Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva poslanike Skupštine Kosova da izdvoje dovoljno finansijskih sredstava za prihvatilišta za žrtve rodno zasnovanog nasilja

18 Dec 2018

Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva poslanike Skupštine Kosova da izdvoje dovoljno finansijskih sredstava za prihvatilišta za žrtve rodno zasnovanog nasilja

Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva Skupštinu Kosova da izmeni predlog budžeta za 2019. godinu kako bi se preko Ministarstva rada i socijalne zaštite osiguralo održivo finansiranje koje će omogućiti prihvatilištima da zadovolje potrebe žrtava rodno zasnovanog nasilja. Ovo je u skladu sa kosovskom Strategijom i Akcionim planom za zaštitu od nasilja u porodici i Akcionim planom 2016-2020, kako bi se osigurala sigurnost i dobrobit žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, uključujući i decu, što predstavlja ustavnu obavezu i zakonsku i političku odgovornost kosovskih institucija.

Samo u prvih devet meseci ove godine policiji na Kosovu je prijavljeno 1.129 slučajeva nasilja u porodici, s tim da su 80% slučajeva prijavile žene. Osim toga, od početka 2018. godine Policija Kosova je prijavila sedam slučajeva nasilja u porodici sa smrtnim ishodom. Obaveza je institucija da spreče, istraže i kazne sva dela nasilja nad ženama i decom, bez obzira da li su počinjena u privatnom ili javnom životu, i da spreče ponavljanje tih dela. Prihvatilišta pružaju osnovne usluge zaštite, rehabilitacije i reintegracije za žene i decu kako bi oni izbegli nasilje i dobili savetovanje i negu, i često sačuvali njihove živote. Kao takvo, dodeljivanje održivih finansijskih sredstava koje pokriva operativne troškove prihvatilišta ne predstavlja samo moralnu, već i zakonsku obavezu. 

Usluge zaštite, rehabilitacije, reintegracije i pružanja podrške koje nude osam (8) prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, jedan (1) dnevni centar za savetovanje žrtava rodno zasnovanog nasilja u Severnoj Mitrovici; jedno (1) prihvatilište za decu (žrtve mlađe od 18 godina); jedno (1) prihvatilište za žrtve trgovine ljudima, daju žrtvama vreme da se oporave i obnove svoj život, kroz pružanje različitih usluga i sistem upućivanja. Ova prihvatilišta pokrivaju osnovne usluge kako bi se podržala prava i dostojanstvo žrtava rodno zasnovanog nasilja i dece izložene situacijama nasilja.

Hitno je potrebno da institucije pokriju ove potrebe i ispune svoje obaveze, konkretno Ministarstvo rada i socijalne zaštite koje izdaje dozvole, ugovara i vrši inspekciju tih službi, odobravajući uspostavljanje objekata za stambenu zaštitu i njihove finansijske troškove.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva poslanike Skupštine Kosova da izmene i dopune budžetsku stavku za socijalne usluge br. 00600 - 1040 Ministarstva rada i socijalne zaštite i sredstva predviđena za skloništa povećaju za 450.000 evra u budžetu projekta 2019, povećavajući ukupnu budžetsku stavka sa 4.500.000 na 4.960.000, kako bi se osigurala zaštita prava žrtava rodno zasnovanog nasilja i ispunile  državne zakonske i političke obaveze.

Napomena:

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (GBRP) je višeakterska grupa, a ovu javnu izjavu podržavaju sledeći članovi GBRP:

Međunarodne organizacije: Ambasada SAD na Kosovu, Kancelarija Evropske unije na Kosovu/ Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, EULEX, OSCE, Office of UN Development Coordinator (UNDCO), UN Women, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN Habitat, UNOPS and UNMIK

Kosovske institucije: Agencija za rodnu ravnopravnost (ARP)

Ženske organizacije: Mreža žena Kosova, Kvinna till Kvinna, Kosova-Women 4 Women, Kosovski centar za rodne studije (KCRS), Jahjaga Foundation, INJECT- Inicijativa za pravdu i ravnopravnost

Ovu izjavu podržavaju i: KIPRED, Inicijativa mladih za ljudska prava (IMLJP)