Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost izražava zabrinutost zbog aktuelnih izmena Krivičnog zakona: Neophodna je definicija nasilja u porodici kao krivično delo

16 Mar 2018

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost izražava zabrinutost zbog aktuelnih izmena Krivičnog zakona: Neophodna je definicija nasilja u porodici kao krivično delo

16.03.2018 - Nakon što su informisani o planovima izmene Krivičnog zakona Kosova, članovi grupe za sigurnost i rodnu ravnopravnost (GSRR), od oktobra 2017. godine, angažovani su na pripremi i podnošenju komentara i preporuka za izmene i dopune Krivičnog zakona. Izražavamo svoju zabrinutost da preporuke dostavljene Radnoj grupi koju je stvorila Vlada Kosova nisu uključene, a mi takođe smatramo da ovoj Radnoj grupi nedostaje rodna ekspertiza.

Predlog koji je podnela GSRR zahtevao je da se porodično nasilje uvede kao zasebno krivično delo u Krivični zakon i predložila je nivo kažnjavanja za počinioce ovog krivičnog dela. Stručnjaci imenovani od strane Ministarstva pravde prihvatili su predlog da se porodično nasilje uvede kao krivično delo; međutim, naš puni predlog koji traži definisanje svih oblika nasilja u porodici i adekvatne kazne za počinioce ovog krivičnog dela nije prihvaćen. GSRR naglašava da bi sadašnja grupa angažovana od strane Ministarstva pravde trebala napraviti kratku i jednostavnu definiciju koja je u skladu sa zahtevima Istanbulske konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Shodno tome, zahtevamo da se svi oblici nasilja u porodici definišu u skladu sa zahtevima standarda ljudskih prava, uključujući i adekvatne kazne za počinioce takvih dela.

Najnoviji izvežtaj Kosovske mreže žena, na osnovu podataka kosovskog Sudskog saveta, kosovskog Saveta tužilaca i kosovske policije, ukazuje da je u periodu od 2000. do 2017. godine bilo 18.444 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici na Kosovu. Od ovog broja, samo je 11 odsto počinilaca osuđeno na zatvorske kazne, dok je većina počinilaca dobila uslovne ili novčane kazne. Strategija i akcioni plan protiv nasilja u porodici (2016-2018), koju je usvojila kosovska vlada, u delu strateški ciljevi 3, zahteva povećanje kazni za počinioce nasilja u porodici i poziva na dopunu relevantnog zakonodavstva.

Shodno tome, GSRR je 13. marta 2018. godine ponovo poslala zahtev, zahtevajući pripremu posebnog poglavlja o nasilju u porodici, koje tačno definiše sve oblike nasilja u porodici i da su svi članovi postojećeg Krivičnog zakona kodifikovani u jednom poglavlju. Ukoliko definicije oblika nasilja nedostaju, onda treba uključiti zahteve Istanbulske konvencije.

Pored toga, predlog GSRR zahteva da kazne u slučajevima nasilja u porodici obuhvate efikasno kažnjavanje, bez dozvoljavanja mogućnosti za novčane kazne, odnosno kumulativne i nealternativne kazne. Ovaj predlog GSRR poslat je Ministarstvu pravde. Postojeća krivična dela u Krivičnom zakonu i maksimalne kazne ne treba da budu umanjene.

 

Napomena za štampu

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) je višeakterska grupa kojom predsedava telo UN Women.
Sledeće institucije su članice SGG i podržavaju ovu javnu izjavu:
Međunarodne organizacije: UN Women, UNMIK, OEBS, International Organization for Migration (IOM).
Organizacije civilnog drustva: Kosovo Women Network, Kvinna till Kvinna Kosovo, Kosovo Gender Studies Center, Kosova Women for Women, Kosovo Democratic Institute (KDI), KIPRED.