SRSG Tanin calls for municipal electoral campaign free of intimidation and coercion

At the outset of the campaign for municipal elections in Kosovo, the Special Representative of the Secretary-General, Zahir Tanin, emphasises the importance of the opportunity for all people and communities to elect representatives in a democratic and transparent manner.  He calls for responsible action by all leaders and parties to ensure a campaign free of intimidation and coercion, enabling voters to freely exercise their rights.

***

PSSP Tanin bën thirrje për fushatë zgjedhore lokale të qetë dhe pa frikësime e kërcënime

Në prag të fillimit të fushatës për zgjedhje lokale në Kosovë, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Zahir Tanin, thekson rëndësinë e mundësisë për të gjithë popullin dhe komunitetet të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në mënyrë demokratike dhe transparente. Ai bën thirrje për veprime të përgjegjshme nga të gjithë udhëheqësit dhe partitë politike për të siguruar një fushatë të lirë prej frikësimeve dhe kërcënimeve, duke ju mundësuar votuesve të ushtrojnë lirshëm të drejtat e tyre. 

***

SPGS Tanin poziva na izbornu kampanju u opštinama bez zastrašivanja i prinude

Na početku kampanje za opštinske izbore na Kosovu, Specijalni predstavnik Generalnog sekretara Zahir Tanin naglašava važnost mogućnosti za sve ljude i zajednice da biraju predstavnike na demokratski i transparentan način. On poziva na odgovornu akciju svih lidera i stranaka da osiguraju kampanju bez zastrašivanja i prinude, omogućavajući biračima da slobodno ostvaruju svoja prava.

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org (link sends e-mail)
Mobile: +37744151816