Pristina and Belgrade must engage more actively in the EU-facilitated Dialogue, SRSG Ziadeh tells Security Council

20 April 2022 - In her first biannual address to the Security Council as the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Ms. Caroline Ziadeh urged Pristina and Belgrade to engage constructively and more actively in the EU-facilitated Dialogue.

“While this process has led to meaningful results on various practical matters, a comprehensive normalisation of relations between the two sides so far continues to be elusive,” SRSG Ziadeh said, marking the 9th anniversary of the First Agreement of Principles Governing the Normalisation of Relations. “Reconciliation and addressing grievances of the past should reinforce the pursuit of important strategic objectives,” she added.

Acknowledging the ongoing situation in Ukraine and its continued impact on European security and economy, SRSG Ziadeh reiterated that the resilience of democratic institutions throughout the Balkans is a crucial factor in maintaining a secure and democratic Europe.

Shocks to Kosovo’s economy, however, were building up well before the onset of these events, she said, noting the impact of the COVID-19 pandemic. “In this context, finding practical modes of economic co-operation between Belgrade, Pristina and all neighbours in the region assumes greater urgency,” SRSG Ziadeh said.

Her call for cooperation came on the heels of the Serbian general elections. The Head of UNMIK lauded the impressive and peaceful logistical exercise - with support from both sides - enabling 19,000 eligible voters to cast their vote in special polling stations established in Serbia, even though, regrettably, a solution to facilitate voter participation in Kosovo could not be achieved.

Following the recent reports of attacks targeting Kosovo Police, she urged collaborative condemnation and swift action to bring perpetrators to justice. She also encouraged Pristina and Belgrade to seek a permanent solution to the issues regarding vehicle license plates and energy.

During such complex times, SRSG Ziadeh called upon leaders to be judicious in their actions and political rhetoric.

Additionally, SRSG Ziadeh explicated the role of UNMIK as neither an obstacle nor vehicle for the outcome preferred by one or the other side. Rather, she explained, the Mission continues its legacy of institutional support, working in synergy with the UN family of agencies, funds, and programmes to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants of Kosovo.

“UNMIK remains the locus of relevant knowledge, experience, and subject area expertise…supporting an active civil society, promoting new tools to help Kosovo reinforce the rule of law, contributing to the empowerment of women and youth, providing expertise and support to human rights mechanisms: all these will remain major priorities,” SRSG Ziadeh said.
 

Read SRSG Ziadeh's full statement here:
English - Albanian - Serbian

Read the Secretary-General's report on Kosovo here: 
English - Albanian - Serbian

***

Prishtina dhe Beogradi duhet të angazhohen më aktivisht në Dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, PSSP Ziadeh thotë në Këshillin e Sigurimit

20 prill 2022 – Në fjalimin e saj të parë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së si Përfaqësuese Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe Shefe e UNMIK-ut, Znj. Caroline Ziadeh, iu bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe më aktive në Dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.

“Përderisa ky proces ka arritur rezultate domethënëse për çështje të ndryshme praktike, deri më tani, normalizimi gjithëpërfshirës i marrëdhënieve në mes të dy palëve vazhdon të jetë i paarritshëm,” PSSP Ziadeh tha, në shënimin e 9-vjetorit të Marrëveshjes së Parë të Parimeve për Normalizimin e Marrëdhënieve. “Pajtimi dhe adresimi i shqetësimeve nga e kaluara duhet të shërbejnë për përforcimin e përpjekjeve për arritjen e qëllimeve të rëndësishme strategjike,” shtoi ajo.

Duke përmendur gjendjen në Ukrainë dhe ndikimin e saj të vazhdueshëm në sigurinë dhe ekonominë në Evropë, PSSP Ziadeh ritheksoi se qëndrueshmëria e institucioneve demokratike në mbarë Ballkanin është faktor kyq për një Evropë të sigurtë dhe demokratike.

Ajo tha që edhe para këtyre zhvillimeve, ekonomia e Kosovës kishte pësuar goditje, duke theksuar ndikimin e pandemisë COVID-19 në mirëqenien e rajonit. “Në këtë kontekst, bëhet edhe më urgjente gjetja e mënyrave praktike të bashkëpunimit ekonomik në mes Beogradit, Prishtinës dhe të gjithë fqinjëve në rajon,” PSSP Ziadeh tha.

Thirrja e saj për bashkëpunim vjen pak kohë pas zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi. Shefja e UNMIK-ut përshëndeti procesin e mbresëlënës dhe paqësor – me përkrahje nga të dyja palët – me ç’rast 19,000 votues hodhën votat e tyre në qendra të veçanta të votimit në Serbi, edhe pse, fatkeqësisht, nuk u arrit zgjidhja për t’iu mundësuar pjesëmarrje në Kosovë.

Pas raportimeve të kohëve të fundit për sulme kundër Policisë së Kosovës, ajo bëri thirrje për dënim të përbashkët dhe veprime të shpejta për t’i sjellë përgjegjësit e këtyre veprimeve para drejtësisë. Ajo poashtu inkurajoi Prishtinën dhe Beogradin të gjejnë zgjidhje të përherhshme për targat dhe energjinë.

Në rrethanat aktuale aq të ndërlikuara, PSSP Ziadeh u bëri thirrje udhëheqësve që të jenë të matur në veprimet dhe retorikën e tyre politike.

PSSP Ziadeh poashtu theksoi se UNMIK-u nuk është as pengesë as forcë shtytëse për rezultatin përfundimtar të preferuar nga njëra apo pala tjetër. Ajo spjegoi se Misioni e vazhdon trashëgiminë e përkrahjes institucionale, duke punuar në sinergji me familjen e agjencive, fondeve dhe programeve të OKB-së, për të siguruar kushte për një jetë paqësore dhe normale për të gjithë banorët e Kosovës.

“UNMIK-u vazhdon të mbetet qendër e njohurive, përvojave dhe ekspertizave relevante … duke përkrahur një shoqëri aktive civile, promovuar masa të reja për ta ndihmuar Kosovën në forcimin e rendit dhe ligjit, duke kontribuar në fuqizimin e grave dhe rinisë, duke ofruar ekspertizë dhe përkrahje për mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut: të gjitha këto do të mbeten prioritete kryesore,” PSSP Ziadeh tha.
 

Deklaratën e plotë të PSSP Ziadeh në shqip mund ta lexoni këtu.

Raportin e Sekretarit të Përgjithshëm për gjendjën në Kosovë mund ta lexoni këtu.

***

Priština i Beograd moraju aktivnije da se angažuju u dijalogu koji vodi EU, kaže SPGS Ziadeh Savetu bezbednosti

20. april 2022. – U svom prvom polugodišnjem obraćanju Savetu bezbednosti u svojstvu specijalne predstavnice generalnog sekretara (SPGS) I šefica UNMIK-a Caroline Ziadeh pozvala je Prištinu i Beograd da se angažuju konstruktivnije i aktivnije u Dijalogu koji vodi EU.

„Iako je ovaj proces doveo do značajnih rezultata po raznim praktičnim pitanjima, sveobuhvatna normalizacija odnosa između dve strane do sada je i dalje neuhvatljiva“, rekla SPGS Ziadeh, obeležavajući 9. godišnjicu Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa . „Pomirenje i adresiranje tuge iz prošlosti trebalo bi da ojača potragu za važnim strateškim ciljevima“, dodala je ona.

Primajući k znanju trenutnu situaciju u Ukrajini i njen kontinuirani uticaj na pitanja evropske bezbednosti i ekonomskih uslova, SPGS Ziadeh je ponovila da je otpornost demokratskih institucija širom regiona Balkana ključni faktor u održavanju bezbedne i demokratske Evrope.

Međutim, šokovi za privredu Kosova su se nagomilavali mnogo pre početka ovih događaja, rekla je ona, ukazujući na uticaj pandemije Kovid-19 na blagostanje regiona. „U ovom kontekstu, pronalaženje praktičnih oblika ekonomske saradnje između Beograda, Prištine i svih komšija u regionu zahteva veću hitnost“, rekla je SPGS Ziadeh.

Njen poziv na saradnju došao je nakon opštih izbora u Srbiji. Šefica UNMIK-a je pohvalila impresivnu i mirnu logističku vežbu – uz podršku obe strane – koja je omogućila da 19.000 birača sa pravom glasa da svoj glas na posebnim biračkim mestima uspostavljenim u Srbiji, iako, nažalost, rešenje za olakšavanje učešća birača na Kosovu nije bilo moguće postići.

Posle nedavih prijava napada usmerenih na Kosovsku policiju, ona je pozvala na zajedničku osudu i brzu akciju kako bi se počinioci priveli pravdi. Ona je takođe ohrabrila Prištinu i Beograd da traže trajno rešenje za pitanja registarskih tablica i energije.  

Tokom ovako kompleksnog vremena, SPGS Ziadeh pozvala je lidere da budu razboriti u svojim postupcima i političkoj retorici.

Pored toga, SPGS Ziadeh je objasnila ulogu UNMIK-a koja nije ni prepreka niti ishod koji preferira jedna ili druga strana. Umesto toga, objasnila je, Misija nastavlja svoje nasleđe institucionalne podrške, radeći u sinergiji sa porodicom agencija, fondova i programa UN kako bi se obezbedili uslovi za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova.

„UNMIK ostaje lokus relevantnog znanja, iskustva i stručnosti u predmetnoj oblasti…. Podržavajući aktivno civilno društvo, promovisanjem novih alata kao pomoć Kosovu da ojača vladavinu zakona, doprinoseći osnaživanju žena i mladih; pružanju stručnosti i podrške mehanizmima za ljudska prava: Sve ovo će ostati glavni prioriteti“, rekla je SPGS Ziadeh.
 

Ovde možete pročitati celu izjavu SPGS Ziadeh na srpskom.

Srpski prevod izveštaja GS o Kosovu možete pročitati ovde.

 

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816