Digital Trustbuilding Week (April 12-16) to launch the Kosovo Trustbuilding Network

12 April 2021 - UNMIK is hosting a Digital Trustbuilding Week from 12 to 16 April 2021 to support the Kosovo Trustbuilding Platform, with events ranging from discussions with experts, a social media campaign with actionable pledges from Kosovo Trustbuilding Network members, and the release of more interactive Platform features.

This week also marks the launch of the Kosovo Trustbuilding Network, a public directory of prominent trustbuilding professionals that will be permanently hosted on the Kosovo Trustbuilding Platform. Each Network member has provided an actionable pledge, describing how they will include trustbuilding and/or trustbuilding efforts in their everyday work. During Trustbuilding Week, pledges will be visible on social media (@trustbuildingks), digital billboards throughout Kosovo, and featured on the Kosovo Trustbuilding Platform website.

See the full agenda here.

Fuelled by NGO Open Data Kosovo, NGO New Social Initiative, and NGO Alternativna, and with support from UNMIK, the Kosovo Trustbuilding Platform is a one-of-a-kind hub of information on the initiatives, achievements, opportunities, and champions for building trust in Kosovo, launched in March 2020. 

The Platform is a repository of data on trustbuilding activities and a space to celebrate the work of Kosovo’s trustbuilders. Since its launch, the Platform has leveraged this new shared digital space to contribute to the COVID-19 response, promoting public service content and highlighting innovative grassroots efforts to encourage solidarity and social connectivity.

Available in English, Albanian and Serbian, the Platform’s features include:

 • Search function to identify trust-building initiatives by actor, theme, location, and status. Initiatives are searchable based on their contributions to specific Sustainable Development Goals (SDGs). 
 • Membership function to make an account and join the Platform as an individual or organizational contributor of initiatives, stories, job postings, and more. (NEW!)
 • Stories section featuring newsvideo and blog content, as well as champions.
 • Kosovo Trustbuilding Network, a list of reliable and celebrated trustbuilders who have made actionable pledges to the cause of trustbuilding. (NEW!)
 • Interactive Infographics section featuring easy navigation of data on trustbuilding initiatives, including synthesis of themes, actors, location, status, and SDG priorities. (NEW!)

To contribute to the platform as an individual or organisation please visit: www.kosovotrustbuilding.com

Background

The Kosovo Trustbuilding Platform was conceived in 2018 by the United Nations Kosovo Trustbuilding Forum participants to share information, promote collaboration, avoid duplication and advance the implementation of the trustbuilding recommendations.

The Kosovo Trustbuilding Network builds on the Platform’s recognition of a diverse group of 100+ trustbuilding champions in March 2020. Their “Voices of the Champions” social media campaign achieved an impressive average weekly reach of more than 70,000 users. Many prominent champions contributed to a trustbuilding op-ed series, including well-known journalists, ambassadors, a minister and a mayor, and community leaders and activists. This year, the Platform goes one step further to encourage practical action in the form of pledges.

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email:
dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816

***

Komunikatë për Shtyp: Java Digjitale e Ndërtimit të Besimit (12-16 prill) shënon hapjen e Rrjetit të Ndërtimit të Besimit në Kosovë

12 prill 2021 - UNMIK-u organizon Javën Digjitale të Ndërtimit të Besimit nga 12 deri 16 prill 2021 në mbështetje të Platformës së Ndërtimit të Besimit në Kosovë, përmes një vargu aktivitetesh përfshirë diskutime me ekspertë, fushatë në media sociale me zotime konkrete nga anëtarët e Rrjetit të Ndërtimit të Besimit në Kosovë, dhe prezantimit të disa prej tipareve më interaktive të Platformës.

Kjo javë gjithashtu shënon inaugurimin e Rrjetit të Ndërtimit të Besimit, një regjistër publik i profesionistëve prominentë të ndërtimit të besimit që do të qëndrojë në Platformën e Ndërtimit të Besimit  në Kosovë. Scili anëtar i Rrjetit ka paraqitur një zotim konkret, duke përshkruar se si do t’i përfshijnë ndërtimin e besimit apo përpjekjet për ndërtim të besimit në punën e tyre të përditshme. Përgjatë Javës së Ndërtimit të Besimit, zotimet do të shfaqen në media sociale (@trustbuildingks), bilbordë digjital anembanë Kosovës, dhe në faqen  internetit të Platformës së Ndërtimit të Besimit.

Gjeni agjendën e plotë këtu.

Mundësuar nga OJQ –të Open Data Kosovo, New Social Initiative, dhe Alternativna, dhe mbështetur nga UNMIK-u, Platforma e Ndërtimit të Besimit  në Kosovë është një qendër unike e informacioneve rreth iniciativave, arritjeve, mundësive, dhe kampionëve të ndërtimit të besimit në Kosovë, lansuar në mars 2020. 

Platforma është pikë grumbulluese e të dhënave rreth aktiviteteve për ndërtim të besimit dhe hapësirë për të vlerësuar punën e ndërtuesve të besimit në Kosovë. Që nga themelimi, Platforma shfrytëzoi këtë hapësirë të re të përbashkët digjitale për të kontribuar në reagimin ndaj COVID-19, duke promovuar përmbajtje të shërbimit publik dhe duke theksuar përpjekjet inovative burimore për të inkurajuar solidaritet dhe lidhje shoqërore.

E disponueshme në anglisht, shqip dhe serbisht, funksionet e Platformës përfshijnë:

 • Funksionin kërkues për  identifikimin e iniciativave të ndërtimit të besimit sipas aktorëve, temës, vendit, dhe statusit. Iniciativat janë të kërkueshme në bazë të kontributeve të tyre drejt Objektiave specifike për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZHQ). 
 • Funksionin e anëtarësimit për hapjen e llogarisë dhe anëtarësimit në Platformë si individ apo organizatë kontribuese të iniciativave, historive, konkurseve të punës, dhe shumëçka tjetër. (RISI!)
 • Seksionin e historive që përfshin përmbajtje me lajme, video dhe blogë, si dhe kampionët.
 • Rrjetin e Ndërtimit të Besimit në Kosovë, një regjistër i ndërtuesve të besueshëm dhe të vlerësuar të besimit të cilët kanë bërë zotime drejt kauzës së ndërtimit të besimit. (RISI!)
 • Seksionin e Infografikës interaktive me lehtësi navigimi të të dhënave rreth iniciativave për ndërtim të besimit, përfshirë sintetizim të temave, aktorëve, vendit, statusit, dhe prioriteteve të OZHQ-ve. (RISI!)

Për të kontribuar në platformë si individë apo organizatë ju lutemi vizitoni: www.kosovotrustbuilding.com/sq  

Historiku

Platforma e Ndërtimit të Besimit në Kosovë u themelua më 2018 nga pjesëmarrësit e Forumit të Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Besimit si mënyrë e shkëmbimit të informatave, promovimit të bashkëpunimit, shmangies së dyfishimit dhe zhvillimit të zbatimit të rekomandimeve për ndërtimin e besimit.

Rrjeti i Ndërtimit të Besimit në Kosovë ndërton mbi vlerësimin e Platformës ndaj një grupi të shumëllojshëm prej më shumë se 100 kampionëve të ndërtimit të besimit në mars 2020. Fushata e tyre në media sociale e titulluar “Zërat e Kampionëve” arriti një mesatare javore impresive prej më shumë se 70,000 përdoruesve. Shumë kampionë të spikatur kontribuan në seri editorialesh për ndërtim të besimit, përfshirë gazetarë të mirënjohur, ambasadorë, një ministër dhe një kryetar komune, udhëheqës të komuniteteve dhe aktivistë. Këtë vit, Platforma shkon një hap tutje për të inkurajuar veprime praktike në formën e zotimeve.

Për më shumë informata, ju lutemi kontaktoni:
Znj. Sanam Dolatshahi, Zëdhënëse, UNMIK
E-maili: dolatshahi@un.org
Telefoni: +38344151816

***

Saopštenje za javnost: Digitalna nedelja izgradnje poverenja (od 12. do 16. aprila) i pokretanje Mreže za izgradnju poverenja na Kosovu

12. april 2021 - UNMIK će, od 12. do 16. aprila, biti domaćin digitalne nedelje izgradnje poverenja kako bi podržao Kosovo Trustbuilding Platform organizujući razne događaje uključujući razgovore sa stručnjacima, kampanju na društvenim medijima sa obraćanjima članova Mreže za izgradnju poverenja na Kosovu i predstavljanje interaktivnijih funkcija platforme.

Ova nedelja će takođe obeležiti pokretanje Mreže za izgradnju poverenja na Kosovu, javni imenik istaknutih profesionalaca u izgradnji poverenja, koji će biti trajno na Platformi za izgradnju poverenja na Kosovu. Svaki član Mreže dao je obećanje koje opisuje kako će uključiti izgradnju poverenja i/ili napore u izgradnji poverenja u svoj svakodnevni rad. Tokom nedelje izgradnje poverenja, obećanja se mogu videti na društvenim mrežama (@trustbuildingks), digitalnim bilbordima širom Kosova i biće predstavljena na internet stranici Platforme za izgradnju poverenja na Kosovu.

Kompletan dnevni red možete videti ovde.

Podstaknuta od strane nevladinih organizacija Otvoreni podaci Kosovo, Nova društvena inicijativa i Alternativna, a uz podršku UNMIK-a, Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu predstavlja jedinstveno stecište informacija o inicijativama, dostignućima, mogućnostima i šampionima u izgradnji poverenja na Kosovu, a pokrenuta je u martu 2020. godine.

Platforma je skladište podataka o aktivnostima na izgradnji poverenja i prostor za promociju rada graditelja poverenja na Kosovu. Od svog pokretanja, Platforma je iskoristila ovaj nov zajednički digitalni prostor kako bi doprinela odgovoru na kovid-19, promovišući sadržaj javnih usluga i ističući inovativne napore na lokalnom nivou kako bi podstakla solidarnost i društvenu povezanost.

Platforma je dostupna na engleskom, albanskom i srpskom jeziku, a njene funkcije obuhvataju:

 • Funkciju pretraživanja za identifikovanje inicijativa za izgradnju poverenja po akteru, temi, lokaciji i statusu. Inicijative se mogu pretraživati na osnovu njihovog doprinosa određenim ciljevima održivog razvoja (COR).
 • Funkcija članstva za otvaranje naloga i pridruživanje Platformi kao pojedinac/ka ili organizacija koji doprinose inicijativama, pričama, oglasima za radna mesta i još puno toga. (NOVO!)
 • Odeljak priče koji sadrži vesti, video sadržaje i blogove, kao i šampione.
 • Mreža za izgradnju poverenja na Kosovu, spisak pouzdanih i proslavljenih graditelja poverenja i njihovih obećanja u cilju izgradnje poverenja. (NOVO!)
 • Interaktivni odeljak “Infografika” koji sadrži laku navigaciju podacima o inicijativama za izgradnju poverenja, uključujući sintezu tema, aktera, lokacije, statusa i COR prioriteta. (NOVO!)

Kako biste doprineli platformi kao pojedinac/ka ili organizacija molimo Vas posetite: http://www.kosovotrustbuilding.com/sr

Dodatno objašnjenje  

Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu osmislili su 2018. godine učesnici Foruma za izgradnju poverenja Ujedinjenih nacija na Kosovu kako bi razmenjivali informacije, promovisali saradnju, izbegli dupliranje aktivnosti i unapredili primenu preporuka o izgradnji poverenja.

Mreža izgradnje poverenja na Kosovu se temelji na platforminoj identifikaciji raznolike grupe od 100 + šampiona u izgradnji poverenja u martu 2020. Njihova kampanja „Glasovi šampiona“ na društvenim mrežama dostigla je impresivan nedeljni doseg od više od 70 000 korisnika prosečno. Mnogi istaknuti šampioni doprineli su serijom autorskih članaka o izgradnji poverenja, uključujući poznate novinare, ambasadore, ministra i gradonačelnika, lidere i aktiviste zajednica. Ove godine, Platforma ide korak daljetako sto ce kroz formu obecanja, podstaci prakticno delovanje.

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte:
Gđa. Sanam Dolatshahi, portparolka, UNMIK
Adresa elektronske poste: dolatshahi@un.org
Telefon: +383 44 151 816