SRSG Tanin Reaffirms the UN’s Commitment to Support the Search for Missing Persons

SRSG Tanin Reaffirms the UN’s Commitment to Support the Search for Missing Persons

30 August 2017 – On the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Zahir Tanin, stated that “our thoughts are with the families and friends of persons still missing in Kosovo.  The families have a right to know what happened to their loved ones. This is a fundamental human right”.

1,658 persons remain unaccounted for as a result of the conflict in Kosovo in 1998/1999. Reaffirming the UN’s commitment to support the search for the missing, SRSG Tanin stated that “UNMIK will continue to support the Working Group on Missing Persons and to assist the families of missing persons, in particular through funding of the Missing Persons Resource Centre in Pristina for the coming year. We commend and encourage the efforts of those working together to discover the fate of those still missing”.

 

PSSP Tanin rikonfirmon përkushtimin e OKB-së për të mbështetur kërkimin e personave të pagjetur

30 gusht 2017 – Në Ditën Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe Shef i UNMIK-ut, Zahir Tanin, that se “mendimet tona janë me familjet dhe miqtë e personave që vazhdojnë të jenë të zhdukur në Kosovë. Familjet kanë të drejtë ta dijnë se çfarë ka ndodhur me të dashurit e tyre. Kjo është një e drejtë themelore e njeriut.

1,658 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur si rezultat i knfliktit të viteve 1998/1999 në Kosovë. Duke rikonfirmuar angazhimin e OKB-së për të mbështetur kërkimin për të pagjeturit, PSSP Tanin deklaroi se "UNMIK-u do të vazhdojë të mbështesë Grupin Punues për Persona të Pagjetur dhe të ndihmojë familjet e personave të pagjetur, veçanërisht nëpërmjet financimit të Qendrës Burimore për Persona të Pagjetur në Prishtinë, gjatë vitit të ardhshëm. Ne përgëzojmë dhe inkurajojmë përpjekjet e atyre që punojnë së bashku për të zbuluar fatin e atyre që ende mungojnë ."

 

SPGS Tanin potvrđuje posvećenost UN-a da podrži potragu za nestalim licima

30. avgust 2017. godine – Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a, (SPGS) Zahir Tanin istakao je da su: „Naše misli sa porodicama i prijateljima nestalih lica na Kosovu. Porodice imaju pravo da znaju šta se desilo sa njihovim bližnjim. To je osnovno ljudsko pravo.“

1.658 lica još uvek se vodi kao nestalo usled konflikta na Kosovu, u periodu od 1998 do 1999. godine. Potvrđujući posvećenost UN-a da podrži potragu za nestalim licima, SPGS Tanin izjavio je da će: „UNMIK nastaviti da podržava radnu grupu o nestalim licima kao i da pomaže porodicama nestalih lica, naročito finansiranjem Resursnog centra za nestala lica u Prištini, tokom naredne godine. Mi pohvaljujemo i ohrabrujemo napore onih koji zajedno rade kako bi se otkrila sudbina nestalih lica.“ 

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Mobile: +37744151816

Website: unmik.unmissions.org
Facebook: facebook.com/UNMIK
Twitter: @UNMIKOSOVO