On Human Rights Day, UNMIK calls for further efforts to promote equality for all in Kosovo

10 December 2021 - On the occasion of International Human Rights Day, UNMIK reaffirms its continuous commitment to support Kosovo institutions and other stakeholders in their efforts to advance the realisation of human rights for all communities in Kosovo, including in the context of the ongoing COVID-19 crisis.

In line with this year’s theme, “All Human, All Equal”, UNMIK reiterates its past calls to place human rights at the heart of the COVID-19 response and recovery, especially to advance equality, inclusion, and non-discrimination in the process of “building back better”.

In Kosovo and around the world, the COVID-19 pandemic has exacerbated pre-existing inequalities, disproportionately impacting a wide range of persons in vulnerable situations. In this context, UNMIK encourages Kosovo institutions, in cooperation with civil society and other relevant stakeholders, to ensure that all communities can equally enjoy their human rights, with a particular focus to ensure that no one is left behind.

UNMIK is committed to supporting all actors in Kosovo in harnessing the power of human rights to ensure a future as a peaceful, open, and just society that is more resilient in times of crisis.

Useful Links:

Read further information from the United Nations and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on Human Rights Day 2021, including key messages and other resources, here and here, respectively.

Read the UN Secretary-General’s remarks and policy briefs on topics including COVID-19 here.

Read the United Nations Comprehensive Response to COVID-19 Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better here.

Read the guidance from OHCHR on COVID-19 and human rights in English, Albanian, and Serbian here.

Watch the UN Secretary-General’s video message on the occasion of International Human Rights Day here.

***

NË DITËN E TË DREJTAVE TË NJERIUT, UNMIK-u BËN THIRRJE PËR MË SHUMË PËRPJEKJE NË AVANCIMIN E BARAZISË PËR TË GJITHË NË KOSOVË   

10 dhjetor 2021 – Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, UNMIK-u rikonfirmon përkushtimin e tij të vazhdueshëm për mbështetjen e institucioneve të Kosovës dhe të palëve të tjera me interes, në përpjekjet e tyre për avancimin e të drejtave të njeriut për të gjitha komunitetet në Kosovë, duke përfshirë edhe brenda kontekstit të krizës aktuale të COVID-19.

Në vazhdën e temës së këtij viti, “Të gjithë njerëz, të gjithë të barabartë”, UNMIK-u rithekson thirrjet e tij që të drejtat e njeriut të vendosen në qendër të reagimit ndaj COVID-19 dhe rimëkëmbjes nga kjo pandemi, posaçërisht në avancimin e barazisë, si dhe përfshirjes e mosdiskriminimit në këtë proces.   

Si në Kosovë, ashtu edhe në mbarë botën, pandemia COVID-19 ka thelluar pabarazitë që kanë ekzistuar më parë, duke ndikuar në mënyrë disproporcionale në një numër të madh njerëzish që gjenden në situata të cenueshme. Brenda këtij konteksti, UNMIK-u inkurajon institucionet e Kosovës që në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me palët e tjera të interesit të sigurojë që të gjitha komunitetet të mund të gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtat e tyre, me theks të veçantë  në sigurimin që askush të mos lihet anash.  

UNMIK-u është i përkushtuar në përkrahjen e të gjitha palëve në Kosovë në promovimin e fuqisë së të drejtave të njeriut për të siguruar një të ardhme si një shoqëri paqësore, e hapur dhe e drejtë që është më e fuqishme në kohëra të krizës.  

Vegëzat e dobishme:

Mund të lexoni më shumë informata nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejta të Njeriut (OHCHR) me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 2021, duke përfshirë porositë kryesore dhe burimet e tjera, ketu, përkatësisht  ketu.

Lexoni fjalimin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe dokumentet e politikave për tema të ndryshme, duke përfshirë COVID-19 ketu.

Lexoni United Nations Comprehensive Response to COVID-19 Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better (Reagimi gjithëpërfshirës i Kombeve të Bashkuara ndaj COVID-19 – Shpëtimi i jetës, mbrojtja e shoqërive, rimëkëmbja më e mirë) ketu.

Lexoni udhëzimet nga OHCHR për COVID-19 dhe të drejtat e njeriut në anglisht, shqip dhe serbisht ketu.

Shikoni videomesazhin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejta të Njeriut këtu.

***

NA DAN LJUDSKIH PRAVA, UNMIK POZIVA NA DALJE NAPORE U PROMOVISANJU RAVNOPRAVNOSTI ZA SVE NA KOSOVU

10. decembar 2021 – Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, UNMIK iznova potvrđuje svoju stalnu posvećenost pružanju podrške kosovskim institucijama i ostalim akterima u njihovim naporima u daljem napredovanju u ostvarivanju ljudskih prava za sve zajednice na Kosovu, uključujući i u kontekstu postojeće krize usled KOVIDA-19.

U skladu sa ovogodišnjom temom: ,,Svi smo ljudi i svi ravnopravni”, UNMIK ponovo poziva da se ljudska prava postave u središte aktivnosti oporavka i odgovora na KOVID-19, naročito u svrhu poboljšanja ravnopravnosti, inkluzije i nediskriminacije u procesu ,,obnove nabolje”.

Na Kosovu i širom sveta, pandemija KOVIDA-19 još je više pogoršala već postojeću neravnopravnost i nesrazmerno pogodila širok spektar ljudi u osetljivim situacijama. S tim u vezi, UNMIK poziva kosovske institucije da u saradnji sa civilnim društvom i drugim relevantnim akterima obezbede ravnopravno uživanje ljudskih prava za sve zajednice, i da se naročito postaraju da niko u tome ne zaostaje.

UNMIK predano pruža podršku svim akterima na Kosovu da iskoriste snagu ljudskih prava kako bi u budućnosti osigurali mirno, otvoreno i pravedno društvo koje će biti otpornije u kriznim vremenima.

Korisni linkovi:

Više informacija iz Ujedinjenih nacija, kao i iz Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), o Danu ljudskih prava 2021, uključujući ključne poruke i druge resurse, pročitajte ovde,  odnosno ovde.

Izjave Generalnog sekretara UN i sažeta uputstva o temama među kojima je i KOVID-19 pročitajte ovde.

Sveobuhvatni odgovor Ujedinjenih nacija na KOVID-19 – Spasavanje života, zaštita društva, oporavak nabolje, pročitajte ovde.

Ovde možete pročitati smernice OHCHR-a o KOVIDU-19 i ljudskim pravima na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Ovde možete pogledati video poruku Generalnog sekretara UN povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.