Kancelarija za Politička Pitanja

Kancelarija UNMIK-a za politička pitanja nadgleda, analizira i izveštava o političkim dešavanjima koja bi mogla uticati na stabilnost na Kosovu i u regionu, kako bi na vreme upozorila i dala strateške preporuke rukovodstvu misije i sedištu Ujedinjenih nacija.

Službenik za politička pitanja održava redovnu vezu sa širokim spektrom vladinih zvaničnika, predstavnicima  stranaka, organizacijama civilnog društva, verskim zajednicama, predstavnicima diplomatskog kora, agencijama UN-a i međunarodnim organizacijama.