Opening the door to the future requires transformation, SRSG Tanin tells Security Council

13 April 2021 - A strong desire for change was expressed in Kosovo’s recent elections, the Head of UNMIK says.

The Special Representative of the Secretary-General Zahir Tanin made the remarks during his Security Council address after Kosovo successfully concluded early legislative elections that saw a high turnout with the Vetëvendosje political party receiving more than half of all votes cast.

“The expectations expressed were for a shift in the responsiveness of a government to the real hopes and needs of its voters, for greater equality of opportunity, accountability, and the rule of law. Accordingly, expectations across Kosovo will remain as high as were the results,” SRSG Tanin told the Council.

The results also saw the election of Vjosa Osmani as the second female president of Kosovo amid a groundswell of women elected to the Kosovo legislature. Forty-three women – representing 36 per cent of the entire parliament – were voted in, ensuring Kosovo takes a position alongside other constituencies with high numbers of women representation. Kosovo’s new parliamentary composition includes women in two of the three Deputy Prime Minister posts with 5 women holding ministerial portfolios.

SRSG Tanin said Kosovo’s new government, led by Prime Minister Albin Kurti, faced “great opportunities, alongside great challenges”.

“Opening the door to the future requires a transformation, and changing the priorities which are reflected in both words and in deeds. Reducing tension also requires that ruling and opposition parties alike prove their capacity to cohere on wider interests.”

With reference to the Pristina-Belgrade dialogue, following his meeting yesterday with Prime Minister Kurti and today’s conversation with President Vučić, SRSG Tanin noted that all political actors were aware of the central importance of their relations for progress along the European path. They underscored that only a meaningful and sincere dialogue, and forward-looking policies, would allow these relations to evolve and mutual interests to be met.

“Gains to public trust in this process are as fragile as they are essential,” SRSG Tanin said.

“With a strongly-mandated government now settled in Pristina, we should expect to see difficult subjects treated with seriousness and diligence.”

SRSG Tanin reiterated UNMIK’s unequivocal support of the process and its commitment at ground level to promote a conducive environment for progress along this pathway.

On the COVID-19 pandemic, SRSG Tanin briefed the Council on the alarming infection rates in Kosovo, and said Kosovo remained under relentless pressure from the spread of the COVID-19 virus. He urged Member States to accelerate vaccine-related support to Kosovo, amid global struggles to ensure vaccination supplies.

Turning to work that was being undertaken by the Mission, SRSG Tanin briefed the Council on COVID-19 relief provided to vulnerable populations, including the distribution of essential items; implementation of programmes to empower women and youth in politics and society; support to language rights initiatives; and the provision of free legal aid mechanisms.

SRSG Tanin noted the special importance and sensitivity attached to religious freedom and tolerance, assuring the Council that UNMIK continued to closely monitor all incidents affecting places of worship whilst it continued work with communities and authorities to ensure protection of such places.

“This is part of a shared responsibility for promoting inter-ethnic trust and reducing the risk of tensions,” SRSG Tanin said.

“The voters in Kosovo raised their voices for breaking with the past, and I hope that the members of this Council will add their clear support for the realisation of a more peaceful, more prosperous future in Kosovo and the region,” SRSG Tanin concluded.

Read SRSG Tanin's full statement at the Security Council here.

Read the Secretary-General's report on Kosovo here.

***

Hapja e dyerve të së ardhmes kërkon transformim, PSSP Tanin theksoi para Këshillit të Sigurimit

13 prill, 2021 – Dëshira e fortë për ndryshim u shpreh në zgjedhjet e fundit në Kosovë, thekson Shefi i UNMIK-ut.

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm Zahir Tanin bëri komentet gjatë fjalimit të tij para Këshillit të Sigurimit pasi Kosova përfundoi suksesshëm zgjedhjet e hershme legjislative që u dalluan me pjesëmarrje të lartë të votuesve dhe fitore nga ana e partisë politike të Vetëvendosjes e më shumë se gjysmës së të gjitha votave të hedhura.

“Pritjet e shprehura ishin për ndryshim të reagimit të qeverisë ndaj shpresave dhe nevojave reale të votuesve të saj, për barazi më të madhe të mundësive, llogaridhënie, dhe sundim të ligjit. Kësisoj, pritjet anembanë Kosovës do të mbesin të larta siç ishin edhe rezultatet,” PSSP Tanin theksoi para Këshillit.

Rezultatet gjithashtu çuan te zgjedhja e Vjosa Osmanit si presidentja e dytë femër e Kosovës  në mesin e një numri të madh të grave të zgjedhura në legjislaturën e Kosovës. Katërdhjetë e tri gra – që paraqesin 36 përqind të tërë parlamentit – fituan mandate duke i siguruar Kosovës vend përkrah trupave tjerë zgjedhor për nga numri i lartë i përfaqësimit të grave. Përbërja e re parlamentare e Kosovës përfshin gra në dy prej tri pozitave të zëvendës kryeministrit me 5 gra në pozita ministrore.

PSSP Tanin tha se qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, ballafaqohet me “mundësi të mëdha, krahas sfidave të mëdha”.

“Hapja e dyerve të së ardhmes kërkon transformim, dhe ndryshim të prioriteteve që pasqyrohen si në fjalë ashtu edhe në vepra. Ulja e tensioneve po ashtu kërkon që partitë në pushtet dhe në opozitë ta dëshmojnë kapacitetin e tyre drejt interesave më të gjërë.”

Përkitazi me dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, pas takimit të tij të djeshëm me Kryeministrin Kurti dhe bisedës së sotme me Kryetarin Vuçiq, PSSP Tanin theksoi se të gjithë aktorët politikë janë të vetëdijshëm për rëndësinë qendrore të raporteve të tyre në progresin e rrugëtimit evropian. Ata theksuan se vetëm një dialog domethënës dhe i sinqertë, si dhe politika përparimtare, do të mundësojnë zhvillimin e këtyre raporteve dhe arritjes së interesave të përbashkët.

“Fitimi i besimit publik në këtë proces është po aq i ndjeshëm sa edhe qenësor,” tha PSSP Tanin.

“Me një qeveri me mandat të fuqishëm tani të vendosur në Prishtinë, duhet të presim trajtimin e çështjeve të vështira me seriozitet dhe përkushtim.”

PSSP ritheksoi përkrahjen e palëkundur të UNMIK-ut ndaj procesit dhe përkushtimin e tij në nivelin bazë për promovim të një mjedisi të favorshëm për progres gjatë këtij rrugëtimi.

Lidhur me pandeminë e COVID-19, PSSP Tanin informoi Këshillin për shkallën alarmante të infeksioneve në Kosovë, dhe tha se Kosova mbetet nën presionin e pandërprerë të përhapjes së virusit COVID-19. Ai apeloi tek Shtetet Anëtare të rrisin përkrahjen ndaj Kosovës lidhur me vaksina në vazhdën e përpjekjeve globale për të siguruar furnizime me vaksina.

Duke e kthyer vëmendjen te puna e bërë nga Misioni, PSSP Tanin e njoftoi Këshillin rreth asistencës ndaj COVID-19 për popullatat e ndjeshme, përfshirë shpërndarjen e artikujve esencial; zbatimit të programeve për fuqizimin e grave dhe rinisë në politikë dhe shoqëri; mbështetjen ndaj iniciativave për të drejtat gjuhësore; dhe sigurimin e mekanizmave për ndihmë juridike falas.

PSSP Tanin nënvizoi rëndësinë e veçantë dhe ndjeshmërinë e lirive dhe tolerancës fetare, duke siguruar Këshillin se UNMIK-u vazhdon të monitorojë nga afër të gjitha incidentet ndaj objekteve fetare krahas vazhdimit të punës me komunitete dhe autoritete për të siguruar mbrojtjen e vendeve të tilla.

“Kjo është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët për promovimin e besimit ndëretnik dhe uljes së rrezikut të tensioneve,” PSSP Tanin tha.

“Votuesit në Kosovë ngritën zërin e tyre për ndarjen nga e kaluara, dhe shpresoj se anëtarët e këtij Këshilli do ta shprehin përkrahjen e tyre të plotë drejt arritjes së një të ardhme më paqësore,  më të ndritshme në Kosovë dhe rajon,” përfundoi PSSP Tanin.

Lexoni përkthimin e raportit të Sekretarit të Përgjithshëm mbi Kosovën në shqip këtu.

***

Otvaranje vrata budućnosti zahteva transformaciju, rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti

13. april 2021. godine – Snažna želja za promenom izražena je na nedavnim izborima na Kosovu, rekao je šef UNMIK-a.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara  Zahir Tanin izneo je svoje napomene tokom obraćanja Savetu bezbednosti, nakon što je Kosovo uspešno sprovelo vanredne parlamentarne izbore, sa visokom izlaznošću, na kojima je politička stranka Samoopredeljenje dobila više od polovine glasova izašlih birača.

„Izneta očekivanja odnosila su se na promenu u odgovoru vlade na stvarne nade i potrebe svojih birača, veću jednakost mogućnosti, odgovornost, vladavinu zakona. Shodno tome, očekivanja širom Kosova ostaju visoka kao što su i rezultati,” rekao je SPGS Tanin Savetu bezbednosti.

Rezultati su takođe videli izbor Vjose Osmani kao druge žene na mestu predsednika Kosova, usred bloka žena izabranih za predstavnike u parlamentu. Izglasane su 43 žene, koje predstavljaju 36 odsto celokupnog parlamenta, što je omogućilo Kosovu da zauzme mesto zajedno sa ostalim društvima sa visokim procentom zastupljenosti žena. Novi parlamentarni saziv Kosova uključuje žene na pozicijama dva od tri zamenika premijera, dok se pet žena nalazi na ministarskim pozicijama.

SPGS Tanin je rekao da se nova vlada na Kosovu, pod vođstvom premijera Albina Kurtija suočava sa „velikim mogućnostima, ali i sa velikim izazovima”.

„Otvaranje vrata budućnosti zahteva transformaciju i promenu prioriteta koji se ogledaju kako u rečima tako i u delima. Smanjenje napetosti takođe zahteva da vladajuće stanke kao i opozijcija dokažu svoje kapacitete da se slože po pitanjima od šireg interesa”.

Što se tiče dijaloga između Prištine i Beograda, nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Kurtijem i današnjeg razgovora sa predsednikom Vučićem, SPGS Tanin je ukazao da su svi politički akteri bili svesni centralne važnosti svojih odnosa za napredak na evropskom putu. Oni su podvukli da jedino smislen i iskren dijalog i politike koje gledaju u budućnost mogu da dozvole da se ovi odnosi razviju i zajednički interesi ispune.      

„Dobici u poverenju javnosti u ovom procesu su krhki koliko su i od suštinskog značaja“, rekao je SPGS Tanin.

„Sa vladom snažnog mandata, sada postavljenom u Prištini, trebalo bi da očekujemo da se prema teškim temama postupa ozbiljno i marljivo“.

SPGS Tanin ponovio je UNMIK-ovu nedvosmislenu podršku procesu i njegovu posvećenost na terenu u promovisanju povoljnog okruženja za napredak na ovom putu.

Povodom pandemije kovid-19, SPGS Tanin upoznao je Savet sa alarmantnim stopama zaraze na Kosovu i rekao da je Kosovo i dalje pod nemilosrdnim pritiskom širenja virusa kovid-19. Pozvao je države članice da ubrzaju podršku Kosovu u vezi sa vakcinama, usred globalne borbe za osiguranjem zaliha vakcinacije.

Prešavši na posao koji je obavljala misija, SPGS Tanin informisao je Savet o pomoći u vezi kovid-19 koja je pružana ugroženom stanovništvu, uključujući raspodelu osnovnih predmeta; sprovođenju programa za osnaživanje žena i mladih u politici i društvu; podršci inicijativama za jezička prava; i pružanju mehanizama besplatne pravne pomoći.

SPGS Tanin napomenuo je poseban značaj i osetljivost koji su vezani za versku slobodu i toleranciju, uveravajući Savet da je UNMIK nastavio da pažljivo prati sve incidente koji pogađaju bogomolje, dok nastavlja da radi sa zajednicama i vlastima kako bi se obezbedila zaštita takvih mesta.

„Ovo je deo zajedničke odgovornosti za promociju međuetničkog poverenja i smanjenja rizika od tenzija“, rekao je SPGS Tanin.

„Birači na Kosovu podigli su glas za raskid sa prošlošću i nadam se da će članovi ovog Saveta dodati svoju jasnu podršku za ostvarenje mirnije, prosperitetnije budućnosti na Kosovu i u regionu“, zaključio je SPGS Tanin.

Ovde pročitajte srpski prevod izveštaja generalnog sekretara o Kosovu.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816