Personal and political agendas must be put aside in order to save lives, SRSG Tanin tells Security Council

24 April 2020, Pristina - Strong leadership and political unity are needed in Kosovo now more than ever as the battle is waged against the “enormous challenge” posed by COVID-19, the Head of UNMIK said during his Security Council address.

Starting his regular briefing by expressing condolences to all in the Mission area whose lives had been affected by the global virus, the Special Representative of the Secretary-General Zahir Tanin spoke of Kosovo’s particular vulnerability to the threat of a wider outbreak.

“Even as heroic efforts are being made by medical personnel, the healthcare resources of Kosovo are stretched thin.”

SRSG Tanin commended the swift action taken by public health authorities to introduce measures to curtail the spread of the virus; and welcomed the financial reprieve coming from members states, the European Union’s €100 million in loans, and the International Monetary Fund’s $56.5 million emergency loan - while calling for more direct support for the most vulnerable.

He also expressed concerns over internal political instability, including the March 25 parliamentary vote of no-confidence. 

“It is an unfortunate feature of the present circumstances in Kosovo that political divisions have dis-tracted the attention of many leaders away from the health crisis. These divisions have served to reduce public trust in political leadership during a time of heightened public anxiety and uncertainty.”

SRSG Tanin outlined a focused government, mobilisation of people and resources, and strong lead-ership as three essential elements for success in defeating COVID-19.

“I urge political leaders…to focus on unifying their energy while putting personal and political agen-das aside.”

He also reflected on positive actions being taken both within the Mission and externally.

Examples of sorely-needed “positive cross-community and cross-boundary coordination” included:

 • The improved communication and coordination between health authorities in Pristina and Belgrade, which enabled donation of testing kits from Serbia and free movement of essential goods across the boundary; 
 • The endorsement of Kosovo energy operator KOSTT by the European Network of Transmission System Operators, which would advance regional energy efficiency; 
 • The European Union appointment of a dedicated Special Representative to progress the Belgrade-Pristina dialogue; 
 • Recent joint infrastructure and transport initiatives under the auspices of the US Special Presidential Envoy.
 • And the initial removal of the 100 per cent tariff on goods from Serbia and Bosnia-Herzegovina. 

SRSG Tanin detailed how UNMIK and UNKT were adapting their work during the pandemic, provid-ing direct support to vulnerable communities and municipalities; assisting local public health authori-ties; working alongside local media partners to disseminate public health information; responding to the 36 per cent increase in domestic violence; and closely monitoring human rights. 

The Mission was also taking all precautions to protect staff, with no case of COVID-19 infection reg-istered to-date.

“We stand together with the people of Kosovo in fighting the COVID-19 pandemic.”

While the pandemic was testing communities and populations the world over, SRSG Tanin paid tribute to leaders on “both sides of the boundary” who were supporting each other in the global fight.

“As the Secretary-General has stressed, only through solidarity and unity of effort can we succeed in meeting and overcoming this enormous challenge.”

Read the full statement of SRSG Tanin at the Security Council here (PDF) 

See the SG Report here (PDF)

***

Agjendat personale dhe politike duhet të lihen anash për të shpëtuar jetë, PSSP Tanin i thotë Këshillit të Sigurimit

24 prill 2020, Prishtinë - Udhëheqja e fortë dhe uniteti politik janë të nevojshme në Kosovë tani më shumë se kurrë, pasi beteja po zhvillohet kundër "sfidës së madhe" të paraqitur nga COVID-19, tha Shefi i UNMIK gjatë fjalimit të tij në Këshillin e Sigurimit.

Pasi filloi raportimin e tij të rregullt duke shprehur ngushëllime për të gjithë në Kosovë, jetët e të cilëve janë prekur nga virusi global, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm Zahir Tanin, foli për ndjeshmërinë e veçantë të Kosovës ndaj kërcënimit të një shpërthimi më të gjerë.

"Edhe pse përpjekje heroike janë duke u bërë nga personeli mjekësor, resurset e kujdesit shëndetësor të Kosovës janë duke arrirë limitet e tyre."

PSSP Tanin përgëzoi veprimin e shpejtë të ndërmarrë nga autoritetet e shëndetit publik për të vendosur masat që zvogëlojnë përhapjen e virusit; dhe përshëndeti ndihmën financiare të ardhur nga shtetet anëtare, si kredinë prej 100 milion eurosh nga Bashkimi Evropian dhe kredinë urgjente të Fondit Monetar Ndërkombëtar prej 56.5 milion dollarëve - ndërsa kërkoi mbështetje më të drejtpërdrejtë për më të prekurit.

Ai gjithashtu shprehi shqetësimet për paqëndrueshmërinë e brendshme politike, përfshirë votimin e mocionit të mosbesimit më 25 mars.

"Është një tipar për keqardhje, që në rrethanat aktuale në Kosovë, ndarjet politike kanë shpërqëndruar vëmendjen e shumë liderëve nga kriza shëndetësore. Këto ndarje kanë zvogëluar besimin e publikut në udhëheqjen politike gjatë një kohe të një ankthi dhe pasigurie të rritur të popullsisë. "

PSSP Tanin nënvizoi se një qeveri e fokusuar, mobilizimi i njerëzve dhe resurseve, dhe udhëheqja e fortë, janë tri elementet thelbësore për sukses në mposhtjen e COVID-19.

"Unë ju bëj thirrje liderëve politikë ... të fokusohen në unifikimin e energjisë së tyre duke lënë anash agjendat personale dhe politike."

Ai poashtu pasqyroi veprimet pozitive që po ndërmerren si në Mision ashtu edhe jashtë tij.

Shembuj pozitiv e shumë të nevojshëm të "koordinimit ndërkomunitar dhe ndërmjet kufijve administrativë ", përfshijnë:

 • Komunikimi dhe koordinimi i përmirësuar midis autoriteteve shëndetësore në Prishtinë e Beograd, i cili mundësoi dhurimin e testeve nga Serbia dhe lëvizjen e lirë të mallrave esenciale përmes kufijve administrativë;
 • Pranimi i operatorit kosovar të energjisë KOSTT nga Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji, që do të avancojë efikasitetin rajonal të energjisë;
 • Emërimi i Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian, për të çuar përpara dialogun Beograd-Prishtinë;
 • Iniciativat e fundit në infrastrukturën dhe transportin e përbashkët, nën përkujdesjen e të dërguarit special të presidentit të SHBA-ve.
 • Dhe heqja preliminare e tarifës 100 përqind ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnje-Hercegovina.

PSSP Tanin elaboroi se si UNMIK-u dhe UNKT po e përshtasin punën e tyre gjatë pandemisë, duke siguruar mbështetje të drejtpërdrejtë për komunitetet e prekura dhe komunat; duke ndihmuar autoritetet lokale të shëndetit publik; duke punuar së bashku me mediat në shpërndarjen e informatave mbi shëndetin publik; duke reaguar ndaj rritjes për 36 përqind të dhunës në familje; dhe duke monitoruar nga afër të drejtat e njeriut.

Misioni gjithashtu ka ndërmarrë të gjitha masat për të mbrojtur stafin, pa asnjë rast të infektimit me COVID-19 të regjistruar deri më sot.

"Ne qëndrojmë së bashku me njerëzit e Kosovës në luftën kundër pandemisë COVID-19."

Përderisa pandemia ka sfiduar komunitete dhe popullata në mbarë botën, PSSP-ja Tanin lavdëroi liderët në " dyja anët e kufirit administrativ ", të cilët po mbështesin njëri-tjetrin në luftën globale.

"Siç theksoi Sekretari i Përgjithshëm, vetëm përmes solidaritetit dhe unifikimit të përpjekjeve mund të kemi sukses në përmbushjen dhe tejkalimin e kësaj sfide të madhe.”

Lexoni përkthimin në gjuhën shqipe të deklaratës së plotë në Këshillin e Sigurimit, të PSSP-së Tanin këtu. (PDF) 
Lexoni përkthimin në gjuhën shqipe të Raportit të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së këtu (PDF)
 

***

Lične i političke agende moraju biti ostavljene po strani kako bi se spasili životi, rekao je SPGS Tanin u Savetu bezbednosti

24. april 2020. godine, Priština – Snažno liderstvo i političko jedinstvo neophodni su na Kosovu više nego ikada pre dok se vodi bitka protiv “ogromnog izazova” koji predstavlja kovid-19, rekao je šef UNMIK-a tokom obraćanja u Savetu bezbednosti.  

Započevši svoj redovni brifing izražavanjem saučešća svima u području Misije čiji su životi pogođeni globalnim virusom, specijalni predstavnik generalnog sekretara Zahir Tanin govorio je o posebnoj ranjivosti Kosova u slučaju većeg širenja pandemije.

“Iako medicinsko osoblje ulaže herojske napore, resursi zdravstvene zaštite na Kosovu preopterećeni su do krajnjih granica.”

SPGS Tanin je pohvalio brzu reakciju zdravstvenih vlasti u uvođenju mera kako bi se smanjilo širenje virusa i pozdravio finansijsku pomoć od stane država članica, kredite Evropske unije u iznosu od 100 miliona eura i hitan zajam Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 56.5 miliona dolara – u isto vreme pozivajući na dodatnu direktnu podršku onima koji su najviše pogođeni.

On je takođe izrazio zabrinutost povodom unutrašnje političke nestabilnosti, uključujući i izglasavanje nepoverenja u parlamentu, 25. marta.

“Nesrećna karakteristika trenutnih okolnosti na Kosovu je da su političke podele odvukle pažnju mnogih lidera od zdravstvene krize. Ove podele doprinele su smanjenju poverenja javnosti u političko liderstvo u vreme pojačane anksioznosti i neizvesnosti.”

SPGS Tanin naglasio je fokusiranu vladu, mobilizaciju ljudi i resursa, kao i snažno liderstvo kao tri ključna elementa za uspeh pobede nad kovidom-19.

“Pozivam političke lidere…. da se fokusiraju da ujedine svoju energiju, a da lične i političke agende ostave po strani.”

On se takođe osvrnuo na pozitivne radnje koje su preduzete u okviru misije i van nje.

Primeri preko potrebne “pozitivne saradnje između zajednica i šire” uključuju:

 • Poboljšanu komunikaciju i saradnju zdravstvenih vlasti u Prištini i Beogradu, koja ja omogućila donaciju testova iz Srbije i slobodan protok osnovnih artikala preko prelaza;
 • Prihvatanje kosovskog operatora prenosnog sistema KOSTT od strane Evropske mreže operatora prenosnog sistema, što će unaprediti regionalnu energetsku efikasnost;
 • Imenovanje specijalnog predstavnika od strane Evropske unije kako bi dijalog Beograda i Prištine napredovao;
 • Nedavne zajedničke inicijative u infrastrukturi i transportu pod okriljem specijalnog izaslanika predsednika SAD;
 • Kao i početno ukidanje taksi od 100 odsto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

SPGS Tanin je detaljno objasnio kako su UNMIK I UNKT prilagodili svoj rad tokom pandemije, pružili direktnu pomoć ranjivim zajednicama i opštinama, podržali lokalne zdravstvene vlasti, rade zajedno sa lokalnim medijskim partnerima u širenju informacija vezanih za javno zdravlje, odgovaraju na porast porodičnog nasilja za 36 odsto i blisko nadgledaju ljudska prava.

Misija je takođe preduzela sve mere opreza kako bi zaštitila svoje osoblje i do danas nema registrovanih slučajeva infekcije kovidom-19.

“Mi smo uz narod na Kosovu u borbi protiv pandemije kovid-19.”

I dok je pandemija testirala zajednice i stanovništvo širom sveta, SPGS Tanin je izrazio poštovanje liderima “sa obe strane” koji su podržali jedni druge u globalnoj borbi.

“I kao što je generalni sekretar naglasio jedino putem solidarnosti i ujedinjenim naporima mi možemo da uspemo u prevazilaženju ovog ogromnog izazova.

Prevod celog teksta izjave SPGS Tanina u Savetu bezbednosti na srpskom jeziku možete pročitati ovde. (PDF) 
Prevod izveštaja GS na srpskom jeziku možete pročitati ovde. (PDF)

 

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816