Ahead of the Brussels meeting, SRSG Ziadeh calls for constructive engagement in the dialogue process

17 August 2022 - Ahead of the high-level meeting between Belgrade and Pristina in Brussels, the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Caroline Ziadeh calls on all sides to constructively engage in, and uphold the integrity of, the EU-facilitated dialogue process.

 “It is essential that a climate conducive to genuine dialogue is promoted. The parties must work to address outstanding issues in good faith, capitalising on the engagement of the past 11 years to ensure that hard-won gains through the EU-facilitated dialogue are built upon,” SRSG Ziadeh said.

“Dialogue and compromise present the only viable path toward stability, prosperity, and security for all,” she emphasised.

***

Para takimit në Bruksel, PSSP Ziadeh bën thirrje për angazhim konstruktiv në procesin e dialogut

17 gusht 2022 - Në prag të takimit të nivelit të lartë në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, Përfaqësuesja e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefja e UNMIK-ut Caroline Ziadeh u bën thirrje të gjitha palëve të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të mbajnë integritetin e procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga BE.

“Është tejet e rëndësishme që të promovohet një klimë e favorshme për dialog të mirfilltë. Palët duhet të punojnë me mirëbesim për të adresuar çështjet e pazgjidhura, duke kapitalizuar angazhimin e 11 viteve të fundit dhe duke siguruar që të ndërtohet mbi të arriturat me mund në dialogun e lehtësuar nga BE-ja,” tha PSSP Ziadeh.

“Dialogu dhe kompromisi janë rruga e vetme e qëndrueshme drejt stabilitetit, prosperitetit dhe sigurisë për të gjithë,” theksoi ajo.

***

Uoči sastanka u Briselu, SPGS Ziadeh poziva na konstruktivan angažman u procesu dijaloga

17. avgust 2022. – Uoči sastanka na visokom nivou između Beograda i Prištine u Briselu, specijalna predstavnica generalnog sekretara i šefica UNMIK-a Caroline Ziadeh poziva sve strane da se konstruktivno angažuju i podrže integritet procesa dijaloga uz podršku EU.

„Od suštinske je važnosti da se promoviše klima pogodna za istinski dijalog. Strane moraju raditi na rešavanju otvorenih pitanja u dobroj veri, koristeći angažman u proteklih 11 godina kako bi osigurale nadogradnju teško stečenih dobitaka u EU posredovanom dijalogu'', rekla je SPGS Ziadeh.

„Dijalog i kompromis predstavljaju jedini održiv put ka stabilnosti, prosperitetu i sigurnosti za sve“, naglasila je ona.