Election momentum can advance renewal of dialogue between Belgrade and Pristina, SRSG Tanin tells Security Council

31 October 2019 - Momentum from an election that heralded the most “significant change” in Kosovo’s politics in years could trigger renewed efforts for rule of law, job creation and the Pristina-Belgrade dialogue, the Head of UNMIK says.

The snap elections held on October 6, which had the highest voter turnout since 2010, were called during a difficult time of internal political division, disunity in the governing coalition and “most importantly, the public's perception of inability to deliver on promises to the people of Kosovo,” the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Mr. Zahir Tanin told the Security Council on October 31.

SRSG Tanin noted voters endorsed “unconventional” candidates who did not share the same political vision or background as previous leaders, expressing his hope that the new leadership could use momentum from the election to deliver on election promises.

“The international community also expects the new leaders to affirm their commitment to the negotiations with Belgrade and ensure that obstacles to dialogue are removed. Particular efforts should be made to ensure that political rhetoric and actions are conducive to resumption and progress in the dialogue after a year of stalled negotiations.”

SRSG Tanin said any potential agreement between Belgrade and Pristina would only be sustainable with local ownership but highlighted the need for the international community to stand “united and firm in its support toward a viable agreement”.

SRSG Tanin also updated the Security Council on the results of a months-long investigation by UN experts from outside UNMIK that encompassed interviews with more than 50 witnesses and review of extensive photographic and video evidence during a comprehensive review of the events of May 28, when two UNMIK staff members were arrested by Kosovo police during a Kosovo-wide police operation. SRSG Tanin shared key findings of the investigation, including that it yielded no evidence of any wrongdoing by the UNMIK staff who were on official duty at the time of their arrests and had clearly identified themselves as UN staff. The investigators determined there was “substantial evidence of the use of excessive force by Kosovo Police” that resulted in numerous injuries, including fractures, hearing loss and post-traumatic stress, and that police drove and retained an UNMIK vehicle.

“The use of excessive force, interference with Mission property, and the continuation of criminal proceedings against both staff members are in clear breach of the applicable legal framework… These actions are unacceptable and should not be condoned,” SRSG Tanin stated.

While calling for all criminal proceedings against the staff to be “terminated immediately”, SRSG Tanin also praised the cooperative spirit with which Kosovo authorities received the report findings during recent engagements.

“As long as this Council maintains the mandate for the international presences in Kosovo, I look forward to the institutions of Kosovo and UNMIK operating in full respect of one another. We are proud that UNMIK played a central role in the formation of the Kosovo police and judiciary, and we are hopeful that their intention is to address any failings and to operate in accordance with international norms and standards.”

SRSG Tanin also mentioned several achievements of the mission during the previous reporting period, including an UNMIK-funded legal aid centre to provide assistance to vulnerable groups; support with the first-ever regional shelter for survivors of gender-based violence; and the launch of the first Serbian-Albanian/Albanian-Serbian dictionary since 1984, as part of a broader and ongoing UNMIK-supported language rights programme.

SRSG Tanin commemorated the 19-year anniversary since the adoption of Resolution 1325 on Women, Peace and Security. He highlighted the value of gender-inclusive and responsive political processes, in alignment with this resolution.  

 “Our Mission continues to support such efforts with women leaders and international partners, including UN Women and the European Union, through concrete projects,” he said.    

SRSG Tanin concluded by acknowledging the vision of the United Nations’ founders.

“As we approach the 75th anniversary of the United Nations, we are reminded of the central importance of ‘We the Peoples’. These first three words of our Charter remind us that the vital work of governments in the maintenance of international peace and security can only endure if anchored in strong societal foundations.”

Read the full statement of SRSG Tanin at the Security Council here (PDF)

See the SG Report here (PDF)

***

Momenti i krijuar me zgjedhjet mund të shpie përpara ripërtëritjen e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, PSSP Zahir Tanin i tha Këshillit të Sigurimit

Momenti i krijuar prej zgjedhjeve që paralajmëroi “ndryshimin më të rëndësishëm” në politikën e Kosovës ndër vite mund të nxisë përpjekjet për sundim të ligjit, krijim të vendeve të punës dhe dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, tha shefi i UNMIK-ut.

Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme më 6 tetor, të cilat shënuan pjesëmarrjen më të madhe që nga viti 2010, dhe u shpallen në kohë të vështirë të ndasisë politike, unitetit të prishur të koalicionit qeverisës dhe “çka është më e rëndësishmja, me perceptimin e qytetarëve për paaftësinë e realizimit të premtimeve që iu patën dhënë popullit të Kosovës,” i tha më 31 tetor Këshillit të Sigurimit Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shef i UNMIK-ut z. Zahir Tanin.

PSSP Tanin vuri në dukje se votuesit mbështetën kandidatët “jokonvencionalë” të cilët nuk e ndanin vizionin apo të kaluarën e njëjtë politike më liderët e mëparmë, duke shprehur shpresën se lidershipi i ri do të mund ta shfrytëzojë momentin e krijuar nga zgjedhjet për të realizuar premtimet e bëra gjatë zgjedhjeve.  

“Bashkësia ndërkombëtare gjithashtu pret që liderët e rinj të afirmojnë përkushtimin e tyre për negociatat me Beogradin dhe të sigurojnë heqjen e pengesave për dialog. Përpjekje të veçanta duhet të bëhen për të siguruar që retorika politike dhe veprimet të jenë të favorshme për rifillimin dhe përparimin në dialog pas një viti negociatash të ngecura.”

PSSP Tanin tha që çfarëdo marrëveshje e mundur në mes të Beogradit dhe Prishtinës do të ishte e qëndrueshme vetëm nëse bazohet në pronësi lokale, por theksoi nevojën që bashkësia ndërkombëtare “të qëndrojë e bashkuar dhe e vendosur në mbështetjen e saj drejt një marrëveshjeje të vlefshme.”

PSSP Tanin po ashtu e informoi Këshillin e Sigurimit lidhur me rezultatet e një hetimi disamujor të ekspertëve të OKB-së që nuk janë pjesë e UNMIK-ut, ku u përfshinë intervista me më shumë se 50 dëshmitarë dhe shqyrtime të shumta të dëshmive fotografike dhe videoincizimeve gjatë një rishikimi të përgjithshëm të ngjarjeve të 28 majit, kur dy punonjës të UNMIK-ut u arrestuan nga policia e Kosovës gjatë një operacioni të madh policor në mbarë Kosovën. PSSP Tanin ndau gjetjet kyçe të hetimeve, duke përfshirë se ato nuk dhanë prova për ndonjë keqbërje nga personeli i UNMIK-ut, të cilët ishin në detyrë zyrtare në kohën kur u arrestuan dhe ishin vetidentifikuar në mënyrë të qartë si punonjës të OKB-së. Hetuesit gjetën sa ka pasur “përdorim të tepruar të forcës nga Policia e Kosovës” që rezultoi me lëndime të shumta, duke përfshirë thyerje, humbje të të dëgjuarit dhe stres post-traumatik, si dhe që policia voziti dhe mbajti një automjet të UNMIK-ut.

“Përdorimi i forcës së tepruar, ndërhyrja me pronën e Misionit dhe vazhdimi i procedurës penale kundër dy pjesëtarëve të stafit, janë shkelje e qartë e kornizës ligjore në fuqi.”

“Këto veprime janë të papranueshme dhe nuk duhen të falen,” deklaroi PSSP Tanin.

Duke kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të të gjitha procedurave penale kundër pjesëtarëve të stafit, PSSP Tanin po ashtu lavdëroi frymën bashkëpunuese, me të cilën autoritete e Kosovës pranuan gjetjet e raportit gjatë angazhimeve të fundit.

“Për aq kohë sa ky Këshill e ka mandatin për praninë ndërkombëtare në Kosovë, unë pres që institucionet e Kosovës dhe UNMIK-u të veprojnë duke respektuar në tërësi njëri- tjetrin.  Ne jemi krenar që UNMIK-u luajti një rol qendror në formimin e Policisë së Kosovës dhe të gjyqësorit, dhe ne shpresojmë se qëllimi i tyre është të trajtojnë çdo dështim dhe të veprojnë në përputhje me normat dhe standardet ndërkombëtare.”

PSSP Tanin po ashtu përmendi një varg arritjesh të misionit, duke përfshirë një qendër të ndihmës juridike të financuar nga UNMIK-u për t’iu ofruar ndihmë grupeve të cenueshme; mbështetje në themelimin e strehimores së parë rajonale për të mbijetuarit e dhunës gjinore; dhe publikimin e fjalorit të parë serbisht-shqip/shqip-serbisht që nga viti 1984, si pjesë e një programi më të gjerë dhe të vazhdueshëm të të drejtave të gjuhës të mbështetur nga UNMIK-u.  

PSSP përkujtoi 19 vjetorin që kur u miratua Rezoluta 1325 për gratë, për paqen dhe për sigurinë. Ai theksoi rëndësinë e procesit politik të përfshirjes gjinore dhe mundësisë së reagimit, në përafrim me këtë Rezolutë.

“Misioni ynë vazhdon të mbështesë përpjekjet e tilla me gratë lidere dhe me partnerët ndërkombëtarë, duke përfshirë UN Women dhe Bashkimin Evropian përmes projekteve konkrete,” tha ai.         

PSSP Tanin përfundoi fjalimin e tij duke e vlerësuar vizionin e themeluesve të Kombeve të Bashkuara.   

“Derisa po i afrohemi përvjetorit të 75-të të Kombeve të Bashkuara, kujtojmë rëndësinë e  “Ne popujt”. Këto dy fjalë në Kartën tonë na përkujtojnë se puna thelbësore e qeverive në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare mund të vazhdojë vetëm nëse ka baza të fuqishme shoqërore.”

Lexoni përkthimin në shqip të fjalimit të plotë këtu.

Lexoni përkthimin në shqip të raportit të plotë të Skretarit të Përgjithshëm këtu:

***

Izborni momentum može da ubrza obnovu dijaloga između Beograda i Prištine, rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti

Momentum izbora koji su najavili ''najznačajniju promenu'' u kosovskoj politici tokom godina mogao bi da obnovi napore na uspostavljanju vladavine prava, otvaranju novih radnih mesta i dijaloga između Prištine i Beograda, kaže šef UNMIK-a.

Prevremeni izbori održani 6. oktobra, koji su imali najveći odziv birača od 2010. godine, raspisani su u teškom trenutku unutrašnje političke podele, nesklada u vladajućoj koaliciji i, ''što je najvažnije, javne percepcije o nemogućnosti ispunjavanja obećanja građanima Kosova, '' rekao je Savetu bezbednosti, 31. oktobra, specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, g. Zahir Tanin.

SPGS Tanin je primetio da su glasači podržali „nekonvencionalne“ kandidate koji nisu delili istu političku viziju ili prošlost kao prethodni lideri, i izrazio je nadu da će novo rukovodstvo iskoristiti momentum izbora da ispuni izborna obećanja.

,,Međunarodna zajednica takođe očekuje da novi lideri potvrde svoju posvećenost pregovorima sa Beogradom i osiguraju da prepreke dijalogu budu uklonjene. Trebalo bi uložiti posebne napore kako bi se osiguralo da politička retorika i delovanje doprinose obnavljanju i napretku dijaloga nakon godinu dana zastoja u pregovorima.”

SPGS Tanin je rekao da bi bilo koji potencijalni sporazum Beograda i Prištine mogao da bude održiv samo uz lokalno vlasništvo, ali je naglasio potrebu da međunarodna zajednica bude „ujedinjena i čvrsta u svojoj podršci održivom sporazumu“.

SPSG Tanin je takođe Savetu bezbednosti saopštio rezultate višemesečne istrage eksperata UN-a, izvan UNMIK-a, koja je obuhvatila razgovore sa više od 50 svedoka i pregled opsežnih fotografija i video dokaza tokom sveobuhvatnih razmatranja događaja od 28. maja, kada su dva službenika UNMIK-a uhapšena od strane kosovske policije tokom policijske akcije širom Kosova. SPGS Tanin je saopštio ključne nalaze istrage, uključujući i podatak da je istraga pokazala da nije bilo dokaza o neispravnom postupanju osoblja UNMIK-a, koje je u trenutku hapšenja bilo na službenoj dužnosti i jasno se identifikovalo kao osoblje UN-a. Istražitelji su takođe utvrdili da postoje „čvrsti dokazi o upotrebi preterane sile od strane kosovske policije“ koja je rezultirala brojnim povredama, uključujući prelome, gubitak sluha i post-traumatski stres i da je policija odvezla i zadržala vozilo UNMIK-a.

„Upotreba preterane sile, zadiranje u imovinu Misije i nastavak krivičnih postupaka protiv oba člana osoblja predstavljaju očigledno kršenje važećeg zakonskog okvira…Ovakvi postupci su neprihvatljivi i ne bi ih trebalo tolerisati“, izjavio je SPSG Tanin.

SPGS Tanin je pozvao da se svi krivični postupci protiv službenika UNMIK-a ''odmah prekinu“, ali je istovremeno pohvalio duh saradnje kojim su kosovske vlasti primile zaključke izveštaja tokom nedavnih angažovanja.

„Sve dok ovo veće održava mandat za međunarodno prisustvo na Kosovu, radujem se radu kosovskih institucija i UNMIK-a, uz potpuno uzajamno poštovanje. Ponosni smo što je UNMIK odigrao centralnu ulogu u formiranju kosovske policije i pravosuđa i nadamo se da je njihova namera da otklone sve nedostatke i da rade u skladu sa međunarodnim normama i standardima."

SPGS Tanin je takođe spomenuo nekoliko dostignuća misije tokom prethodnog izveštajnog perioda, uključujući centar za pravnu pomoć kojeg finansira UNMIK za pružanje pomoći ugroženim grupama, podršku prvom regionalnom skloništu za preživele žrtve rodno zasnovanog nasilja i pokretanje prvog srpsko-albanskog / albansko-srpskog rečnika još od 1984.godine, kao deo šireg i tekućeg programa za prava jezika koji podržava UNMIK.

SPSG Tanin je podsetio na obeležavanje 19 godina od usvajanja Rezolucije 1325 o ženama, miru i bezbednosti. Istakao je vrednost rodno inkluzivnih i odgovornih političkih procesa, u skladu sa ovom rezolucijom.

„Naša misija nastavlja da podržava takve napore kroz konkretne projekte sa ženama liderima i međunarodnim partnerima, uključujući UN Žene i Evropsku uniju“ .

SPGS Tanin je na kraju odao priznanje viziji osnivača Ujedinjenih nacija.

„Budući da se približavamo 75. godišnjici Ujedinjenih nacija, trebalo bi se podsetiti na centralni značaj reči „Mi, Narodi“. Ove prve dve reči naše Povelje podsećaju nas da vitalni rad država u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti može da istraje jedino ako ima uporište u čvrstim društvenim temeljima. "

Pročitajte srpski prevod celokupne izjave ovde.

Pročitajte srpski prevod GS izveštaja ovde. 

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816