‘Ambitious’ European Union strategy on West Balkans heralded by SRSG Tanin

07 February, 2018 - A new phase of engagement by the European Union in the Western Balkans was heralded by the head of the United Nations Mission in Kosovo, during his address to Security Council members today.

In light of the EU’s new strategy, announced yesterday, the Special Representative of the UN Secretary-General (SRSG) in Kosovo Zahir Tanin described it as “the most ambitious and far-reaching framework for engagement” since 2003.

He noted the new framework made clear that no accession of Kosovo to the EU would be possible without normalisation of relations.

“2018 can present a new momentum for this dialogue, and as the EU High Representative herself highlighted yesterday, the dialogue could be positively concluded, given sufficient will from the leaders, and adequate encouragement from the international community,” SRSG Tanin told the Security Council.

He also used his address to highlight several political controversies that encircled Kosovo over the past few months.

The first was the attempt in December by 43 Kosovo MPs to revoke a 2015 law on the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s office, whose purpose it is to prosecute individual crimes committed during the Kosovo conflict.

SRSG Tanin briefed the Security Council on several of his recent discussions with Kosovo leaders, in which they offered assurances of their full intention to keep to international commitments.

“This court does not target any particular community or group, but only individual criminal responsibility. This is something well-known by many in Kosovo, who understand that repealing the Specialist Chambers is simply not an option. The only way forward is accepting justice,” SRSG Tanin said.

SRSG Tanin stressed the importance of solving the January 16 daylight assassination of one of Kosovo’s most prominent Serbian politicians Oliver Ivanovic, which had caused ripples of concern around the region and would prove another important test of the Kosovo institutions.

“Failure to identify the perpetrators would not only be a terrible miscarriage of justice, but would also undermine confidence on all sides.”

SRSG Tanin praised recent examples of cooperation between Pristina and Belgrade, including in the immediate aftermath of the Ivanovic murder and subsequent Kosovo visit of Serbian President Aleksandar Vučić.

“It is important to note that the leaders in Belgrade and Pristina have reacted to this event in a prompt and responsible manner.” 

Describing ongoing challenges in ensuring the rule of law; strengthening the role of women and youth in politics, responding to the economy and social conditions in Kosovo; and building trust between Kosovo’s communities, SRSG Tanin pointed to the importance of gathering political will and unity in order to overcome these challenges.   

SRSG Tanin said, following a series of meetings in Pristina, Belgrade and Tirana, “Despite the significant differences voiced, I am convinced these leaders also have a broader understanding of the nature of the challenges that need to be overcome, and equally, not to continuously postpone action to another day,” SRSG Tanin said.

Read the full statement here (PDF) 

***

PSSP Tanin përshëndet strategjinë ‘ambicioze’ të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor

7 shkurt 2018 - Një fazë e re e angazhimit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, u përshëndet sot nga kryesuesi i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, gjatë adresimit të tij në Këshillin a Sigurimit.

Përfaqësuesi i Posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Kosovë Zahir Tanin, e përshkruajti Strategjinë e re të BE-së, të publikuar dje, si “kornizën më ambicioze dhe më me ndikim për angazhim” që nga  viti 2003.

Ai theksoi se korniza e re e bëri të qartë, se anëtarësimi i Kosovës në BE do të ishte i pamundur pa normalizimin e marëdhënieve.

“2018 mund të paraqesë një momentum të ri për këtë dialog, dhe siç e theksoi  vet Përfaqësuesja e Lartë e BE-së dje, dialogu do të mund të përfundonte në mënyrë pozitive, duke pasur parasysh vullnetin e liderëve, dhe inkurajimin adekuat nga bashkësia ndërkombëtare,” PSSP Tanin tha në Këshillin e Sigurimit.

Ai poashtu në fjalimin e tij theksoi një varg polemikash, të cilat e rrethuan Kosovën gjatë muajve të fundit.

E para ishte përpjekja e 43 deputetëve të Kosovës në dhjetor, për ta shfuçizuar ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyrën e Prokurorit Special, qëllimi i të cilit është persekutimi i krimeve individuale  të kryera gjatë konfliktit në Kosovë.

PSSP Tanin e informoi Këshillin e Sigurimit për disa prej diskutimeve me liderët e Kosovës kohët e fundit, ku ata ofruan siguri dhe qëllime të mirefillta për t’iu përmbajtur zotimeve ndërkombëtare.

“Ky gjyq nuk ka në shënjestër ndonjë komunitet apo grup të caktuar, por vetëm përgjegjësinë individuale për krimet. Kjo është diçka e njohur për shumicën në Kosovë, të cilët e kuptojnë që shfuqizimi i Dhomave të Posaçme thejshtë nuk është opcion. E vetmja rrugë përpara është pranimi i drejtësisë,” tha PSSP Tanin.

PSSP Tanin theksoi rëndësinë e zgjedhjes së rastit të atentatit në mes të ditës, së 16 Janarit të njërit prej politikanëve Serbë më eminentë të Kosovës, Oliver Ivanovic, që shkaktoi valë të shqetësimit në rajon dhe deshmoi një test tjetër të rëndësishëm për institucionet e Kosovës.

“Dështimi për t’i identifikar autorët e krimit nuk do të ishte vetëm një dështim i tmerrshëm i drejtësisë, por gjithëashtu do të minonte besimin e të gjitha palëve.”

PSSP Tanin lavdëroi shembujt e fundit të bashkëpunimit në mes të Prishtinës dhe Beogradit, duke përfshirë atë menjëherë pas vrasjes së Ivanovicit dhe visitës pasuese të Presidentit Serb Aleksandar Vucic në Kosovë.

“Është me rëndësi të ceket se liderët në Prishtinë dhe Beograd, kanë reaguar ndaj kësaj ngjarjeje shpejtë dhe në mënyrë të përgjegjshme.”  

Duke përshkruar sfidat aktuale në sundimin e ligjit; fuçizuar rolin e grave dhe rinisë në politikë, duke reaguar ndaj kushteve ekonomike dhe sociale në Kosovë; dhe duke ndërtuar besim në mes të komuniteteve të Kosovës, PSSP Tanin theksoi rëndësinë e bashkimit të vullnetit politik dhe unitetit për të tejkaluar këto sfida.

PSSP Tanin tha, pas një varg takimesh në Prishtinë, Beograd dhe Tiranë, “Përkundër dallimevë zëshëm të theksuara, unë jam i bindur që këta liderë poashtu kanë një mirëkuptim më të gjerë për natyrën e sfidave që duhet të kapërcehen, dhe njejtë, të mos zvarriten vazhdimisht veprimet për nje ditë tjetër,” that PSSP Tanin.

Lexo deklaratën e plotë të PSSP-së në shqip (PDF) 

***

SPGS Tanin pozdravio „ambicioznu“ strategiju Evropske unije za zapadni Balkan

7. februar 2018. godine - Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, tokom svog današnjeg obraćanja članicama Saveta bezbednosti, pozdravio je novu fazu angažovanja Evropske unije na zapadnom Balkanu.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (SPGS) na Kosovu, Zahir Tanin opisao je novu strategiju Evropske unije, koja je objavljena juče, kao „najambiciozniji i najdalekosežniji okvir angažovanja“ od 2003. godine.

On je takođe ukazao da je novi okvir jasno istakao da bez normalizacije odnosa nije moguć ulazak Kosova u Evropsku uniju.

„2018. godina može da predstavlja novi momentum u dijalogu, i kao što je i visoka predstavnica Evropske unije naglasila juče, dijalog može pozitivno da se završi, uz dovoljnu volju lidera i adekvatnog ohrabrenja od strane međunarodne zajednice,“ istakao je SPGS Tanin.

On je takođe iskoristio svoje obraćanje da naglasi nekoliko političkih kontroverzi koje su se desile na Kosovu tokom proteklih nekoliko meseci.

Prva je pokušaj 43 poslanika Skupstine Kosova u decembru, da opozovu zakon o specijalnim komorama i kancelariji specijalnog tužilaštva iz 2015. godine, čija svrha je da osudi individualne zločine počinjene tokom konflikta na Kosovu.

SPGS Tanin obavestio je Savet bezbednosti o nekoliko svojih poslednjih razgovora sa kosovskim liderima, tokom kojih su oni izneli uveravanja o potpunoj nameri da se ispune međunarodne obaveze.

„Ovaj sud nema za metu nijednu posebnu zajednicu ili grupu, već za metu ima individualnu krivičnu odgovornost. Ovo vrlo dobro znaju mnogi na Kosovu, i oni razumeju da ukidanje specijalnih komora jednostavno nije opcija. Jedini put napred je prihvatanje pravde,“ istakao je SPGS Tanin.

SPGS Tanin naglasio je važnost rešavanja ubistva jednog od najistaknutijih srpskih političara na Kosovu, Olivera Ivanovića, usred belog dana 16. januara, koje je izazvalo talasanje zabrinutosti širom regiona, i predstavlja još jedan važan test za kosovske insittucije.

„Neuspeh da se pronađu počinioci ne bi bio samo užasan podbačaj pravde već bi takođe podrio poverenje svih strana.“

SPSG Tanin pohvalio je nedavne primere saradnje između Prištine i Beograda, uključujući i odmah nakon ubistva Ivanovića i posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu.  

„Važno je ukazati da su lideri u Beogradu i Prištini brzo i odgovorno reagovali na ovaj događaj.“

Opisujući tekuće izazove u obezbeđivanju vladavine prava, jačanju uloge žena i mladih u politici, odgovorima na ekonomske i socijalne uslove na Kosovu, kao i u izgradnji poverenja među zajednicama na Kosovu, SPGS Tanin istakao je važnost prikupljanja političke volje i jedinstva kako bi se ovi izazovi prevazišli.

SPGS Tanin je rekao, da nakon sastanaka u Prištini, Beogradu i Tirani „uprkos značajnim razlikama koje su istaknute, ubeđen sam da ovi lideri imaju šire razumevanje prirode izazova koji treba da se prevaziđu, i isto tako da ne odlažu stalno radnje za naredni dan.“

Izjava na srpskom dostupna je ovde (PDF)

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org(link sends e-mail)
Mobile: +37744151816