Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost poziva na konkretne akcije kao odgovor na „pandemiju u senci“ nasilja nad ženama i devojkama

10 Dec 2020

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost poziva na konkretne akcije kao odgovor na „pandemiju u senci“ nasilja nad ženama i devojkama

10. decembar 2020.

Kako se završava globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Grupa za bezbednost i rod (SGG) poziva na uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i devojkama i poštovanje ženskih prava. Svjedočeći kako pandemija COVID-19 i prevladavajuća kultura nekažnjavanja prijete napretku postignutom na rodnoj ravnopravnosti i okončanju nasilja nad ženama i djevojkama, SGG poziva na snažnu i odlučnu akciju svih relevantnih institucija kao odgovor na ovu neviđenu krizu.

Čak i pre COVID-19, nasilje nad ženama bilo je jedno od najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava, širom sveta i na Kosovu. Odmah nakon uvođenja mera zatvaranja, stopa prijavljenih slučajeva nasilja u porodici policiji porasla je za 22% u prvim mesecima pandemije. [1] Shodno tome, kako se pandemija nastavila, tako se nastavila i „pandemija u senci“ nasilja nad ženama, jer studije pokazuju da su se od početka pandemije stope nasilja u porodici znatno povećale širom sveta.

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost poziva sve relevantne aktere da se pridržavaju zajedničke agende ljudskih prava, uzimajući u obzir potrebe i prioritete žena i devojčica i njihovu zaštitu od kršenja ljudskih prava. Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost takođe poziva javnost da prijavi nasilje policiji na: 192, ili zatraži pomoć ili savetovanje u vezi sa nasiljem u porodici kontaktirajući telefonsku liniju zagovornika žrtava: 0800 11 112. Građanska dužnost je prijavljivanje zločina i zaštita drugih.


Da bi se nasilje nad ženama efikasno rešilo, potreban je sveobuhvatan pristup koji uključuje širok spektar aktera. Mora se baviti sprovođenjem zakona i politika, uslugama prevencije i podrške, promenom preovlađujućih socio-kulturnih normi i ponašanja muškaraca i dečaka, kao i prikupljanje podataka i istraživanje.

Usluge sprečavanja i reagovanja na nasilje nad ženama treba proširiti i prilagoditi novim okolnostima. Ovo znači:

● Skloništa i linije za pomoć ženama moraju se smatrati osnovnim uslugama sa određenim i održivim finansiranjem;
● Namenska psihosocijalna podrška mora se pružiti ženama i devojkama koje bi mogle biti pogođene izbijanjem, a takođe su preživele rodno zasnovano nasilje;
● Zdravstveni sistemi moraju biti opremljeni da bi mogli i dalje odgovarati na nasilje nad ženama;
● Zdravstveni radnici koji su deo tima za reagovanje na izbijanje epidemije moraju da poseduju osnovne veštine da odgovore na otkrivanja koja bi mogla biti povezana sa ili pogoršana pandemijom;
● Holistička podrška ženama koje prve reaguju trebalo bi dalje da uključuje psihosocijalnu podršku;
● Zagovaranje i medijske kampanje moraju da dopreju do najšire moguće publike kako bi se sprečilo nasilje nad ženama;
● Uloga policije je presudna; sektor treba da se mobiliše, da evidentira i na odgovarajući način reaguje na incidente i da žene uputi na odgovarajuće potrebne usluge;
● Odgovor pružalaca pravde mora biti brz i osetljiv na prijavljene slučajeve nasilja u porodici;
● Organi za sprovođenje zakona moraju poslati snažnu poruku da se nekažnjavanje neće tolerisati;
● Ženske organizacije i mreže koje su već na prvom mestu odgovora moraju biti podržane;
● Dostupnost podataka razvrstanih po polu mora biti osigurana. Potrebni su podaci, uključujući one o različitim stopama zaraze, različitim ekonomskim uticajima, različitom opterećenju nege, i učestalosti porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja.

Pojačavamo svoj glas i udružujemo napore da okončamo ovu nepodnošljivu patnju društva.

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja traje od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Dana ljudskih prava, ukazujući da je nasilje nad ženama najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava u svetu. Na Kosovu se ova kampanja koordinira putem višestrane Grupe za bezbednost i ravnopravnost polova (SGG). Ove godine je organizovano preko 90 aktivnosti tokom 16 dana na Kosovu, pozivajući na okončanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Grupa za bezbednost i ravnopravnost polova (SGG) je grupa sa više aktera, kojom predsedavaju UN Women. Sledeće institucije su članice SGG-a i podržavaju ovu izjavu za javnost:

Me]unarodne organizacije: Agencije UN Kosovo Team (UNKT) - the Office of the UN Development Coordinator, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), International Organization for Migration (IOM) , United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO), United Nations Office for Project Services (UNOPS), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), as well as the UN Mission in Kosovo, European Union in Kosovo/ EUSR, Council of Europe Office in Pristina, EULEX, Austrian Development Agency/Austrian Development Cooperation

Kosovske institucije: Agency for Gender Equality

Ženske organizacije i NVO: Kosova Women's Network, Kvinna till Kvinna, Kosova – Women 4 Women, Kosovar Gender Studies Center, INJECT, Youth Initiative for Human Rights – Kosovo

[1] Rapid Socio-Economic impact assessment of COVID-19 in Kosovo https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/rapid-soc...