ON HUMAN RIGHTS DAY, SRSG ZIADEH CALLS FOR ACTIONS TO BE GUIDED BY THE LETTER AND SPIRIT OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

10 December 2022 – Supporting people in enjoying and standing up for their human rights is as important as ever this Human Rights Day, the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Caroline Ziadeh says.

“Today, more than ever, human rights are indispensable to building a bright future for all in Kosovo,” she says.

SRSG Ziadeh welcomes the launch of a year-long celebration of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which will mark its 75th anniversary next year, as a unique milestone to acknowledge the significant contribution the Universal Declaration has made to advancing human rights and international peace and security

“I want to take this opportunity to encourage Kosovo institutions and other stakeholders to persevere in their efforts to embrace the Universal Declaration and strengthen Kosovo’s social contract, by anchoring it further in human rights,” SRSG Ziadeh says.

She reiterates that UNMIK remains committed, to supporting all actors in Kosovo to harness the power of human rights to ensure a peaceful, open, and just society that is more resilient in times of crisis.

“We will continue to work hand-in-hand with all relevant actors in the spirit of the Universal Declaration, to safeguard human rights of all people, and leave no one behind.”

Background

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) declares that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It was the first global document to enshrine 30 fundamental human rights and freedoms – such as the rights to freedom of expression, freedom from discrimination, and freedom of religion – and has inspired the world since it was signed in 1948. The UDHR remains a touchstone for action by governments, individuals, and civil society around the world.

This year’s Human Rights Day, celebrated on 10 December as the date on which the founding members of the United Nations originally signed the UDHR in 1948, is dedicated to three themes: increasing global knowledge and awareness of UDHR and its enduring relevance; countering the increasing scepticism of, and rollbacks against, human rights by establishing that human rights are never relative and must always be upheld as fundamental to what unites all of humanity; and offering concrete knowledge and tools to help people better fight for their rights.

Useful Links

The Universal Declaration of Human Rights (1948) is available in Albanian, Serbian, Turkish, Bosnian, Romani, and Croatian.

Read further information from the United Nations and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on Human Rights Day 2022, including key messages and other resources, here and here, respectively.

Watch the UN Secretary-General’s video message on the occasion of Human Rights Day here.

***

NË DITËN E TË DREJTAVE TË NJERIUT, PSSP-JA ZIADEH BËN THIRRJE QË VEPRIMET TË UDHËHIQEN NGA GËRMA DHE FRYMA E DEKLARATËS UNIVERSALE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

10 dhjetor 2022 – Përkrahja e njerëzve në gëzimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre njerëzore është më e rëndësishme se kurrë në këtë Ditë të të Drejtave të Njeriut, thotë Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefja e UNMIK-ut Caroline Ziadeh.

“Sot, më shumë se kurrë, të drejtat e njeriut janë të domosdoshme për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për të gjithë në Kosovë,” thotë ajo.

PSSP-ja Ziadeh mirëpret fillimin e festës njëvjeçare të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (DUDNJ), e cila do të shënojë 75 vjetorin e saj vitin e ardhshëm, si një e arritur unike për të njohur kontributin e rëndësishëm që Deklarata Universale ka dhënë në avancimin e të drejtave të njeriut dhe në paqen e sigurinë ndërkombëtare.

“Dua të shfrytëzoj këtë rast për të inkurajuar institucionet e Kosovës dhe palët e tjera të interesuara, që të këmbëngulin në përpjekjet e tyre për të mishëruar Deklaratën Universale dhe për të përforcuar kontratën shoqërore të Kosovës, duke e përfshirë më tej në të drejtat e njeriut”, thotë PSSP Ziadeh.

Ajo rithekson se UNMIK-u mbetet i përkushtuar për të mbështetur të gjithë akterët në Kosovë që të shfrytëzojnë fuqinë e të drejtave të njeriut për të siguruar një shoqëri paqësore, të hapur dhe të drejtë që është më e qëndrueshme në kohë krize.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me të gjithë akterët përkatës në frymën e Deklaratës Universale, për të mbrojtur të drejtat e njeriut të të gjithë njerëzve dhe për të mos lënë askënd pas.”

Historiku

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ) deklaron se të gjitha qeniet njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta. Ishte dokumenti i parë global që përfshinte  30 të drejtat dhe liritë themelore të njeriut – siç janë të drejtat për lirinë e shprehjes, lirinë nga diskriminimi dhe lirinë e fesë. Kjo Deklaratë ka frymëzuar botën që nga nënshkrimi i saj në vitin 1948. DUDNJ mbetet një standard për veprim nga qeveritë, individët dhe shoqëritë civile në mbarë botën.

Dita e të Drejtave të Njeriut e këtij viti, e festuar më 10 dhjetor si data kur anëtarët themelues të Kombeve të Bashkuara nënshkruan fillimisht DUDNJ-në në vitin 1948, i kushtohet tri temave: avancimit të njohurive dhe ndërgjegjësimit global për DUDNJ-në dhe rëndësinë e saj të qëndrueshme, duke kundërshtuar skepticizmin në rritje të të drejtave të njeriut dhe kthimin mbrapa ndaj të drejtave të njeriut, duke konstatuar se të drejtat e njeriut nuk janë kurrë relative dhe duhet të mbrohen gjithmonë si të drejta themelore për atë që bashkon tërë njerëzimin, dhe duke ofruar njohuri dhe mjete konkrete për të ndihmuar njerëzit të luftojnë më shumë për të drejtat e tyre.

Linqe të dobishme

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948) është e disponueshme në gjuhën shqipe, serbe, turke, boshnjake, rome dhe kroate.

Lexoni informacione të mëtejshme nga Kombet e Bashkuara dhe Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) në Ditën e të Drejtave të Njeriut 2022, duke përfshirë mesazhet kryesore dhe burime të tjera, këtu përkatësisht këtu.

Shikoni videomesazhin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së me rastin e Ditës së të Drejtave të Njeriut këtu.

***

NA DAN LJUDSKIH PRAVA, SPGS ZIJADE POZIVA NA DELOVANJE VOĐENO SLOVOM I DUHOM UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA 

10. decembar 2022. – Podrška ljudima u uživanju i zalaganju za svoja ljudska prava  važna je kao i uvek, i na ovaj Dan ljudskih prava, kaže specijalna predstavnica generalnog sekretara i šefica UNMIK-a Karolin Zijade.

“Danas, više nego ikada, ljudska prava su neizostavna u građenju svetle budućnosti za sve na Kosovu,” kazala je ona.  

SPGS Zijade pozdravlja početak celogodišnjeg proslavljanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDLJP), koja će sledeće godine obeležiti 75 godina postojanja,  kao jedinstvenu prekretnicu za priznanje značajnog doprinosa Univerzalne deklaracije unapređenju ljudskih prava i međunarodnog mira i bezbednosti.

 “Želim da iskoristim ovu priliku da ohrabrim  kosovske institucije i druge aktere da istraju u svojim naporima na usvajanju načela Univerzalne deklaracije i jačanju društvenog ugovora Kosova njegovim daljim utemeljivanjem na  ljudskim pravima,” kazala je SPGS Zijade.

SPGS iznova potvrđuje da UNMIK ostaje posvećen pružanju podrške svim akterima na Kosovu da snagu ljudskih prava iskoriste za osiguranje mirnog, otvorenog i pravičnog društva koje je otpornije u kriznim vremenima.

“Nastavićemo da tesno sarađujemo sa svim relevantnim akterima u duhu Univerzalne deklaracije, da štitimo ljudska prava svih ljudi i da nikoga ne ostavimo po strani.”

Istorijat

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDLJP) polazi od postavke da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona je bila prvi globalni dokument kojim je obuhvaćeno 30 temeljnih ljudskih prava i sloboda – kao što su prava na slobodu izražavanja, slobodu od diskriminacije i slobodu veroispovesti – i koja nadahnjuje svet od dana kada je potpisana 1948. godine. UDLJP ostaje merilo vrednosti za svako delanje vlada, pojedinaca i građanskog društva širom sveta.

Ovogodišnji Dan ljudskih prava, koji se proslavlja 10. decembra jer su tog datuma 1948. godine osnivači Ujedinjenih nacija potpisali UDLJP, posvećen je trima temama: povećanju globalnog znanja i svesti o UDLJP i njenoj trajnoj relevantnosti; suprotstavljanju narastajućem skepticizmu prema ljudskim pravima i njihovom unazađivanju, potvrđivanjem da ljudska prava nisu nikad relativna i da se moraju podržavati kao osnova za ono što ujedinjuje čitavo čovečanstvo; i pružanju konkretnog znanja i alata ljudima da se uspešnije bore za svoja prava.

Korisni linkovi

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948) dostupna je na albanskom, srpskom, turskom, bošnjačkom, romskom i hrvatskom jeziku.

Više informacija o Danu ljudskih prava 2022, uključujući druge resurse i ključne poruke, od Ujedinjenih nacija i Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava možete pročitati ovde, odnosno ovde.

Ovde možete pogledati video poruku Generalnog sekretara UN povodom Dana ljudskih prava.