Poziv za podnošenje prijava: Žene u politici – poverenje, uticaj i efikasno liderstvo

20 Nov 2019

Poziv za podnošenje prijava: Žene u politici – poverenje, uticaj i efikasno liderstvo

 

Pozadina:

Kao globalni akteri i partneri u punoj primeni Agende žene, mir i bezbednost (ŽMB), Ujedinjene nacije i Evropska unija dosledno promovišu rodnu ravnopravnost, osnaživanje žena i prava žena u skladu s Rezolucijom 1325 Saveta Bezbednosti UN i devet drugih rezolucija koje se odnose na ŽMB. U zaključcima Saveta EU o Ženama, miru i bezbednosti, usvojenim 10. decembra 2018, navedeno je da primena Agende ŽMB  može biti ostvarena jedino “integrisanjem rodne perspektive i učešćem žena u svim kontekstima, počev od analize sukoba do proisteklih mera, uključujući u olakšavanju dijaloga, posredovanju, mirovnim pregovorima i drugim instrumentima za sprečavanje i rešavanje sukoba.” 

Skoro dvadeset godina nakon usvajanja RSBUN 1325, žene na Kosovu su i dalje nedovoljno zastupljene u organima za donošenje odluka na centralnom i lokalnom nivou uprkos prisustvu čvrsto uspostavljenih mreža žena, veoma efikasnim ženama liderima i naprednom zakonodavnom okviru koji obavezuje zakonodavne, izvršne i pravosudne organe da usvoje i primenjuju posebne mere kako bi se obezbedila jednaka zastupljenost žena i muškaraca. Dok je kvota od 30 procenata propisana izbornim zakonima ostvarena u Skupštini Kosova i skupštinama opština, obaveza jednakog učešća muškaraca i žena propisana Zakonom o rodnoj ravnopravnosti nije ispunjena. Na mestima odlučivanja u političkim strankama nalazi se veoma mali broj žena. Zastupljenost žena u vladi i dalje je ispod zakonski propisanih 50 procenata. Što se tiče lokalnog nivoa, iako je procenat zastupljenosti žena u skupštinama opština povećan, nema žena na položajima gradonačelnika. To je takođe navedeno u Izveštaju EU o napretku za 2019. godinu, zajedno sa nedovoljnom primenom pripadajućeg pravnog okvira. Osim toga, ograničeno učešće žena u tekućim političkim pregovorima u širem regionu, uključujući Kosovo, naglašeno je kao razlog za zabrinutost od strane EU i u nedavnim izveštajima Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija.

Opis projekta:

Projekat se sastoji iz tri različite komponente s posebnim akcentom na omogućavanje ženama da razmisle o sopstvenim iskustvima, da preispitaju svoje obrasce ponašanja koji im možda stoje na putu ka punijem učešću u javnom životu Kosova i da iste odvoje od strukturalnih ograničenja za svoje potpunije upražnjavanje liderske uloge.

  • Prvo, od 9. do 13. decembra 2019, u Prištini će biti održana petodnevna obuka iz liderstva za 15 žena - liderki i influenserki. Objediniće elemente sopstvenog samootkrivanja, praktičnih veština i liderskih strategija kako bi bili savladani izazovi na poslu i u javnom životu (uključujući političke stranke i kancelarije). Tokom obuke biće osmišljeno personalizovano učenje i mapa puta za svakog učesnika ponaosob, nakon čega će uslediti sesije sa predavačima (koučing). Sesije sa predavačima će biti obezbeđene svim ženama pojedinačno.

 

  • Drugo, izabranih 15 žena učestvovaće na događaju umrežavanja koji će biti održan u Briselu (u februaru). Ova dvodnevna studijska poseta ženama liderima omogućiće susret sa drugim istaknutim ženama iz institucija EU (Komisija, Parlament) i Evropskim ženskim lobijem. Umrežavanje će ženama omogućiti da uspostave kontakte i buduću saradnju u oblastima osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti.
  •  
  • Drugo, radionica o “Dobrom upravljanju i odgovornosti” s posebnim akcentom na rodno osetljive i inkluzivne političke procese biće održana u Prištini u februaru 2019. Na ovoj radionici učesnici će razmatrati kako da omoguće da načela inkluzivnog i odgovornog upravljanja  odmaknu od same retorike, bilo da je to u vladinim institucijama, unutar političkih stranaka, u organizacijama civilnog društva, medijima i drugim sferama javnog života.

1.

 

Naziv projekta:

 

 

 “Žene u politici – poverenje, uticaj i efikasno liderstvo” – Faza 2

 

“Obezbeđivanje rodno osetljivih i inkluzivnih procesa političkog dijaloga”

2.

Poziv za podnošenje prijava objavljen:

 

Rok za podnošenje prijava:

 14. novembar 2019.

     

28. novembar 2019, do 17 časova.

 

3.

Organizator:

Evropska Unija i Ujedinjene Nacije

4.

Broj kandidata koji će biti izabrani:

 

15

5.

Kvalifikacije i veštine:

  • Žene povezane sa politikom ili žene sa snažnim interesovanjem za politiku koje dolaze iz akademske zajednice, civilnog društva ili medija.

 

  • Opsežno prefesionalno iskustvo u jednoj od relevantnih oblasti u javnom/političkom životu;

 

  • Snažna volja i motivacija za preuzimanjem rukovodećih mesta ili za igranje ključne uticajne uloge u budućnosti;

6.

Opšte profesionalno iskustvo:

  • Fakultetsko obrazovanje kao preduslov, veće kvalifikacije predstavljaju prednost;
  • Računarska pismenost;
  • Napredne međuljudske i komunikacijske veštine;

7.

Način podnošenja  prijave:

Neophodno je da podnosioci pošalju svoje prijave na engleskom jeziku (biografija i motivaciono pismo) putem elektronske pošte na:

 

         Annette.fath-lihic@ext.eeas.europa.eu