Commitments to peace and progress need backing of all communities and individuals in Kosovo, SRSG Tanin tells Security Council

Commitments to peace and progress need backing of all communities and individuals in Kosovo, SRSG Tanin tells Security Council

New York, 14 Nov 2018 - The need to ensure people throughout Kosovo society are fully engaged in building lasting peace was underscored by the head of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo today.

The Special Representative of the Secretary-General in Kosovo, Mr. Zahir Tanin reflected on recent political developments, including fresh opportunities for debate sparked by consideration of a new framework for territorial exchange as proposed by Belgrade and Pristina, during his quarterly address to the UN Security Council in New York.

Speaking on the proposed framework that was announced at the European Forum Alpbach in Austria in August after earlier negotiations, SRSG Tanin said the new dimension had injected both apprehension and a new impetus.

“Regardless of the underlying challenges and concerns, the discussion has opened space for debate and consideration.”

However, SRSG Tanin insisted the core tenets of the EU-led dialogue - including the establishment of the Association/Community of Serb-majority municipalities - remain crucial to progress on the ground.

While the promise of ever-greater European integration remained a powerful motivation for leaders to build accord, with important developments such as the European Commission’s July recommendation to allow visa-free European travel for Kosovo residents, SRSG Tanin said adversarial actions had the potential to derail progress.

“Whether on larger or smaller issues, one-sided actions carry the constant potential to inflame the situation on the ground.”

Regarding the approval of laws to enhance the strength of the Kosovo Security Force by the Assembly of Kosovo, SRSG Tanin stressed: “This matter needs to be handled with utmost care, to ensure that steps taken are the result of a fully inclusive, fully representative political process respecting relevant legal frameworks.”

SRSG Tanin reiterated the commitment of UNMIK to prioritise persistent and steady trust-building in Kosovo, advising of the mission’s ongoing work to implement key recommendations from a pivotal United Nations Kosovo Trust-building Forum held in May.

The cultivation of lasting peace would only be reached with the buy-in from all societies and representatives, he told the Council.

“Top-level commitments that may be reached via political negotiations, no matter the strength of international and regional support, are unlikely to stand unless backed up by full understanding and confidence among communities and individuals across society.”

 

Please see the full text of SRSG Tanin’s statement to the Security Council here:

https://unmik.unmissions.org/file/158231/download?token=5mtYQStL

Please see the Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration

Mission in Kosovo here:
https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/s-2018-981.pdf

 

***

 

Të gjitha komunitetet dhe individët në Kosovë duhet t’i mbështesin përkushtimet për paqe dhe progres, PSSP i thotë Këshillit të Sigurimit të OKB-së

 

Nju Jork, 14 nëntor 2018 – Shefi i Misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, theksoi sot nevojën për të siguruar që njerëzit në mbarë shoqërinë kosovare të jenë plotësisht të angazhuar në ndërtimin e paqes afatgjate dhe të qëndrueshme.

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm në Kosovë, z. Zahir Tanin, gjatë fjalimit të tij në mbledhjën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në Nju Jork, foli mbi zhvillimet e fundit politike, përfshirë këtu edhe mundësitë e reja për debat të nisura nga shqyrtimi i kornizës së re për shkëmbim të territoreve të propozuar nga Beogradi dhe Prishtina.

Duke folur për kornizën e re që u propozua në Forumin Evropian Alpbach në Austri në muajin gusht pas negociatave paraprake, PSSP Tanin tha se ky dimension i ri ka krijuar shqetësim por edhe shtysë të re.

“Pavarësisht sfidave themelore dhe drojës, diskutimi ka hapur mundësinë për debat dhe shqyrtim”.

Megjithatë, PSSP Tanin insistoi që parimet themelore të dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian – përfshirë themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe – janë kyçe për arritjen e progresit në terren.

Derisa premtimi për integrim të mëtejm në familjen evropiane mbetet shtysë e fuqishme për liderët që të arrijnë marrëveshje, siç ishte rekomandimi i Komisionit Evropian për lejimin e udhëtimit pa viza për banorët e Kosovës, PSSP Tanin tha se veprimet kundërshtuese megjithatë kanë potencial për ta penguar procesin.

“Veprimet e njëanshme, qoftë për çështje të mëdha apo të vogla, e bartin mundësinë konstante të ndezjes së situatës në terren”.

Rreth miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës për rritjen e fuqisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, PSSP Tanin tha: “Kjo çështje duhet të trajtohet me kujdesin më të madh të mundur për t’u siguruar që hapat e ndërmarrë të jenë rezultat i një procesi plotësisht përfshirës dhe tërësisht përfaqësues politik, në përputhje me kornizat relevante ligjore”.

PSSP Tanin ritheksoi përkushtimin e UNMIK-ut për prioritetizimin e ndërtimit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të besimit në Kosovë, duke këshilluar punën e vazhdueshme të misionit për zbatimin e rekomandimeve kycce që dolën nga Forumi i OKB-së për Ndërtimin e Mirëbesimit në muajin maj.

Tanin i tha Këshillit se paqja e qëndrueshme dhe afatgjate mund të ndërtohet vetëm me përfshirjen e të gjitha shoqërive dhe përfaqësuesve.

“Përkushtimet nga nivelet më të larta që mund të arrihen përmes negociatave politike, pavarësisht intensitetit të përkrahjes ndërkombëtare dhe regjionale, kanë pak gjasa të kenë rezultat nëse nuk mbështeten nga mirëkuptimi dhe mirëbesimi i plotë i komuniteteve dhe individëve të mbarë shoqërisë”.

 

Këtu mund ta lexoni fjalimin e PSSP Tanin në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, të përkthyer në gjuhën shqipe:

https://unmik.unmissions.org/file/158232/download?token=6APfImmh

Këtu mund ta lexoni Raportin e Sekretarit të Përgjithshëm për Misionin e Administratës së Përkohshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, të përkthyer në gjuhën shqipe:

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/s-2018-981_alb.pdf

 


***

 

Obaveze prema miru i napretku trebaju podršku svih zajednica i pojedinaca na Kosovu, rekao je Tanin Savetu bezbednosti

Njujork, 14. novembar 2018. - Danas je šef na čelu Privremene misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu istakao potrebu da se obezbedi da se ljudi širom kosovskog društva potpuno angažuju u izgradnji trajnog mira.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara na Kosovu, g. Zahir Tanin, osvrnuo se na nedavne političke događaje, uključujući nove mogućnosti za debatu izazvane razmatranjem novog okvira teritorijalne razmene, predložene od strane Beograda i Prištine, tokom njegovog tromesečnog obraćanja Savetu bezbednosti UN-a u Njujorku.

Govoreći o predloženom okviru koji je objavljen na Evropskom forumu Alpbah u Austriji u avgustu nakon ranijih pregovora, SPGS Tanin je rekao da je nova dimenzija ubrizgala i zebnju i novi impuls.

"Bez obzira na izazove i zabrinutosti u osnovi, diskusija je otvorila prostor za raspravu i razmatranje."

Međutim, SPGS Tanin je insistirao da ključna načela dijaloga pod vodstvom EU - uključujući osnivanje udruženja / zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom - ostaju ključni za napredak na terenu.

Iako obećanje o sve većoj evropskoj integraciji ostaje snažna motivacija za lidere da izgrade sporazum, sa važnim dešavanjima kao što je preporuka Evropske komisije od jula meseca da se omogući bezvizno evropsko putovanje za stanovnike Kosova, SPGS Tanin je rekao da su štetne akcije imale potencijal da napredak skrenu sa koloseka.

"Bilo da se radi o većim ili manjim pitanjima, jednosmerne akcije nose konstantni potencijal da zapale situaciju na terenu."

Što se tiče usvajanja zakona o jačanju Kosovskih bezbedonosnih snaga od strane Skupštine Kosova, SPGS Tanin je naglasio: "Ovim pitanjem treba rukovati s najvećom pažnjom, kako bi se osiguralo da preduzeti koraci budu rezultat potpuno inkluzivnog, potpuno reprezentativnog političkog procesa poštujući relevantne pravne okvire ".

SPGS Tanin je ponovio posvećenost UNMIK-a da odredi prioritete stalne i stabilne izgradnje poverenja na Kosovu, savetujući o tekućem radu misije u cilju implementacije ključnih preporuka sa ključnog foruma Ujedinjenih Nacija na Kosovu za izgradnju poverenja održanog u maju.

Gajenje trajnog mira moglo bi se postići samo sa uključivanjem svih iz društava i svih predstavnika, rekao je Savetu.

"Najvažnije obaveze koje se mogu postići putem političkih pregovora, bez obzira na snagu međunarodne i regionalne podrške, verovatno neće stajati ako se ne podrže punim razumevanjem i poverenjem među zajednicama i pojedincima širom društva".

 

Pogledajte izjavu SPGS-a Tanina Savetu bezbednosti na srpskom jeziku ovde:

https://unmik.unmissions.org/file/158234/download?token=a07lwN6K

Pogledajte izveštaj generalnog sekretara o misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu na srpskom jeziku ovde:

https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/s-2018-981_ser.pdf

 

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Mobile: +37744151816