Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva na jaču institucionalnu reakciju radi sprečavanja i reakcije na rodno zasnovano nasilje

26 Nov 2018

Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva na jaču institucionalnu reakciju radi sprečavanja i reakcije na rodno zasnovano nasilje

Povodom pokretanja globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (25. novembar – 10. decembar), Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva na stalno ulaganje napora u cilju ukidanja nasilja nad ženama i devojčicama, kao i na jaču institucionalnu reakciju na takvo kršenje ljudskih prava.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja duboko je zabrinuta jer je nasilje nad ženama i devojčicama i dalje jedna od najprisutnijih pojava rodno zasnovane diskriminacije.

Samo u prvih devet meseci ove godine, policiji na Kosovu prijavljeno je 1128 slučajeva nasilja u porodici. Bili smo svedoci nekoliko slučajeva ubistva žena koji su u vezi sa rodom, uključujući devojčice, unutar porodice, kao krajnje, poslednje delo u kontinuumu rodno zasnovanog nasilja, a ne kao delo koje je izolovani slučaj nastao iznenadno i neočekivano.

Nasilje nad ženama i devojčicama jedna je od najočiglednijih, pa ipak, ponavljajućih pojava dubokih nejednakosti u dinamici moći u našim društvima, koje prevazilaze etničke, socioekonomske i verske linije. Nasilje nad ženama i devojčicama, osim što utiče na pojedince, ima teške posledice koje su na štetu porodica, zajednica i društva u celini, uključujući i velike ekonomske i socijalne troškove.

Na Kosovu je zabeležen značajan napredak u pogledu pravnog i okvira praktične politike za suzbijanje nasilja nad ženama, ali je potrebno nastaviti ulaganje napora u davanje podrške punoj i delotvornoj primeni postojećih zakona:

  • Institucionalna reakcija mora da bude nepristrasna, koordinisana i odlučna, sa jasno uređenim dužnostima, obavezama i odgovornostima. Posebno saradnja i koordinacija između pravosuđa i policije od presudnog je značaja i trebalo bi da se konstantno sagledava i prilagođava da bi se obezbedila reakcija koja je usredsređena na žrtvu, delotvorna i pravična.
  • Pravosudni organi bi trebalo da predmete nasilja u porodici obrađuju sa visokim prioritetom i mora se obezbediti pravično suđenje u istim predmetima, da bi se zajemčila pravda za sve žene, devojčice, muškarce i dečake na koje utiče svaki oblik nasilja u porodici. Počinitelji moraju da budu procesuirani na odgovarajući način;
  • Sve žene i muškarci, devojčice i dečaci koji su doživeli nasilje moraju da imaju bolji pristup zaštiti, podršci, pravdi i drugim uslugama neophodnim za očuvanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja;
  • Ključne institucije moraju da povećaju koordinaciju oko hitne reakcije i usluga usredsređenih na žrtvu, uključujući odgovarajuću rehabilitaciju kako za žrtve, tako i za počinitelje, da bi se zaustavilo ponavljanje nasilja i obezbedila odgovornost institucija;
  • Kosovske institucije bi trebalo da ojačaju primenu delotvornih preventivnih strategija kojima se sagledavaju osnovni uzroci rodne neravnopravnosti, uključujući školovanje bez rodno zasnovane pristrasnosti.

Čvrsto osuđujemo svako delo nasilja nad ženama i devojčicama, i naglašavamo činjenicu da nasilje u porodici nikada nije lična stvar te da je institucionalna reakcija na isto krivično delo ljudsko pravo žrtve i kao takvo neotuđivo.

Napomena za štampu

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (GBRP) sastoji se od više aktera i njome predsedava agencija UN Women. Sledeće institucije su članice GBRP i podržavaju ovu javnu izjavu:

Međunarodne organizacije: Tim UN za Kosovo pri Kabinetu razvojnog koordinatora UN i agencije UN Women, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNHCR,UN Habitat kao i akteri poput UNMIK-a,OEBS-a, EULEX, Saveta Evrope kancelarija u Pristini, Kancelarije EU/SPEU, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu.

Institucije Kosova: Agencija za Ravnopravnost Polova

Organizacije žena i NVO: Mreža žena Kosova, Kosovski centar za rodne studije, Kosova - Women 4 Women, Kvinna till Kvinna Kosovo,KIPRED, INJECT (Inicijativa za pravdu i jednakost).

Ovu izjavu podržavaju i: Advocacy Training and Resource Center (ATRC), Mehanizam koordinacije protiv nasilja u porodici - Opština Đakovica, KosovaLive, GlobalGirl Media Kosova.