Centar za pravnu pomoć, finansiran od strane UNMIK-a, pomoć u dostizanju veće pravde

9 May 2019

Centar za pravnu pomoć, finansiran od strane UNMIK-a, pomoć u dostizanju veće pravde

Borba za pravdu upravo je postala lakša za kosovske zajednice, otvaranjem novog centra koji će pružati besplatne pravne usluge onima kojima je najpotrebnija - uključujući žene i manjinske grupe. 

Novi centar za pružanje pravne pomoći, koji će voditi Kosovski pravni institut, imaće pristup skupu specijalizovanih i iskusnih advokata, posebno sa ekspertizom u oblasti imovinskih prava, zakona o radu, zaštite tražilaca azila, porodičnog prava (sa fokusom na rodno zasnovanom nasilju i seksualnom nasilju tokom rata) i dobrobiti zatvorenika.

Vizija “pravednog, pravičnog, tolerantnog, otvorenog i društveno uključivog sveta u kojem se zadovoljavaju potrebe najugroženijih” bila je u središtu globalne Agende za održivi razvoj 2030 - i otvaranja centra, Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin izjavio je tokom inauguracije centra.

Na otvaranju, u hotelu Sirius 8. maja, uvodne izjave su dali SPGS-a Tanin, kao i predsednik Vrhovnog suda Kosova Enver Peci, izvršni direktor Kosovskog pravnog instituta Betim Musliu, izvršni direktor Agencije za besplatnu pravnu pomoć Ramadan Gaši i koordinator Centra za pravnu pomoć Il Zekaj. Šefica misije EULEX-a Aleksandra Papadopulou i Stalna koordinatorka UN-a Ulrika Richardson takođe su prisustvovale događaju.

“Pristup pravdi za sve ostaje jedan od osnovnih principa vladavine prava. Ovaj centar ima za cilj da osigura da je besplatna pravna pomoć dostupna ranjivim grupama, kao što je predviđeno u skladu sa kosovskim zakonodavstvom ”, rekao je SPGS Tanin.

SPGS Tanin je izrazio nameru da centar za pružanje pravne pomoći postoji i u daljoj budućnost - i nakon odlaska međunarodne zajednice sa Kosova, rekao je on.

"Konkretnije, SDG 16.3 obećava jednak pristup pravdi za sve do 2030. godine i ova inicijativa je mali korak napred u tom cilju."

Prema studiji OEBS-a iz 2016. godine, u 33% slučajeva ozbiljnog kriminala nije bilo zastupljenosti uopšte ili je bilo samo na jednoj strani - a ova statistika bila je znatno gora za žene. U 65 posto slučajeva u kojima su učestvovale žene, samo je jedna stranka imala zastupljenost ili nije bilo zastupanja ni za jednu od stranaka.

Neposredni fokus novog centra je: pomoć ženama u ostvarivanju njihovih imovinskih prava; da pomogne potencijalnim žrtvama seksualnog nasilja da pokrenu procese u vezi sa novom vladinom komisijom o priznavanju i verifikaciji žrtava tokom sukoba; da pomogne penzionerima koji čekaju penzije od srpskih vlasti; da pomogne sve većem broju tražilaca azila na Kosovu sa njihovim pravnim predmetima; i da pomogne zatvorenicima i njihovim porodicama da ostvare svoja prava.

Biće formiran tim od pet stalno zaposlenih avokata, koordinator kancelarije i prevodioci iz različitih zajednica, dok će nedeljne posete popravnim ustanovama sprovoditi izabrani advokati.

Oni koji su zainteresovani za usluge centra, mogu direktno stupiti u kontakt putem: 

  • Obrasca na web stranici Centra za pravnu pomoć (CPA)
  • Podnošenjem popunjenog formulara poslatom putem poštanske službe na adresu: Kosovski pravni institut (Centar za pravnu pomoć), Ul. Rustem Statovci, Ulaz I, br. 1
  • Pozivanjem besplatnog broja 0800 22 222
  • Facebook stranice Centra

Svim uslugama se može pristupiti na albanskom, srpskom i engleskom jeziku. Centar će takođe pružati pomoć i onima koji nisu u mogućnosti da putuju za Prištinu.  

Centar je finansiran za početno petomesečno trajanje, s namerom da se uključe i drugi međunarodni i vladini donatori nakon konsolidacije rada centra.