On Human Rights Day, SRSG Zahir Tanin Calls for Placing Human Rights at the Core of the COVID-19 Response and Recovery

10 December 2020 - On the occasion of International Human Rights Day, the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, Zahir Tanin, renews the UN’s commitment to support Kosovo institutions and other stakeholders in their efforts to promote and protect human rights for all communities in Kosovo, including in the context of the COVID-19 pandemic.

In this regard, SRSG Tanin underscores the central role of human rights in the COVID-19 response and recovery to “build back better” from the pandemic, which has impacted the realization of human rights in Kosovo and disproportionately affected communities and persons in vulnerable situations. Reiterating the calls by the UN Secretary-General and the UN High Commissioner for Human Rights, he encourages Kosovo institutions and all relevant stakeholders to place human rights at the heart of all response and recovery efforts, as well as take into consideration the different needs of men, women, boys and girls. The pandemic has exacerbated existing inequalities and displayed the critical need to pay more attention to communities and persons in vulnerable situations. He calls for additional inclusive and targeted recovery measures to address the pandemic’s impact in Kosovo, including on the realization of economic and social rights.

“As the world celebrates International Human Rights Day during the pandemic, Kosovo has a unique opportunity to use human rights as a roadmap to manage and recover from the pandemic and to ensure that communities and persons in vulnerable situations are not left behind,” SRSG Tanin said.

Read the UN Secretary-General’s remarks and policy briefs on different topics and COVID-19 here.

Read the United Nations Comprehensive Response to COVID-19 Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better here.

Read guidance from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on COVID-19 and human rights here.

***

Në Ditën e të Drejtave të Njeriut, PSSP Zahir Tanin kërkon që të drejtat e njeriut të jenë në qendër të reagimit dhe rimëkëmbjes ndaj pandemisë COVID-19

10 Dhjetor 2020 -  Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, rithekson përkushtimin e OKB-së për mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe palëve të tjera me interes në përpjekjet e tyre për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të gjitha komuniteteve në Kosovë, duke përfshirë edhe brenda kontekstit të pandemisë COVID-19.

Në këtë aspekt, PSSP Tanin vë në pah rolin kryesor të të drejtave të njeriut në reagimin ndaj pandemisë COVID-19 dhe në rimëkëmbjen prej saj në mënyrë që të dalim më mirë nga pandemia, e cila ka ndikuar në realizimin e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në mënyrë joproporcionale ka prekur komunitetet dhe personat që gjenden në situata të cenueshme.   Duke ritheksuar thirrjet e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe Komisionerit të Lartë të OKB-së për të drejtat e njeriut, ai inkurajon institucionet e Kosovës dhe të gjitha palët relevante që të vendosin të drejtat e njeriut në qendër të të gjitha përpjekjeve të reagimit dhe rimëkëmbjes, si dhe që të marrin parasysh nevojat e ndryshme që kanë meshkujt, gratë, djemtë dhe vajzat. Pandemia ka shpërfaqur pabarazitë ekzistuese dhe nevojën e theksuar për t’i kushtuar më shumë vëmendje komuniteteve dhe personave në situata të cenueshme. Ai më tej fton për ndërmarrjen e masave shtese të synuara të rimëkëmbjes për trajtimin e ndikimit të pandemisë në Kosovë, duke përfshirë edhe aspektin e realizimit të të drejtave ekonomike dhe sociale. 

“Duke marrë parasysh që bota është duke shënuar Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut gjatë pandemisë, Kosova ka mundësinë unike për të shfrytëzuar të drejtat e njeriut si udhëzues për menaxhimin e pandemisë dhe rimëkëmbjen prej saj, si dhe për t’u siguruar që komunitetet dhe personat në situata të cenueshme të mos lihen anash”, tha PSSP Tanin.   

Fjalimet dhe raportet e politikave të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për tema të ndryshme dhe për COVID-19 mund t’i lexoni këtu.

Raportin e Kombeve të Bashkuara për reagim gjithëpërfshirës ndaj COVID-19 - Shpëtimi i jetës, mbrojtja e shoqërive dhe rimëkëmbja më e mirë mund ta lexoni këtu.

Udhëzimet e Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejta të Njeriut lidhur me COVID-19 dhe të drejtat e njeriut mund t’i lexoni këtu.

***

Na Dan ljudskih prava, SPGS Zahir Tanin poziva da ljudska prava budu u središtu odgovora na KOVID-19 i mera oporavka

10. decembar 2020 - Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, iznova naglašava posvećenost UN-a pružanju podrške kosovskim institucijama i drugim akterima u naporima na unapređivanju i zaštiti ljudskih prava svih zajednica na Kosovu, kao i u kontekstu pandemije kovida-19.

U skladu s tim, SPGS ukazuje na centralnu ulogu ljudskih prava u merama oporavka i odgovora na kovid-19, kako bi “izašli bolji” iz pandemije koja utiče na ostvarivanje ljudskih prava na Kosovu i nesrazmerno pogađa zajednice i osobe u ranjivom položaju. Ponovno naglasivši pozive koje su uputili Generalni sekretar UN i Visoki komesar UN za ljudska prava, SPGS podstiče kosovske institucije i sve relevantne aktere da postave ljudska prava u središte svih mera odgovora i oporavka, i da pritom uzmu u obzir različite potrebe muškaraca, žena, dečaka i devojčica. Pandemija je produbila postojeće nejednakosti i istakla ključnu potrebu da se više pažnje posveti zajednicama i osobama koje su u ranjivom položaju. On poziva na dodatne inkluzivne mere usmerene na oporavak i ublažavanje uticaja pandemije na Kosovu, kao i na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

“Dok svet proslavlja Međunarodni dan ljudskih prava tokom pandemije, Kosovo ima jedinstvenu priliku da ljudska prava upotrebi kao mapu puta koji vodi ka oporavku od pandemije, i osigura da zajednice i osobe u ranjivom položaju ne budu zapostavljene”, rekao je SPGS Tanin.

Sažete prikaze programa i napomene Generalnog sekretara UN o različitim temama i kovidu-19 pročitajte ovde.

Sveobuhvatni odgovor Ujedinjenih nacija na KOVID-19 – Spašavanje života, zaštita društva, bolji oporavak pročitajte ovde.

Smernice Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava o kovidu-19 i ljudskim pravima pročitajte ovde.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816