SRSG Tanin Calls for Seriousness and Responsibility during Security Council Session on Kosovo: “Pursuing Fair, Difficult Compromises Demands Strong Leadership”

SRSG Tanin Calls for Seriousness and Responsibility during Security Council Session on Kosovo: “Pursuing Fair, Difficult Compromises Demands Strong Leadership”

16 August, 2017 – New York: The Special Representative of the UN Secretary-General in Kosovo and Head of UNMIK, Zahir Tanin, highlighted to Security Council members today that the past quarter had been dominated by the holding of an early general election in Kosovo and ensuing negotiations to form a new government.

In his regular update on Kosovo, SRSG Tanin expressed that a functional institutional vacuum had made it challenging to progress on governance priorities adding that “important economic and social opportunities were missed during such a period.” He also highlighted, however, that the election was “generally free, fair and competitive, despite the very short preparation time and campaign.” The voice of many new and younger voters for whom prominent concerns were economic opportunities, reducing corruption and strengthening the rule of law were notable. 

Noting the proposed initiative of President Vucic of Serbia for an internal dialogue on Kosovo, SRSG Tanin underlined that “pursuing fair, difficult, often painful, compromises demands strong leadership from all sides.” He stressed that political reconciliation must also be accompanied by societal reconciliation.

SRSG Tanin noted the UN Mission in Kosovo’s efforts to support the advancement of inter-community relations on the ground. In that regard, he highlighted the round-table meeting in Geneva co-hosted with the High Commissioner for Human Rights to bring attention back to the many unresolved cases of missing persons in Kosovo. Other UN-led initiatives to strengthen societal relations included the first UN Kosovo Youth Assembly was attended by over 140 young leaders – 60 percent of them women – representing all Kosovo’s ethnic communities.

After three months of election campaign and post-election uncertainty, SRSG Tanin underlined the importance for Kosovo to move forward seriously and responsibly, and for the international community to work together to continue to provide essential support.

Read the full statement here.

***
 

PSSP TANIN, GJATË SEANCËS SË KËSHILLIT TË SIGURIMIT PËR KOSOVËN, APELON PËR SERIOZITET DHE PËRGJEGJËSI: “ARRITJA E KOMPROMISEVE TË DREJTA DHE TË VËSHTIRA KËRKON UDHËHEQJE TË FUQISHME”

16 Gusht, 2017 – Nju Jork: Përfaqësuesi i Posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Kosovë dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin,  theksoi sot para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit se tremujori i fundit ka qenë i dominuar nga mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë dhe negociatat pasuese për krijimin e një qeverie të re.

Në raportimin e tij të rregullt për Kosovën, PSSP Tanin u shpreh se vakumi i institucioneve funksionale ka sfiduar përparimin në prioritetet qeverisëse dhe shtoi se “gjatë kësaj periudhe u humbën mundësi të rëndësishme ekonomike dhe sociale.” Ai poashtu theksoi se zgjedhjet “në përgjithësi ishin të lira, të drejta dhe garuese, përkundër kohës së shkurtër të përgatijeve dhe fushatës.” U shqua zëri i shumë votuesve më të rinjë, për të cilët shqetësim dominues ishin mundësitë ekonomike, zvogëlimi i korrupsionit dhe fuqizimi i sundimit të ligjit.

Duke folur për iniciativën e propozuar nga Presidenti i Serbisë, Vuqiç, për një dialog të brendshëm mbi Kosovën, PSSP Tanin nënvizoi se “ndjekja e kompromiseve të drejta, dhe shpesh të vështira e të dhimbshme, kërkon udhëheqje të fuqishme nga të gjitha palët.” Ai theksoi se pajtimi politik duhet poashtu të përcjellet nga pajtimi shoqëror.

PSSP Tanin theksoi përpjekjet e UNMIK-ut për të mbështetur avancimin e raporteve në mes të bashkësive në terren. Në lidhje me këtë, ai theksoi tryezën e rrumbullaktë të mbajtur në Gjenevë, në bashkëpunim me Komisionerin e Lartë për të Drejta të Njeriut, për ta kthyer vëmendjen tek shumë raste të pazgjidhura të personave të pagjetur në Kosovë. Iniciativa të tjera të udhëhequra nga OKB-ja për të forcuar marrëdhëniet në shoqëri përfshijnë Asamblenë e Parë të të Rinjëve të Kosovës, ku morën pjesë mbi 140 liderë të rinjë – 60 përqind prej të cilëve ishin vajza – që përfaqësonin të gjitha bashkësitë etnike në Kosovë.

Pas tre muajsh të fushatës elektorale dhe pasigurisë paszgjedhore, PSSP Tanin nënvizoi rëndësinë që Kosova të ecën përpara me seriozitet dhe përgjegjësi, dhe që bashkësia ndërkombëtare të bashkëpunojë për të siguruar mbështetje të vazhdueshme thelbësore.

***

 

SPGS Tanin poziva na ozbiljnost i odgovornost tokom sednice Saveta bezbednosti o Kosovu: "Ostvarivanje fer i teških kompromisa zahteva snažno liderstvo"

16 avgust 2017 - Njujork: Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, danas je naglasio članovima Saveta bezbednosti da je prethodnim kvartalom dominiralo održavanje ranih opštih izbora na Kosovu potom i pregovorima o formiranju nove vlade.

U svom redovnom izveštaju o Kosovu, SPGS Tanin je izrazio da je funkcionalni institucionalni vakuum učinio izazovom napredak u prioritetima upravljanja, dodajući da su "značajne ekonomske i socijalne mogućnosti propuštene u tom periodu". Međutim, istakao je da su izbori bili "generalno slobodni, pošteni i konkurentni, uprkos vrlo kratkom vremenu pripreme i kampanji." Istaknuta zabrinutost glasova mnogih novih i mlađih birača bile su ekonomske prilike, smanjenje korupcije i jačanje vladavine prava.

Pominjući predloženu inicijativu predsednika Srbije Vučića za unutrašnji dijalog o Kosovu, SPGS Tanin je naglasio da "ostvarivanje fer, teških, često bolnih kompromisa zahteva snažno liderstvo sa svih strana." Naglasio je da političko pomirenje mora biti praćeno i društvenim pomirenjem.

SPGS Tanin je naglasio napore Misije UN-a na Kosovu da podrži napredovanje odnosa među zajednicama na terenu. U tom smislu, on je istakao sastanak okruglog stola održanog u  Ženevi, u saradnji sa Visokim komesarom za ljudska prava kako bi se privukla pažnja ponovo na mnoge nerešene slučajeve nestalih osoba na Kosovu. Druge inicijative pod vođstvom UN-a u jačanju društvenih odnosa uključivale su prvu UN omladinsku skupštinu Kosova gde je prisustvovalo preko 140 mladih lidera - od kojih je 60 posto žena - koje su predstavljale sve kosovske etničke zajednice.

Nakon tri meseca predizborne kampanje i postizborne neizvesnosti, SPGS Tanin je naglasio važnost da Kosovo krene napred ozbiljno i odgovorno, i da međunarodna zajednica radi zajedno u daljem pružanju suštinske podrške.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org (link sends e-mail)
Mobile: +37744151816