Introducing the Kosovo Trustbuilding Platform

18 March 2020, Pristina—The Kosovo Trustbuilding Platform, a first-of-its-kind hub of information on the initiatives, achievements, opportunities, and champions for building trust in Kosovo, has been publicly launched. 

The Executive Director of the NGO that launched the site on March 18, New Social Initiative (NSI), Jovana Radosavljević wrote in an open letter of the renewed importance of trustbuilding considering the current challenging circumstances related to COVID-19:

“[P]recisely because of the challenges posed by the current COVID-19 pandemic, trustbuilding and the Kosovo Trustbuilding Platform, have taken on new importance. Trust in one another has never been more critical to our collective well-being. This is why today we are virtually launching the Kosovo Trustbuilding Platform,” Ms Radosavljević wrote.

Physical distancing did not need to mean isolation, she said.

“The Kosovo Trustbuilding Platform can help digitally ease the burden by bringing you positive stories of people working together across communities, inspiration from champions forging trust in new and innovative ways, and the ability to connect and exercise solidarity with others at a time when our normal daily routines and social ties have been disrupted.”

The Kosovo Trustbuilding Platform was conceived in 2018 by the United Nations Kosovo Trustbuilding Forum participants to share information, promote collaboration, avoid duplication and advance the implementation of the trustbuilding recommendations. Powered by NGO New Social Initiative, in collaboration with Fundación Ciudadanía Inteligente and Mint22, and with support from UNMIK, the Platform serves as a singular source of information on trust-building initiatives in Kosovo.

Nearly two years ago, more than 120 participants from a broad cross-section of Kosovo society came together in Ljubljana and agreed on 135 recommendations to build trust in Kosovo. Since then, more than 200 individuals, institutions and organisations have undertaken nearly 300 initiatives to fortify the foundations for an enduring peace and an inclusive, sustainable and stable society.

Additionally, an initial group of 100 champions have been recognised for their remarkable efforts to advance the trustbuilding agenda. These inspiring individuals - who come from diverse communities and span multiple generations and fields of work - were featured in a “Voices of the Champions” social media campaign that achieved an impressive average weekly reach of more than 25,000 users. In addition to the Champions, several prominent figures contributed to a trustbuilding op-ed series, including North Mitrovica Municipality Principal Executive Officer, Adrijana Hodžić; Forum for Leadership and Diplomacy Director, Njomza Emini; Journalist Anđelka Ćup; Executive Director of the Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo, Shpresa Agushi; BIRN Kosovo Country Director, Jeta Xharra; Kossev Editor, Tatjana Lazarević; 4 U Magazine Editor, Leonora Shabanaj Niksic; Ambassador of Switzerland to Kosovo, Jean-Hubert Lebet; and Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, Zahir Tanin.

In his op-ed, SRSG Tanin highlighted that the Platform makes the trustbuilding agenda accessible to all and called on partners to join the effort:

“The Kosovo Trustbuilding Platform brings to your fingertips the ideas and initiatives, individuals and institutions that can deliver this progress. I invite you to take up the recommendations, take inspiration from the work of your champions, take advantage of the resources featured on the platform, and take forward the trust-building agenda in your community. For the future we want, let us build together the trust we need.”

Platform features include:

 • Search function to identify trust-building initiatives by actor, theme, location, and status. Initiatives a searchable based on their contributions to specific Sustainable Development Goals (SDGs) 
 • Your Stories section featuring news, video and blog content, as well as champions
 • Resources section featuring open calls for funding and employment, as well as relevant reports
 • Interactive Infographics section featuring easy navigation of data on trustbuilding initiatives, including synthesis of themes, actors, location, status, and SDG priorities
 • Calendar featuring upcoming events organised by all contributors
 • Gallery featuring photos of contributors’ activities and events

NSI extends an open invitation to take advantage of the “How can I contribute” feature to share project information, open calls, calendar events, reports, news of achievements, or nominate champions. The Platform is available in English, Albanian and Serbian.

For further information, please contact:

Sanam Dolatshahi
UNMIK Spokesperson
dolatshahi@un.org
+38344151816

Jovana Radosavljević
Executive Director, NGO New Social Initiative
jradosavljevic@newsocialinitiative.org
+381642264772

**

Komunikatë për Media
Lansimi i Platformës për Ndërtim të Mirëbesimit në Kosovë

18 Marc 2020, Prishtinë - Është lansuar për publikun Platforma për Ndërtimin e mirëbesimit në Kosovë, qendra e parë informative e këtij lloji mbi iniciativat, arritjet, mundësitë si dhe kampionët e ndërtimit të mirëbesimit.

Drejtorja Ekzekutive e OJQ-së që e lansoi uebfaqen më 18 mars, New Social Initiative (NSI), Jovana Radosavljeviq, në një letër publike shkroi mbi rëndësine e shtuar të ndërtimit të mirëbesimit marrë parasysh rrethanat sfiduese të COVID-19:

"Pikërisht për shkak të sfidave që paraqet pandemia aktuale e COVID-19, ndërtimi i mirëbesimit dhe Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë, kanë fituar rëndësi të shtuar. Besimi tek njëri tjetri nuk ka qenë kurrë më parë më i rëndësishëm për mirëqenien tonë kolektive. Kjo është edhe arsyeja që sot po e lansojmë Platformën për Ndërtim të Mirëbesimit në Kosovë," shkroi Radosavljevic.

Distanca fizike nuk ka nevojë të nënkuptoj izolim, tha ajo.

"Platforma e Ndërtimit të Besimit mund të ndihmojë në mënyrë digjitale, të lehtësojë barrën duke ju sjellë histori pozitive të njerëzve që punojnë së bashku nëpër komunitete, frymëzim nga kampionët që ndjellin besim në mënyra të reja dhe inovative, si dhe aftësinë për t'u lidhur dhe ushtruar solidaritet me të tjerët, në një kohë kur çdo ditë e zakonshme, rutina dhe lidhjet shoqërore janë ndërprerë."

Platforma për Ndërtim të Mirëbesimit Në Kosovë u inicua në vitin 2018 nga pjesëmarrësit e Forumit të OKB-së për Ndërtim të Mirëbesimit në Kosovë  për të ndarë informata, për të promovuar bashkëpunim, për shmangje të duplifikimit dhe për avancim të zbatimit të rekomandimeve për ndërtim të mirëbesimit. E fuqizuar nga OJQ New Social Initiative, në bashkëpunim me Fundación Ciudadanía Inteligente dhe Mint22, si dhe me përkrahjen e UNMIK-ut, Platforma shërben si burim i informatave për iniciativat për ndërtim të mirëbesimit në Kosovë.

Para afro dy vitesh, më tepër se 120 pjesëmarrës nga një fushë e gjerë ndër-sektoriale e shoqërisë kosovare u mblodhën në Lubjanë, ku dhe u dakorduan  për 135 rekomandime për ndërtimin e  mirëbesimit në Kosovë. Që atëherë, mbi 200 individë, institucione dhe organizata kanë ndërmarrë më shumë se 300 inciativa për të sforcuar themelet e një paqeje të vërtetë dhe një shoqërie të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe stabile.

Për më tepër, grupi i pare, i 100 kampionëve janë vlerësuar për përpjekjet e tyre të jashtëzakonshme për promovimin dhe zhvillimin e axhendës për ndërtim të mirëbesimit. Këta individë frymëzues - që vijnë nga komunitete të ndryshme dhe përfaqësojnë grupmosha të ndryshme dhe fusha të ndryshme të punës - ishin pjesë e fushatës në media sociale "Zërat e Kampioneve", e cila brenda javës arriti më tepër se 25,000 përdorues. Perveç Kampionëve, disa personalitete të njohura kanë kontribuar me editorialet e tyre për ndërtimin e mirëbesimit, siç jane Zyrtarja e Parë Ekzekutive në komunën e Mitrovicës së Veriut, Adrijana Hodzic; Drejtoresha e Forumit për Lidership dhe Diplomaci, Njomza Emini; gazetarja Angjellka Qup; Drejtoresha Ekzekutive e Rrjetit te Organizatave të Grave Rome, Ashkalinjë edhe Egjiptiane në Kosove, Shpresa Agushi; Drejtoresha e BIRN-it për Kosovë, Jeta Xharra; Redaktorja e Kossev, Tatjana Lazareviq; Redaktorja e Revistës 4 U, Leonora Shabanaj Nikshiq; Ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean-Hubert Lebet, dhe Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Kosovë dhe Shef i UNMIK-ut, Zahir Tanin.

Në editorialin e tij, PSSP Tanin theksoi që Platforma iu ofron të gjithëve qasje në agjendën e ndërtimit të mirëbesimit dhe iu bëri thirrje partnerëve të bëhen pjesë e përpjekjeve:

"Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë sjell pranë jush idetë dhe iniciativat, individët dhe institucionet që mund të realizojnë këtë përparim. Ju ftoj të merrni përsipër rekomandimet, të frymëzoheni  nga puna e kampionëve tuaj, të përfitoni nga burimet e paraqitura në platformë dhe të çoni përpara axhendën e ndërtimit të mirëbesimit në komunitetin tuaj. Për të ardhmen që e duam, le të ndërtojmë së bashku mirëbesimin që na nevojitet."

Karakteristikat e platformës përfshijnë:

 • Funksioni i kërkimit për të identifikuar nismat e ndërtimit të mirëbesimit nga personi, tema, vendndodhja dhe statusi. Iniciativat e kërkueshme bazuar në kontributet e tyre për qëllime specifike të Zhvillimit të Qëndrueshëm (ZhQ)
 • Sektori juaj i Tregimeve që përmbajnë lajme, video dhe blog përmbajtje, si dhe kampionë
 • Sektori i burimeve që përmban thirrje të hapura për financim dhe punësim, si dhe raporte përkatëse
 • Sektori Interaktiv i Infografikës që përmban navigimin e lehtë të të dhënave në iniciativat për ndërtimin e mirëbesimit, përfshirë sintezën e temave, aktorëve, vendndodhjen, statusin dhe përparësitë e ZHQ
 • Kalendari që përmban ngjarjet e ardhshme të organizuara nga të gjithë kontribuesit
 • Galeria që përmban foto të aktiviteteve dhe ngjarjeve të kontribuesve

NSI ofron një ftesë të hapur për të përfituar nga  veçoria "Si mund të kontribuoj" për të shkëmbyer informacione për projektin, thirrje të hapura, ngjarje kalendarike, raporte, lajme të arritjeve ose të emërojë kampionë. Platforma është ne gjuhën angleze, shqipe dhe serbe.

Për informata më të hollësishme, ju mund të kontaktoni:

Sanam Dolatshahi
Zëdhënësen e UNMIK-ut
dolatshahi@un.org
+38344151816

Jovana Radosavljeviq
Drejtore Ekzekutive, Nisma e Re Sociale OJQ
jradosavljevic@newsocialinitiative.org
+381642264772

**

SAOPŠTENJE
Predstavljamo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu

18 Mart 2020, Priština - Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu, prvo svojevrsno središte informacija o inicijativama, dostignućima, prilikama i šampionima za izgradnju poverenja na Kosovu, zvanično je pokrenuta.

Izvršna direktorka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa (NSI) koja je pokrenula sajt 18. marta, Jovana Radosavljević, pisala je u otvorenom pismu o značaju ponovne izgradnje poverenja, a imajući u vidu trenutne okolnosti u vezi sa COVID-19:

„Upravo zbog izazova koji pandemija COVID-19 predstavlja, izgradnja poverenja i Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu poprimili su novi značaj. Međusobno poverenje nikada nije bilo od tolikog značaja za kolektivno blagostanje svih nas. Zbog toga, danas, na virtuelan način, pokrećemo Platformu za izgradnju poverenja na Kosovu“, napisala je Radosavljević.

Fizičko distanciranje ne mora značiti izolaciju, rekla je.

„Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu može nam, posredstvom digitalnih tehnologija, olakšati teret pozitivnim pričama o ljudima koji rade zajedno u zajednicama, inspiracijom koju pružaju šampioni koji poverenje grade na nove i inovativne načine, kao i sposobnošću povezivanja i iskazivanja solidarnosti sa drugima u vreme kada su naše uobičajene, svakodnevne rutine i društvene veze otežane."

Platformu za izgradnju poverenja Kosova osmislili su 2018. godine učesnici Foruma za izgradnju poverenja na Kosovu da bi razmenjivali informacije, promovisali saradnju, izbegli duplikaciju i unapredili sprovođenje preporuka za izgradnju poverenja. Pokrenuta od strane NVO Nova društvena inicijativa, u saradnji sa Fundacion Ciudadania Inteligente i Mint22, i uz podršku UNMIK-a, Platforma služi kao jedinstveni izvor informacija o inicijativama za izgradnju poverenja na Kosovu.

Pre skoro dve godine, više od 120 učesnika iz širokog spektra kosovskog društva okupilo se u Ljubljani i složilo se oko 135 preporuka za izgradnju poverenja na Kosovu. Od tada, više od 200 pojedinaca, institucija i organizacija preduzelo je skoro 300 inicijativa kako bi učvrstili temelje za trajni mir i inkluzivno, održivo i stabilno društvo.

Pored toga, početna grupa od 100 šampiona prepoznata je po svojim izuzetnim naporima na unapređivanju plana izgradnje poverenja. Ovi inspirativni pojedinci - koji potiču iz različitih zajednica i obuhvataju više generacija i oblasti rada - predstavljeni su u kampanji na društvenim mrežama „Glasovi šampiona“ koja je postigla impresivan prosečni nedeljni domet od više od 25.000 korisnika. Pored šampiona, nekoliko istaknutih ličnosti doprinelo je seriji autorskih tekstova, uključujući Višu izvršnu službenicu Opštine Severna Mitrovica, Adrijanu Hodžić; Direktoricu foruma za liderstvo i diplomatiju, Njomzu Emini; Novinarku Anđelku Ćup; Izvršnu direktoricu Mreže ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćanina, Špresu Aguši; Izvršnu direktoricu BIRN-a za Kosovu, Jetu Džaru; Urednicu Kossev-a, Tatjanu Lazarević; Urednicu časopisa 4You, Leonoru Šabanaj Nikšić; Ambasadora Švajcarske na Kosovu, Žana Huberta Lebeta; i Specijalnog predstavnika generalnog sekretara i šefa UNMIK-a, Zahira Tanina.

U svom autorskom tekstu, SPGS Tanin je naglasio da Platforma čini program izgradnje poverenja dostupnim svima i pozvao je partnere da se pridruže naporima:

„Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu  donosi vam na dohvat ruke ideje i inicijative, pojedince i institucije koji mogu postići ovaj napredak. Pozivam vas da preuzmete preporuke, crpite inspiraciju iz rada svojih šampiona, iskoristite resurse koji su objavljeni na platformi i unapredite plan izgradnje poverenja u vašoj zajednici. Izgradimo zajedno poverenje koje nam je potrebno, za budućnost koju želimo."

Karakteristike platforme uključuju:

 • Funkcija pretraživanja za identifikaciju inicijativa za izgradnju poverenja na osnovu aktera, teme, lokacije i statusa. Inicijative koje se mogu pretraživati na osnovu njihovih doprinosa specifičnim ciljevima održivog razvoja (SDGs)
 • Odeljak „Vaše priče“ koji sadrži vesti, video i blogovske sadržaje, kao i šampione
 • Odeljak o resursima sa otvorenim pozivima za finansiranje i zapošljavanje, kao i relevantni izveštaji
 • Odeljak sa interaktivnom infografikom  koji sadrži laku navigaciju podataka o inicijativama za izgradnju poverenja, uključujući sintezu tema, aktera, lokacije, statusa i prioriteta ciljeva održivog razvoja.
 • Kalendar koji sadrži i najavljuje događaje koje organizuju ili će se organizovati od strane aktera
 • Galerija sa fotografijama aktivnosti i događaja saradnika

NSI upućuje otvoreni poziv svima da upotrebe opciju „Kako ja mogu da doprinesem“ za deljenje informacija o projektima, otvorenim pozivima, događajima u kalendaru, izveštaja, vesti o rezultatima ili nominovanju šampiona. Platforma je dostupna na engleskom, albanskom i srpskom.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Sanam Dolatshahi
Portparolka UNMIK-a
dolatshahi@un.org
+38344151816

Jovana Radosavljević
Izvršna direktorica, NVO Nova društvena inicijativa
jradosavljevic@nevsocialinitiative.org
+381642264772