SRSG Tanin calls on all parties to address issues over the implementation of measures on licence plates through established dialogue mechanisms

23 September 2021 - The Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Zahir Tanin notes the continuing impasse over the implementation of measures on license plates and joins international partners in urging all parties to address issues through established dialogue mechanisms, in support of the free movement of persons and goods and in the interest of the populations.

SRSG Tanin reminds all parties that unilateral actions carry the danger of escalation and must be avoided in the interest of peace, security and the safety of populations. “I call on all parties to show responsible leadership and take immediate steps to avoid tensions through the political dialogue process,” SRSG Tanin said.

***

PSSP Tanin u bën thirrje të gjitha palëve që të adresojnë çështjet lidhur me zbatimin e masave në targat përmes mekanizmave të vendosur të dialogut

23 shtator 2021 - Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK -ut Zahir Tanin vë në dukje ngërçin e vazhdueshëm mbi zbatimin e masave në targa dhe bashkohet me partnerët ndërkombëtarë në nxitjen e të gjitha palëve për të adresuar çështjet përmes mekanizmave të vendosur të dialogut, në mbështetje të lëvizjes së lirë të personave dhe mallrave dhe në interes të popullatave.

PSSP Tanin u përkujton palëve se veprimet e njëanshme bartin rrezikun e përshkallëzimit dhe duhen të shmangen në interesin e paqes, sigurisë dhe sigurisë së popullsive. “Ju bëj thirrje të gjitha palëve të demonstrojnë udhëheqësi të përgjegjshme dhe të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të shmangur tensionet përmes procesit të dialogut politik,” PSSP Tanin theksoi.

***

SPGS Tanin poziva sve strane da se pozabave pitanjima implementacije mera u vezi registarskih tablica kroz uspostavljene mehanizme dijaloga

23. septembar 2021.godina - Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin primećuje nastavak zastoja u vezi sprovođenja mera po pitanju registarskih tablica i pridružuje se međunarodnim partnerima u pozivu svim stranama da reše pitanja kroz uspostavljene mehanizme dijaloga, u znak podrške slobodnom kretanju ljudi i robe, i u interesu stanovništva.

SPGS Tanin podseća sve strane da jednostrane akcije nose opasnost od eskalacije i da se moraju izbegavati u interesu mira, bezbednosti i bezbednosti stanovništva. „Pozivam sve strane da pokažu odgovorno vođstvo i preduzmu trenutne korake ka izbegavanju tenzija kroz proces političkog dijaloga“, rekao je SPGS Tanin.