Arrival of the new Special Representative of the Secretary-General in Kosovo and Head of UNMIK, Ms. Caroline Ziadeh

19 January 2022, Pristina - We are pleased to announce the arrival of Caroline Ziadeh of Lebanon as the new Special Representative of the Secretary-General in Kosovo and Head of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). 

SRSG Ziadeh succeeds Mr. Zahir Tanin to whom the Secretary-General is grateful for his dedicated efforts to further peace and stability in Kosovo and the region, and his effective leadership of the Mission.

Having served since 2017 as Director of the Department of International Organizations, Conferences and Cultural Services in the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants of Lebanon, Ms. Ziadeh brings to the position close to 30 years of experience in international diplomacy with extensive knowledge of the United Nations having led national delegations to the United Nations on human rights issues, the Women, Peace and Security agenda and migration.

Former Deputy Permanent Representative of Lebanon to the United Nations in New York (2006-2017), SRSG Ziadeh served at the Embassies of Lebanon to the United Kingdom (2004-2006), to Belgium and the European Union (1994-1999), as well as the Permanent Mission of Lebanon in Vienna and the Embassies to Austria, Croatia, and Slovakia (1999-2002).

SRSG Ziadeh holds a Bachelor of Arts and Master of Arts in Economy and Political Science from the Lebanese University, Beirut, and Diplomas in International Relations from the University Libre de Bruxelles and the Diplomatic Academy Vienna. She is fluent in Arabic, English and French.

“I look forward to engaging with Kosovo authorities and civil society as well as our international partners in Kosovo and the region. Under my leadership, UNMIK will maintain its commitment to support the institutions and people of Kosovo for the realization of a more peaceful and prosperous future through promoting human rights, building trust across communities and empowering agents of positive change, including women and youth. UNMIK will remain steadfast in its support for the EU-facilitated dialogue to reach a comprehensive agreement and long-term peace and reconciliation,” SRSG Ziadeh said.

***

Arritja e Pёrfaqёsueses sё re tё Sekretarit tё Pёrgjithshёm nё Kosovё dhe Shefes sё UNMIK-ut, Znj.  Caroline Ziadeh

19 janar 2022, Prishtinё – Me kënaqësi njoftojmë për arritjen e Caroline Ziadeh nga Libani si Përfaqësuese e Sekretarit të Përgjithshëm në Kosovë dhe Shefe e Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK).

PSSP Ziadeh pason Z. Zahir Tanin të cilit Sekretari i Përgjithshëm i është mirënjohës për përpjekjet e tij të përkushtuara ndaj avancimit të paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, dhe për udhëheqjen efektive të Misionit.

Pas shërbimit që nga viti 2017 si Drejtoreshë e Departamentit të Organizatave Ndërkombëtare, Konferencave dhe Shërbimeve Kulturore në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve të Libanit, Znj. Ziadeh sjell me vete një përvojë gati 30 vjeçare në diplomacinë ndërkombëtare me njohuri të gjerë të Kombeve të Bashkuara ku udhëhoqi delegacionet kombëtare në Kombet e Bashkuara për ҫështje të ndërlidhura me të drejtat e njeriut, agjendën mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë dhe migrimin.

Ish-Zëvendëse e Përfaqësuesit të Përhershëm të Libanit pranë Kombeve të Bashkuara në Nju Jork (2006-2017), PSSP Ziadeh shërbeu në Ambasadat e Libanit në Mbretërinë e Bashkuar (2004-2006), në Belgjikë dhe Bashkim Evropian (1994-1999), si dhe në Misionin e Përhershëm të Libanit në Vjenë dhe Ambasadat në Austri, Kroaci, dhe Sllovaki (1999-2002).

PSSP Ziadeh mban diplomë Bachelor të Arteve dhe Master të Arteve në Ekonomi dhe Shkenca Politike nga Universiteti Libanez, Bejrut, dhe Diploma në Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Universiteti Libre de Bruxelles dhe Akademia Diplomatike e Vjenës. Ajo flet rrjedhshëm arabisht, anglisht dhe frëngjisht.

“Pres me padurim të angazhohem me autoritetet e Kosovës dhe shoqërinë civile, si dhe me partnerët tanë ndërkombëtarë në Kosovë dhe rajon. Nën udhëheqjen time, UNMIK-u do të mbajë përkushtimin për të mbështetur institucionet dhe popullin e Kosovës në realizimin e një të ardhmeje më paqësore dhe prosperuese përmes promovimit të të drejtave të njeriut, ndërtimit të besimit ndërmjet komuniteteve dhe fuqizimit të agjentëve të ndryshimeve pozitive, duke përfshirë gratë dhe të rinjtë. UNMIK-u do të mbetet i palëkundur në mbështetje ndaj dialogut të lehtësuar nga BE-ja për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe paqes e pajtimit afatgjatë,” theksoi PSSP Ziadeh.

***

Dolazak nove specijalne predstavnice generalnog sekretara na Kosovu i šefice UNMIK-a, gđa. Karoline Ziadeh

19. januar 2022. Priština – Sa zadovoljstvom najavljujemo dolazak Karoline Ziadeh iz Libana kao nove specijalne predstavnice generalnog sekretara (SPGS) na Kosovu i šefice Misije privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

SPGS Ziadeh nasleđuje g. Zahira Tanina kome je generalni sekretar zahvalan na njegovim predanim naporima za unapređenje mira i stabilnosti na Kosovu i u regionu, kao i na njegovom efikasnom vođenju misije.

Pošto je od 2017. godine bila direktorica Odeljenja za međunarodne organizacije, konferencije i pitanja kulture u Ministarstvu spoljnih poslova i iseljenika Libana, gđa. Ziadeh donosi sa sobom blizu 30 godina iskustva u međunarodnoj diplomatiji uz veliko znanje o Ujedinjenim nacijama, budući da je vodila državne delegacije Libana u Ujedinjenim nacijama o ljudskim pravima, agendi o ženama, miru i bezbednosti i migracijama.

Bivša zamenica stalnog predstavnika Libana u Ujedinjenim nacijama u Njujorku (2006-2017), SPGS Ziadeh je službovala u ambasadama Libana u Ujedinjenom Kraljevstvu (2004-2006), u Belgiji i Evropskoj uniji (1994-1999), kao i pri stalnoj Misija Libana u Beču i ambasadama u Austriji, Hrvatskoj i Slovačkoj (1999-2002).

SPGS Ziadeh je diplomirala i magistrirala ekonomiju i političke nauke na Libanskom univerzitetu u Bejrutu i ​​diplomirala je međunarodne odnose na Univerzitetu Libre de Bruxelles i Diplomatskoj akademiji u Beču. Tečno govori arapski, engleski i francuski jezik.

„Radujem se angažovanju sa kosovskim vlastima i civilnim društvom, kao i sa našim međunarodnim partnerima na Kosovu i u regionu. Pod mojim rukovodstvom, UNMIK će nastaviti svoju posvećenost da podrži institucije i ljude na Kosovu u realizaciji mirnije i prosperitetnije budućnosti kroz unapređenje ljudskih prava, izgradnju poverenja među zajednicama i osnaživanje nosilaca pozitivnih promena, uključujući žene i mlade. UNMIK će ostati nepokolebljiv u svojoj podršci dijalogu koji vodi EU radi postizanja sveobuhvatnog sporazuma i dugoročnog mira i pomirenja“, rekla je SPGS Ziadeh.

 

The SG Guterres and the SRSG Ziadeh

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org(link sends e-mail)
Phone: +38344151816