenja u zajednici

11. maj 2023, Priština – Novi centar za ljude iz svih zajednica na Kosovu – koji vode ljudi iz svih zajednica – lansiran je danas na UNMIK-ovom skupu posvećenom naporima za izgradnju poverenja na Kosovu.

Barabar Centar je multietnički prostor za dijalog za civilno društvo i zajednice, gde mogu da se okupljaju i budu domaćini događaja i diskusija koji omogućavaju dijalog među zajednicama o pitanjima od zajedničkog interesa u pristupačnom, bezbednom i konstruktivnom okruženju.

Njegova inauguracija je najavljena na događaju „Izgradnja poverenja na Kosovu: Podrška zajedništvu za bolju budućnost“ kojem su prisustvovali kosovski šampioni za izgradnju poverenja, međunarodni eksperti za izgradnju mira i poverenja i najviši zvaničnici UN, uključujući i Generalnog podsekretara za mirovne operacije Žan-Pjera Lakroa i Specijalnu predstavnicu generalnog sekretara i šeficu UNMIK-a Karolin Zijade. Događaj dolazi pet godina nakon što je Forum UN za izgradnju poverenja održan u Ljubljani, Slovenija, u maju 2018.

Centar su kreirale i vode dve kosovske NVO, NVO Integra iz Prištine i NVO CASA iz Severne Mitrovice, uz podršku UNMIK-a. Nevladine organizacije su zajedno predstavile „Barabarove principe izgradnje poverenja“, skup vodećih pojmova koji će osvetliti put ka većem poverenju na Kosovu, kako između zajednica, tako i između zajednica i njihovih institucija.

„Ideja Barabar-a je da ima otvorenu platformu, otvoreno središte okupljanja za sve koji dele iste vrednosti i principe“ rekao je kodirektor Barabar Centra i šef Integre Kuštrim Koljići.

Slično tome, kodirektor Barabar Centra i šef CASA Miodrag Marinković rekao je da će taj prostor da služi za istinsku razmenu.

„Ovo je mesto gde ćemo zajedno sa našim partnerima da razvijamo različite projekte koji će okupiti… zainteresovane strane iz svih zajednica u izgradnji društvene kohezije.”

Događaju je prisustvovalo više od 250 gostiju, dok je više od 60 nevladinih organizacija i pojedinaca dobilo priznanje za doprinos izgradnji poverenja u potrazi za boljom budućnošću za sve zajednice.

Ovde možete pogledati video o Barabar centru i njegovoj viziji: https://bit.ly/44Mpx5p

Poruke nade: Poverenje je od vitalnog značaja za mir i bezbednost

Generalni podsekretar Ujedinjenih nacija Lakroa, koji je danas doputovao na Kosovo u svoju prvu zvaničnu posetu, u svom uvodnom izlaganju opisao je poverenje kao „integralni” deo funkcionisanja društva, institucija i napretka.

„Poverenje je jedan od najmoćnijih ljudskih konektora. Ima neverovatnu moć da prenese, inspiriše, motiviše i podstakne akciju na bilo kom nivou i u bilo kom obimu. Ipak, poverenje je takođe jedno od najkrhkijih stvari, koje je lako potkopati, ali je teško vratiti.”

SPGS Ziade je ohrabrila obnovljenu posvećenost okupljanju ljudi kako bi se zajedno suočili sa izazovima. Ona je pozvala okupljene da udvostruče napore u pronalaženju zajedničkog jezika za prosperitetniju budućnost.

„Kroz identifikaciju i premošćavanje jazova, lociranje zajedničkih karakteristika umesto fokusiranja na naše razlike, zajedno ćemo moći da oblikujemo budućnost Kosova koja je istovremeno i stabilna i održiva.

Gradonačelnik Rama je rekao da je raznolikost iskustava dodala vrednost gradu.

„Posvećen sam tome da osiguram da će [Priština] obezbediti bezbedno i saosećajno okruženje za sve zajednice [i da ću] dati snažan glas za unapređenje pružanja usluga svim zajednicama, bez obzira na poreklo“.

Izgradnja poverenja u teoriji nasuprot prakse

U događaju je takođe učestovao i panel sastavljen od eminentnih domaćih i međunarodnih stručnjaka koji su razgovarali o stvarnom procesu izgradnje poverenja i kako da se premosti jaz između težnji i stvarnosti. U panelu su učestvovali:

 • Monika Mekvilijams, potpisnica Sporazuma na Veliki petak u Severnoj Irskoj, profesor na Univerzitetu Alster i bivši glavni komesar Severnoirske komisije za ljudska prava;
 • Mirijam Koronel-Ferer, suosnivač organizacije Mirovne medijatorke Jugoistočne Azije, profesor na Univerzitetu Filipina i bivši glavni pregovarač vlade Filipina;
 • Ljuljzim Peci, izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike (KIPRED);
 • Veljko Samardžić, izvršni direktor, Centar za društvene inicijative (CSI)

Panel je moderirao Kristofer Kolman, Fakultet RIT-Kosovo (Letnji program Američkog univerziteta na Kosovu za mir i sukobe, bivši zamenik specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija/zamenik šefa UNMIK-a