Need for “global solidarity” never more clear in UN history, SRSG Tanin tells the Security Council

21 October 2020 - In the United Nations’ 75-year history the need for global solidarity and international cooperation has never been as clearly demonstrated as it is today, the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK told the Security Council.

“For places such as Kosovo – still suffering the consequences of past conflict – cooperation, unity of political voice and vision; dialogue and preventing extreme polarization; should be highest order priorities,” SRSG Zahir Tanin emphasised in his regular update on Kosovo today.

During the past seven months Kosovo had persevered through multiple, overlapping challenges, triggered by the ongoing worldwide pandemic, he said. Severe socio-economic consequences of COVID-19 had created a negative impact on the economy, particularly affecting youth, women and vulnerable communities – with the educational and psychological fallout already being felt.

However, SRSG Tanin commended the work of the Kosovo healthcare system and frontline health workers, in particular, for “[working] heroically to make the best use of limited resources”.

“We in UNMIK, alongside the UN Kosovo Team of Agencies, Funds and Programmes, have also significantly adapted our activities to help meet the unprecedented challenges brought on by the COVID-19 pandemic. Our focus has been on providing direct support to people, institutions and communities,” he said.

Solidarity, especially during the pandemic, should focus on finding the difficult balance between public health, economic recovery, and human rights; “a conundrum presently defying governments the world over”.

SRSG Tanin also briefed the Council on the advancement of the investigative and judicial processes of the Kosovo Specialist Prosecutor’s Office and Specialist Chambers, describing them as “integral parts of the Kosovo justice system, with mandates crucial to Kosovo’s rule of law aspirations”.

He urged leaders to redouble efforts to counter misinformation, and to ensure Prosecution and Chambers proceedings received the unambiguous institutional and political support essential for strengthening the rule of law and long-term stability in Kosovo.

SRSG Tanin commended Pristina and Belgrade and the respective efforts of the EU and the U.S. government to advance the negotiation process.

“The recent meetings in Brussels and Washington demonstrate the potential for progress when international resources are combined with leadership on the ground to move difficult issues forward.”

Political unity, strong commitment and good will among leaders in Pristina and Belgrade were a prerequisite for negotiations to succeed, he said, expressing hope both sides would overcome disputed issues and find common ground to reach a comprehensive agreement.

Recognising another important anniversary, SRSG Tanin noted this year marked 20 years since the adoption of United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. The importance of women’s meaningful participation in the peace process at all levels, particularly in the ongoing dialogue between Belgrade and Pristina, was “central to achieving results and helps to ensure that they correspond to the real needs of people,” he said.

SRSG Tanin concluded his remarks by reiterating UNMIK’s unqualified commitment to supporting the EU-facilitated dialogue and the efforts of leaders on both sides to move decisively towards a comprehensive agreement and long-term peace and reconciliation.

Read the full statement of SRSG Tanin here.

Read the SG report here.

***

Domosdoshmëria për “solidaritet global” nuk ka qenë asnjëherë më e qartë në historinë e OKB-së, PSSP Tanin thekson para Këshillit të Sigurimit

21 tetor 2020 - Në historinë 75 vjeçare të Kombeve të Bashkuara, asnjëherë nuk është shfaqur më qartë domosdoshmëria për solidaritet global dhe bashkëpunim ndërkombëtar ashtu siç po shfaqet sot, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK-ut theksoi para Këshillit të Sigurimit.

“Për vendet si Kosova - që ende vuan nga pasojat e konfliktit të armatosur – bashkëpunimi, unifikimi i zërit dhe vizionit politik; dialogu dhe shmangia e polarizimit të tepërt, duhet të jenë prioritetet e nivelit më të lartë,” PSSP Zahir Tanin nënvizoi sot gjatë raportimit të tij të rregullt mbi Kosovën.

Gjatë shtatë muajve të shkuar Kosova ka kaluar nëpër sfida të shumëfishta e të gërshetuara, të shkaktuara nga pandemia aktuale globale, theksoi ai. Pasojat e rënda socio-ekonomike të COVID-19 kanë ndikuar negativisht në ekonomi, e veçanërisht tek brezat më të ri, femrat dhe bashkësitë e cenueshme – gjersa pasojat arsimore e psikologjike tashmë ndjehen.

Megjithatë, PSSP Tanin përgëzoi sistemin e kujdesit shëndetësor dhe veçanërisht punëtorët shëndetësorë të vijës së parë për “[punën] heroike për të shfrytëzuar më së miri resurset e kufizuara”.   

“Ne në UNMIK, së bashku me Ekipin e agjencive, fondeve dhe programeve të OKB-së në Kosovë, dukshëm kemi përshtatur aktivitetet tona për të ndihmuar në tejkalimin e sfidave të papara deri më tani, të dala nga pandemia  COVID-19. Përqendrimi ynë ishte në shfrytëzimin e resurseve për t’i ndihmuar drejtpërdrejtë njerëzve, institucioneve dhe komuniteteve,” theksoi ai.

Solidariteti, veçanërisht përgjatë pandemisë, duhet të fokusohet në gjetjen e ekuilibrit në mes të shëndetit publik, rimëkëmbjes ekonomike, dhe të drejtave të njeriut; “që aktualisht paraqet enigmën më të madhe për qeveritë e mbarë botës”.

PSSP Tanin gjithashtu informoi Këshillin mbi zhvillimin e proceseve hetimore dhe gjyqësore të Zyrës së Prokurorit të Specializuar të Kosovës dhe të Dhomave të Specializuara, duke i përshkruar ato si “pjesë përbërëse të sistemit gjyqësor të Kosovës me mandate thelbësore për aspiratat e sundimit të ligjit në Kosovë”.

Ai u bëri thirrje liderëve të dyfishojnë përpjekjet për të kundërshtuar keqinformimin, dhe të sigurohen se procedurat para Prokurorisë dhe Dhomave të gëzojnë përkrahjen e palëkundur institucionale dhe politike, që është thelbësore për fuqizimin e sundimit të ligjit dhe stabilitetin afatgjatë në Kosovë.

PSSP Tanin përgëzoi Prishtinën dhe Beogradin dhe përpjekjet përkatëse të BE-së dhe qeverisë së SHBA-së për përparim të procesit negociues.

“Takimet e fundit në Bruksel dhe Uashington dëshmojnë potencialin për përparim kur resurset ndërkombëtare kombinohen me lidership në terren për t’i çuar përpara çështjet e vështira.”

Uniteti politik, përkushtimi i fuqishëm dhe vullneti i mirë nga ana e liderëve në Prishtinë e Beograd ishin parakushte për suksesin e negociatave, shtoi ai duke shprehur optimizëm se të dy palët do të tejkalojnë çështjet e kontestuara dhe gjejnë një zgjidhje të përbashkët për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse.

Duke vlerësuar edhe një përvjetor të rëndësishëm, PSSP Tanin theksoi se ky vit shënon 20 vjetorin e adoptimit të Rezolutës 1325 (2000) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Rëndësia e pjesëmarrjes domethënëse të grave në proceset paqësore në të gjitha nivelet, posaçërisht në dialogun aktual mes Beogradit dhe Prishtinës, është “thelbësore në arritjen e rezultateve që u përgjigjen nevojave reale të njerëzve,” theksoi ai.

Në përmbyllje të fjalës së tij, PSSP Tanin ritheksoi përkushtimin e plotë të UNMIK-ut në përkrahje të dialogut të mbështetur nga BE-ja dhe të përpjekjeve të liderëve të të dyja palëve për të ecur me vendosmëri drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse dhe paqes e pajtimit afatgjatë.

 Lexo deklaratën e plotë të PSSP Tanin në shqip këtu.

 Lexo raportin e Sekretarit të Përgjithshëm në shqip këtu.

***

Potreba za „globalnom solidarnošću“ nikada jasnija u istoriji UN-a, rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti

21. oktobar 2020 - U 75-godišnjoj istoriji Ujedinjenih nacija potreba za globalnom solidarnošću i međunarodnom saradnjom nikada nije bila tako jasno demonstrirana kao danas, rekao je specijalni predstavnik Generalnog sekretara i šef UNMIK-a Savetu bezbednosti.

,,Za mesta poput Kosova, koje još uvek trpi posledice prošlih sukoba – saradnja, jedinstvo političkog glasa i vizije, dijalog i sprečavanje prekomerne polarizacije trebalo bi da budu prioriteti najvišeg reda’’, naglasio je danas SPGS Zahir Tanin u svom redovnom izveštaju o Kosovu.

Tokom poslednjih sedam meseci Kosovo je istrajalo kroz višestruke, preklapajuće izazove, podstaknute svetskom pandemijom koja je u toku, rekao je on. Teške socijalno-ekonomske posledice Kovid-19 stvorile su negativan uticaj na ekonomiju, posebno pogađajući omladinu, žene i ugrožene zajednice - sa već osetnim obrazovnim i psihološkim padovima.

Međutim, SPGS Tanin je pohvalio rad kosovskog zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika u prvim redovima borbe, posebno zbog toga što su „ herojski obavljali svoj posao i na najbolji način iskoristili ograničene resurse“.

,,Mi u UNMIK-u, zajedno sa timom UN na Kosovu - agencijama, fondovima i programima, takođe smo u značajnoj meri prilagodili naše aktivnosti kako bi pomogli u suočavanju sa do sada nezabeleženim izazovima izazvanim pandemijom Kovid-19. Bili smo usredsređeni na pružanje direktne pomoći ljudima, institucijama i zajednicama’’, rekao je on.

Solidarnost, posebno tokom pandemije, treba da se usredsredi na pronalaženje teško uskladive ravnoteže između javnog zdravlja, ekonomskog oporavka i ljudskih prava; „kompleksnog problema koji trenutno prkosi vladama širom sveta“.

SPGS Tanin je takođe izvestio Savet o unapređenju istražnih i pravosudnih procesa kosovskog Specijalnog tužilaštva i Specijalnih veća, opisujući ih kao „sastavne delove kosovskog pravosudnog sistema, sa mandatima koji su ključni za težnje Kosova za vladavinom prava’’.

Pozvao je lidere da udvostruče napore na suzbijanju dezinformacija i da obezbede da postupci Tužilaštva i veća dobiju nedvosmislenu institucionalnu i političku podršku neophodnu za jačanje vladavine prava i dugoročne stabilnosti na Kosovu.

SPGS Tanin pohvalio je Prištinu i Beograd i odgovarajuće napore EU i vlade SAD da unaprede pregovarački proces.

„Nedavni sastanci u Briselu i Vašingtonu pokazuju potencijal za napredak u daljem rešavanju teških pitanja kada su međunarodni resursi udruženi sa liderstvom na terenu“.

Političko jedinstvo, snažna posvećenost i dobra volja među liderima u Prištini i Beogradu bili su preduslov za uspeh pregovora, rekao je on, izrazivši nadu da će obe strane prevazići sporna pitanja i pronaći zajednički jezik za postizanje sveobuhvatnog sporazuma.

Prepoznajući još jednu važnu godišnjicu, SPGS Tanin je primetio da je ove godine obeleženo 20 godina od usvajanja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 (2000) o ženama, miru i bezbednosti. Važnost suštinskog učešća žena u mirovnom procesu na svim nivoima, posebno u tekućem dijalogu između Beograda i Prištine, bila je „od ključne važnosti za postizanje rezultata i pridonosi da ti rezultati odgovaraju stvarnim potrebama ljudi“, rekao je on.

SPGS Tanin zaključio je svoje izlaganje ponavljajući UNMIK-ovu bezuslovnu posvećenost u podršci dijalogu koji podržava EU i naporima lidera obe strane da odlučno krenu ka sveobuhvatnom sporazumu i dugoročnom miru i pomirenju.

Pročitajte kompletnu izjavu SPGS Tanina na srpkom jeziku ovde.

Pročitajte izveštaj GS-a na srpskom jeziku ovde.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816