Shared responsibility, concerted action and compromise, the only route to progress, SRSG Ziadeh tells the Security Council

New York, October 23, 2023 – At the biannual UN Security Council session on Kosovo today, the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) Caroline Ziadeh highlighted the urgent need for concerted action and compromise to address the deteriorating security environment and to ensure peace and stability in Kosovo.

Briefing on recent developments and security challenges, SRSG Ziadeh emphasized the critical importance of constructive engagement and de-escalatory measures.

She reiterated UNMIK’s condemnation of the serious security incident that took place near the Banjska/Banjskë village in Zvečan/Zveçan Municipality in northern Kosovo on 24 September and the tragic loss of life, calling for restraint. "It is essential that the investigations currently underway provide the opportunity to factually document these events and hold perpetrators accountable," SRSG Ziadeh added.

Noting that the High-Level meeting on 14 September in Brussels produced no consensus, the Head of UNMIK said: "This was an opportunity missed to engage constructively towards a programme for the implementation of the parties’ respective commitments under the agreements made in Brussels and Ohrid earlier this year."

She expressed hope that the outcome of EU-US led meetings held separately in Belgrade and Pristina on 21 October will place the dialogue back on a forward path, with firm commitment by both sides to take de-escalatory steps and act upon proposals set forth during the meetings.

"The current political impasse, with its impact on the security and well-being of the population, can only be overcome through compromise that should be worked out in the Dialogue between Belgrade and Pristina," SRSG Ziadeh noted.

Underlining the vital interlinks between peace and sustainable development, SRSG Ziadeh stressed the significance of regional cooperation and integration initiatives in contributing to a more productive dialogue.

SRSG Ziadeh emphasized the need for clear communication with the public on issues affecting their livelihoods and human rights, urging the work of rule of law institutions be firmly “anchored in the human rights framework”.

She welcomed recent legislative developments, including the adoption of a law regulating the application process for the status of conflict-related sexual violence survivors and the Constitutional Court's ruling on the Human Rights Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Reflecting on the 5th anniversary of the implementation of UNMIK's trust-building agenda, SRSG Ziadeh reaffirmed UNMIK's unwavering commitment to fostering communication and understanding among people from all communities in Kosovo.

“Doing so nurtures the ground for acceptance of the difficult but essential compromises necessary to achieve progress in the dialogue at the leadership level,” the Head of UNMIK said.

She commended the resilience of local actors, including UNMIK partners, in their tireless efforts to promote trust and dialogue, emphasizing, "We will continue our trust-building work, even though we often hear that 'trust is at its lowest level' at this moment. But if not now, when?"

In conclusion, SRSG Ziadeh reiterated UNMIK’s support for the EU-facilitated dialogue and emphasized the imperative for inclusive and sustainable dialogue to achieve lasting peace and stability in Kosovo.

“Dialogue is the only way forward,” she said.

Read SRSG Ziadeh’s full statement to the Security Council here:
EnglishAlbanianSerbian

 Read the Secretary-General’s report here.

***

Përgjegjësia e përbashkët, veprimi i bashkërenduar dhe kompromisi, rruga e vetme drejt përparimit, PSSP Ziadeh i thotë Këshillit të Sigurimit

Nju Jork, 23 tetor 2023 – Në seancën për Kosovën që Këshilli i Sigurimit të OKB-së e mban dy herë në vit, Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) Caroline Ziadeh sot theksoi nevojën urgjente për veprime të bashkërenduara dhe kompromis për të trajtuar mjedisin e përkeqësuar të sigurisë dhe për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Kosovë.

Duke informuar mbi zhvillimet dhe sfidat e sigurisë e kohëve të fundit, PSSP Ziadeh theksoi rëndësinë kritike të angazhimit konstruktiv dhe masave de-përshkallëzuese.

Ajo përsëriti dënimin e UNMIK-ut për incidentin e rëndë të sigurisë që ndodhi në afërsi të fshatit Banjska/Banjskë të Komunës së Zvečan/Zveçanit në Kosovën veriore më 24 shtator dhe humbjen tragjike të jetës, duke bërë thirrje për përmbajtje. "Është thelbësore që hetimet që po zhvillohen aktualisht të ofrojnë mundësinë për të dokumentuar me fakte këto ngjarje dhe për ti mbajtur autorët përgjegjës," shtoi PSSP Ziadeh.

Duke vënë në dukje se takimi i nivelit të lartë më 14 shtator në Bruksel nuk prodhoi konsensus, kreu i UNMIK-ut tha: "Kjo ishte një mundësi e humbur për t'u angazhuar në mënyrë konstruktive drejt një programi për zbatimin e angazhimeve përkatëse të palëve sipas marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe Ohër në fillim të këtij viti”.

Ajo shprehu shpresën se rezultati i takimeve të udhëhequra nga BE-SHBA të mbajtura veçmas në Beograd dhe Prishtinë më 21 tetor do ta rikthejë dialogun në rrugën përpara, me angazhim të vendosur nga të dyja palët për të ndërmarrë hapa de-përshkallëzues dhe për të vepruar sipas propozimeve të paraqitura gjatë takimeve.

"Ngërçi aktual politik, me ndikimin e tij në sigurinë dhe mirëqenien e popullatës, mund të tejkalohet vetëm përmes kompromisit që duhet të arrihet në Dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës," vuri në dukje PSSP Ziadeh.

Duke theksuar ndërlidhjet vitale në mes paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm, PSSP Ziadeh nënvizoi edhe rëndësinë e iniciativave për bashkëpunimit dhe integrim rajonal për dialog më produktiv.

PSSP Ziadeh theksoi nevojën për komunikim të qartë me publikun për çështjet që prekin jetesën e tyre dhe të drejtat e njeriut, duke kërkuar që puna e institucioneve të sundimit të ligjit të "ankorohet fort në kornizën e të drejtave të njeriut".

Ajo përshëndeti zhvillimet e fundit legjislative, duke përfshirë miratimin e një ligji që rregullon procesin e aplikimit për statusin e të mbijetuarve të dhunës seksuale të lidhur me konfliktin, dhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese për Konventën e të Drejtave të Njeriut për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Duke reflektuar mbi 5 vjetorin e zbatimit të agjendës së UNMIK-ut për ndërtim të mirëbesimit, PSSP Ziadeh riafirmoi përkushtimin e palëkundur të UNMIK-ut për të nxitur komunikim dhe mirëkuptim në mes të njerëzve nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

“Të bësh këtë ushqen terrenin për pranimin e kompromiseve të vështira por thelbësore të nevojshme për të arritur përparim në dialogun në nivel lidershipi,” tha kreu i UNMIK-ut.

Ajo lavdëroi qëndrueshmërinë e akterëve vendorë, përfshirë partnerët e UNMIK-ut, në përpjekjet e tyre të palodhura për të promovuar besimin dhe dialogun, duke theksuar, "Ne do të vazhdojmë punën tonë për ndërtimin e mirëbesimit, edhe pse shpesh dëgjojmë se 'besimi është në nivelin më të ulët' në këtë moment. Por nëse jo tani, atëherë kur?"

Në përfundim, PSSP Ziadeh përsëriti mbështetjen e UNMIK-ut për dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe theksoi imperativin për dialog gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Kosovë.

“Dialogu është e vetmja rrugë përpara”, tha ajo.

Lexoni deklaratën e plotë të PSSP Ziadeh drejtuar Këshillit të Sigurimit këtu:
Anglisht - Shqip - Serbisht

Lexoni raportin e Sekretarit të Përgjithshëm këtu.

***

Zajednička odgovornost, usklađena akcija i kompromis, jedini put ka napretku, kaže SPGS Zijade Savetu bezbednosti

Njujork, 23. oktobar 2023. – Na današnjoj polugodišnjoj sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) Karolin Zijade istakla je hitnu potrebu za usaglašenim delovanjem i kompromisom u cilju rešavanja pogoršanja bezbednosnog okruženja i obezbeđivanja mira i stabilnosti na Kosovu.

Informišući o nedavnim dešavanjima i bezbednosnim izazovima, SPGS Zijade je naglasila kritičnu važnost konstruktivnog angažovanja i mera deeskalacije.

Ona je ponovila UNMIK-ovu osudu ozbiljnog bezbednosnog incidenta koji se dogodio u blizini sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova, 24. septembra i tragičnog gubitka života, pozivajući na uzdržanost.  „Od suštinske je važnosti da istrage koje su trenutno u toku pruže priliku da se ovi događaji činjenično dokumentuju i da se počinioci pozovu na odgovornost“, dodala je SPGS Zijade.

Konstatujući da na sastanku visokog nivoa, održanog 14. septembra u Briselu, nije došlo do konsenzusa, šefica UNMIK-a je rekla: „Ovo je bila propuštena prilika da se konstruktivno angažujemo ka programu za sprovođenje odgovarajućih obaveza strana prema sporazumima postignutim u Briselu i Ohridu ranije ove godine“.

Ona je izrazila nadu da će ishod sastanaka predvođenih EU i SAD koji su odvojeno održani u Beogradu i Prištini 21. oktobra vratiti dijalog na pravi put, uz čvrstu posvećenost obe strane da preduzmu korake ka deeskalaciji i deluju po predlozima iznetim tokom sastanaka.

„Trenutni politički zastoj, sa svojim uticajem na bezbednost i dobrobit stanovništva, može se prevazići samo kompromisom koji bi trebalo da se razradi u dijalogu između Beograda i Prištine“, ukazala je SPGS Zijade.

Podvlačeći vitalnu povezanost između mira i održivog razvoja, SPGS Zijade je naglasila važnost regionalne saradnje i incijativa integracija u doprinosu produktivnijem dijalogu.  

SPGS Zijade je naglasila potrebu za jasnom komunikacijom sa javnošću o pitanjima koja utiču na njihovu egzistenciju i ljudska prava, pozivajući da rad institucija vladavine prava bude čvrsto „usidren u okvir ljudskih prava“.

Ona je pozdravila nedavna zakonodavna dešavanja, uključujući usvajanje zakona koji uređuje proces apliciranja za status osoba koje su preživele seksualno nasilje povezano sa konfliktom, kao i odluku Ustavnog suda o Konvenciji ljudskih prava o pravima osoba sa invaliditetom.

Osvrćući se na petu godišnjicu sprovođenja UNMIK-ove agende za izgradnju poverenja, SPGS Zijade je ponovo potvrdila UNMIK-ovu nepokolebljivu posvećenost jačanju komunikacije i razumevanja među ljudima iz svih zajednica na Kosovu. 

„Ovim se pravi osnova za prihvatanje teških ali suštinskih kompromisa neophodnih kako bi se postigao napredak u dijalogu na nivou liderstva“, rekla je šefica UNMIK-a.

Ona je pohvalila otpornost lokalnih aktera, uključujući i partnere UNMIK-a, u njihovim neumornim naporima da unaprede poverenje i dijalog, naglašavajući „da ćemo nastaviti naš rad na izgradnji poverenja, i ako često čujemo da ’je poverenje na najnižem nivou’ u ovom trenutku. Ali ako ne sada,  kada onda?“

U zaključku, SPGS Zijade je ponovila UNMIK-ovu podršku dijalogu pod pokroviteljstvom EU i naglasila imperativ inkluzivnog i održivog dijaloga u postizanju trajnog mira i stabilnosti na Kosovu.

„Dijalog je jedini način napred“, rekla je ona.

Pročitajte celu izjavu SPGS Zijade Savetu bezbednosti ovde:
engleski – albanskisrpski

Pročitajte izveštaj generalnog sekretara ovde.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816