Radna Disciplinai Pravila Ponašanja

Mandat tima za radnu disciplinu i pravila ponašanja (CDT) proističe iz preporuka Specijalnog komiteta za mirovne operacije, C - 34 -A/59/19 Rev. 10, koje su odobrene rezolucijim Generalne skupštine (59/300 od 22. juna 2005).

Osnovna uloga CDT-a je da pomogne da se spreče i utvrde povrede dužnosti na radu,  kao i da nadgleda poštovanje i  primenu standarda ponašanja u UN-u, koristeći se trostranom strategijom koja obuhvata prevenciju, primenu i popravne mere.

Od svih pripadnika osoblja Ujedinjenih nacija, volontera i radnika pod ugovorom očekuje se da se pridržavaju najviših standarda profesionalnog i ličnog ponašanja. Oni moraju poštovati svoje obaveze naznačene u Pravilima i propisima za zaposlene, moraju se pridržavati lokalnih zakona i ophoditi se prema lokalnom stanovništvu s poštovanjem i dostojanstvom u svakom trenutku.

Svi članovi osoblja UN-a moraju poštovati sledeće suštinske vrednosti:

 • Integritet
 • Profesionalizam
 • Poštovanje različitosti

Svi članovi osoblja UN-a se takođe moraju pridržavati dolepomenutih načela:

 • Kompetentnost
 • Nepristranost
 • Poštovanje najviših standarda ponašanja
 • Poverljivost
 • Nezavisnost
 • Poštovanje osnovnih prava

Prijavljivanje

Kako prijaviti slučajeve povreda dužnosti?

Pravilo za zaposlene 1.2 (c) propisuje, između ostalog: “Članovi osoblja dužni su da prijave svako kršenje odredbi i pravila Organizacije zvaničnicima čija je dužnost da preduzmu odgovarajuće mere i da sarađuju sa propisno ovlašćenim revizijama i istragama.” Pored toga, kodeks ponašanja MINUSCA podseća svo osoblje Ujedinjenih nacija na njihovu dužnost da prijave sve navode o povredama dužnosti na koje ili sumnjaju ili su ih svesni. Prijave se mogu uložiti Timu za radnu disciplinu i pravila ponašanja na sledeći način:

Lično/poštom: Conduct and Discipline Team, MINUSCA HQ, Villa No.4, Bangui, Central African Republic

Navodi o povredama radnih dužnosti mogu biti prijavljeni direktno Diviziji za istrage pri Kancelariji za poslove internog nadzora (ID/OIOS).

Svi navodi o teškim disciplinskim povredama moraju biti prijavljeni u roku od 24 sata od nastanka incidenta ili u roku od 24 sata nakon što bilo koji član osoblja UN postane svestan incidenta; sve druge povrede dužnosti moraju biti prijavljene u roku od 7 dana od njihovog nastanka ili u roku od 7 dana nakon što bilo koji član osoblja UN postane svestan incidenta.

Navodi o seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju takođe mogu biti prijavljeni licima u sektorima nadležnim za pitanja seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja.

Sve prijave moraju biti podnete u dobroj nameri. Namerno iznošenje lažnih navoda ili prijavljivanje navoda iz zle namere, ukoliko se dokaže, predstavlja prekršaj i podleže disciplinskom postupku.

Sve informacije se tretiraju na poverljiv način, uz poštovanje propisanog zakonskog procesa za sve uključene strane i imajuću u vidu sigurnost, bezbednost i dobrobit uključenih strana.

Šta se smatra povredom dužnosti?

Povrede koje predstavljaju veći rizik za Organizaciju su klasifikovane kao povrede dužnosti 1. kategorije, a u njih se  ubraja: seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje (SEA), teške i složene prevare, zloupotreba položaja i zaposlenih, sukob interesa, svi slučajevi kojim se ugrožava život ili koji dovode do gubitka života zaposlenih i drugih, uključujući svedoka, suštinska povreda pravila, propisa i administrativnih uputstava UN-a.

Povrede koje predstavljaju manji rizik za Organizaciju su klasifikovane kao povrede dužnosti 2. kategorije, a pored ostalog to su: pitanja koja se odnose na zaposlene (uključujući uznemiravanje), saobraćajni prekršaji (npr. neovlašćeni putnici), manje zloupotrebe opreme od strane zaposlenih, kršenje propisa, pravila ili administrativnih uputstava, manje zloupotrebe ovlašćenja i drugo.

Obavezna onlajn obuka iz pravila ponašanja i radne discipline:

 • Standardi ponašanja
 • Svesnost o integritetu
 • Sprečavanje zlostavljanja na radnom mestu, seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe položaja

Žalbe se mogu podneti Timu za radnu disciplinu i pravila ponašanja posredstvom:

Telefona: +381 (0)38 504 604 Lokal: 5837

Faksa: +381 (0)38 504 604 Lokal: 4801

 - Lično ili putem pošte:

 Tim za radnu disciplinu i pravila ponašanja, glavno sedište UNMIK-a, Priština, KOSOVO