Most comprehensive Albanian-Serbian and Serbian-Albanian dictionary goes live

The largest Albanian-Serbian and Serbian-Albanian dictionary ever created is now online.

The 20,000-word dictionary was launched on 26 September, the European Day of Languages, by the Special-Representative to the Secretary-General and Head of UNMIK, Mr. Zahir Tanin, accompanied by Kosovo Language Commissioner, Mr. Slaviša Mladenović, Minister of Local Government Administration, Ms. Adrijana Hodžić, and the Ambassador of the United Kingdom to Pristina, Mr. Nicholas Abbott.

UNMIK and IOM have supported the new online Albanian-Serbian and Serbian-Albanian dictionary. This is the first standard dictionary developed in more than 30 years by linguists from Belgrade and Pristina, representing an important moment of renewed collaboration.

In his address SRSG Tanin thanked IOM and the British Embassy for their support and congratulated the academics on their achievement.

He acknowledged the importance of this initiative in the spirit of the 2018 Trust Building Forum in Ljubljana which identified language-learning and linguistic diversity as central elements of interethnic reconciliation and dialogue.

 “Language barriers can daunt communities from fully exercising their human rights and fundamental freedoms, creating or adding to mistrust,” he said.

Mr Mladenović said: “After several decades, we have come one step closer to fulfilling the values of multilingualism and multiculturalism. The presentation of this dictionary is that step forward.”

The dictionary is part of a broader language rights programme supported by the British Embassy in Pristina and UNMIK, which includes the web-based language learning tool VocUp – which has more than 22,000 unique users – and classroom-based courses in a number of municipalities around Kosovo.

In his remarks, Ambassador Abbott said that further support was still needed for institutions in their efforts to implement language rights and laws, reaffirming the Embassy’s support of language rights initiatives.

A panel of linguists involved in the production of the dictionary discussed the challenges of compiling a dictionary after so many years given the evolution of language but also of the singular importance language has in defining and shaping communities and society.

The dictionary will be expanded in the coming years to include 50,000 words, and will include crowd-sourced entries, cultural references and phraseology.

The launch also included the screening of a short documentary, produced by UNMIK and IOM, which shares the stories of Kosovo’s multilingual speakers whose lives have been shaped by learning another language.

More than 150 academics, representatives of international organisations, diplomatic missions, Kosovo institutions and civil society attended the event at Pristina’s Pjetër Bogdani Library.

The dictionary can be accessed here.

VocUp can be accessed here.

***

 

Jetësohet fjalori më i  madh shqip-serbisht dhe serbisht shqip!

E enjte, 26 shtator 2019 – Komunitetet e Kosovës tani mund t’i qasen fjalorit më të madh të krijuar ndonjëherë në internet shqip -serbisht dhe serbisht -shqip.

Më 26 shtator u prezantua fjalori prej 20.000 fjalësh nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefit të UNMIK-ut, z. Zahir Tanin, i shoqëruar nga komisionari i Kosovës për gjuhët, z. Slavisha Mladenovic, nga ministrja për administrimin e pushtetit lokal, znj. Adrijana Hoxhic dhe nga Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, z. Nicholas Abbott.

UNMIK-u dhe IOMI e kanë përkrahur fjalorin e ri në internet shqip-serbisht dhe serbisht – shqip. Ky është fjalori i parë standard i përpiluar pas më shumë se 30 vite nga gjuhëtarë nga Beogradi dhe Prishtina, duke paraqitur një moment të rëndësishëm të bashkëpunimit të përtëritur.

Në fjalimin e tij PSSP-ja Tanin falënderoi IOM-in dhe Ambasadën e Britanisë për mbështetjen e tyre dhe përgëzoi gjuhëtaret për arritjen e tyre.

Ai theksoi rëndësinë e kësaj iniciative në frymën e Forumit të vitit 2018 për ndërtimin e besimit në Lubjanë, ku mësimi i gjuhës dhe diversiteti gjuhësor u identifikuan si elemente qendrore të pajtimit ndëretnik dhe të dialogut.

 “Barrierat gjuhësore mund të dekurajojnë komunitetet nga ushtrimi i plotë i të drejtave të tyre të njeriut dhe lirive fundamentale, duke krijuar apo duke e rritur mosbesimin,” tha ai.

Z. Mladenovic tha: “Pas disa dekadave kemi arritur një hap më afër në përmbushjen e vlerave të multilingualizimit dhe multikulturalizmit. Prezantimi i këtij fjalori është ky hap i arritur.”

Ky fjalor është pjesë e një programi më të gjerë të të drejtave të gjuhës përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe UNMIK-u, që përfshin mënyrën VocUp në internet për mësimin e gjuhës – që ka më shumë se 22.000 shfrytëzues unik – dhe kurse nëpër klasa në disa komuna në mbarë Kosovën.

Në fjalimin e tij Ambasadori Nicholas Abbott tha se akoma nevojitet përkrahje për institucionet në përpjekjet e tyre në implementimin e të drejtave gjuhësore dhe të ligjeve”, duke ripohuar mbështetjen e ambasadës për iniciativat e të drejtave gjuhësore.

Një panel i gjuhëtarëve të përfshirë në përpilimin e këtij fjalori biseduan për sfidat e kompilimit të një fjalori pas kaq shumë vitesh duke pas parasysh evoluimin e gjuhës, por edhe për rëndësinë e veçantë që gjuha ka në definimin dhe formësimin e komuniteteve dhe të shoqërisë.

Fjalori do të zgjerohet në vitet e ardhshme deri në 50.000 fjalë dhe do të përfshijë fjalë nga masa e gjerë, referenca kulturore dhe frazeologji.  

Prezantimi po ashtu përfshiu paraqitjen e një dokumentari të shkurtër, të përgatitur nga  UNMIK-u dhe IOM-i, që paraqet tregimet e multilingualistëve jeta e të cilëve është formësuar me mësimin e një gjuhe tjetër.

Më shumë se 150 intelektualë, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të misioneve diplomatike,  të institucioneve të Kosovës dhe të shoqërisë civile, kanë marrë pjesë në ngjarjen e mbajtur në bibliotekën Pjetër Bogdani në Prishtinë.

Fjalorit mund t’i qaseni këtu:

VocUp mund t’i qaseni këtu:

***

Zaživeo je najopširniji albansko-srpski i srpsko-albanski rečnik!

Četvrtak, 26. septembar 2019. – Najveći ikada stvoreni albansko-srpski i srpsko-albanski rečnik je sada dostupan na internetu.

Rečnik od 20.000 reči pokrenut je 26. septembra, na Evropski dan jezika, od strane Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara i šefa UNMIK-a, g. Zahira Tanina, poverenika za jezike na Kosovu, g. Slaviše Mladenovića, ministarke lokalne samouprave, gđe Adrijane Hodžić i ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Prištini, g. Nikolasa Abota.   

UNMIK i IOM podržali su novi onlajn albansko-srpsko-albanski rečnik. Ovo je prvi standardni rečnik izrađen nakon više od 30 godina od strane lingvista iz Beograda i Prištine  što predstavlja važan momenat obnovljene saradnje.

U svom obraćanju, SPGS Tanin je zahvalio IOM-u i Britanskoj ambasadi na njihovoj podršci i čestitao akademicima na njihovom dostignuću.

Naglasio je značaj ove inicijative u duhu Foruma za izgradnju poverenja 2018. u Ljubljani na kojem su učenje jezika i jezička raznolikost identifikovani kao centralni elementi međuetničkog pomirenja i dijaloga.  

Naveo je da “jezičke prepreke mogu obeshrabriti zajednice od potpunog ostvarivanja njihovih ljudskih  prava i osnovnih sloboda, stvarajući ili produbljujući nepoverenje.” 

G. Mladenović je istakao:  “Nakon nekoliko decenija, za korak smo bliži ostvarenju vrednosti višejezičnosti i multikulturalizma. Predstavljanje ovog rečnika je taj korak napred.”

Rečnik predstavlja deo šireg programa za jezička prava podržan od strane Britanske ambasade u Prištini i UNMIK-a, koji obuhvata onlajn platformu za učenje jezika VocUp – koja ima više od 22.000 jedinstvenih korisnika, kao i kurseve na bazi učionica u  više opština širom Kosova.

U svom obraćanju, ambasador Abot je istakao da je potrebna dalja podrška institucijama u njihovim naporima za primenu jezičkih prava i zakona, ponovo potvrđujući podršku ambasade inicijativama za jezička prava.

Komisija lingvista uključenih u izradu rečnika diskutovala je o izazovima prilikom sastavljanja rečnika nakon toliko godina imajući u vidu evoluciju jezika ali i jedinstven značaj koji jezik ima za definisanje i oblikovanje zajednica i društva.      

Rečnik će u narednim godinama biti proširen na 50.000 reči i obuhvatiće odrednice koje će podneti šire mase, kulturološke i frazeološke reference.

Pokretanje programa obuhvatilo je i prikazivanje kraćeg dokumentarnog filma, proizvedenog od strane UNMIK-a i IOM-a, kojim su podeljene priče kosovskih multilingvista čiji su životi oblikovani učenjem drugog  jezika.

Više od 150 akademika, predstavnika međunarodnih organizacija, diplomatskih misija, kosovskih institucija i civilnog društva je prisustvovalo događaju u prištinskoj biblioteci Pjetr Bogdani.

Rečniku možete pristupiti ovde.

VocUp-u možete pristupiti ovde.

 

For further information please contact:

 

Sanam DOLATSHAHI

UNMIK Spokesperson

Direct: +38344151816

Email: dolatshahi@un.org

 

Svetlana RAKIĆ

Programme Coordinator – Social inclusion

International Organization for Migration (IOM)

Direct: +38138600521 Cell: +38349968507 Cell: +381644553889

Email: srakic@iom.int