SRSG Tanin Recalls the Importance of Clarifying the Fate of Missing Persons and Urges Pristina and Belgrade to Redouble Their Efforts

SRSG Tanin Recalls the Importance of Clarifying the Fate of Missing Persons and Urges Pristina and Belgrade to Redouble Their Efforts

On the occasion of the International Day of the Victims of Enforced Disappearances, Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Zahir Tanin, stresses the importance of clarifying the fate of the missing and expresses UNMIK’s continued commitment to fully support this process along with the rights of their family members to the truth.

While SRSG Tanin welcomes progress achieved earlier this year with the exhumation and identification of several missing persons under the auspices of the Working Group on Missing Persons, he expresses concern that the process appears to have stalled in the past few months due to a political impasse. In this regard, he calls on Pristina and Belgrade to refrain from politicizing this critical humanitarian and human rights issue.

SRSG Tanin recalls that the Working Group on Missing Persons, which is chaired by the International Committee of the Red Cross and has the UN’s full support, has been an essential mechanism in enlightening the fate of missing persons since its establishment in 2004. He therefore urges both parties to redouble their efforts within the framework of the Working Group to search for the missing.

 “As resolving the fate of the 1,630 persons who are still missing is a central component to dealing with the past and advancing inter-community reconciliation and trust building in Kosovo, UNMIK will continue to support all actors and the families of missing persons in this process,” SRSG Tanin said.

Background:

As of August 2021, there are 1,630 persons (1,367 men and 263 women) still unaccounted for in connection with the 1998 – 1999 events in Kosovo. UNMIK continues supporting the process of enlightening the fate of missing persons in Kosovo, including by closely interacting with the International Committee of the Red Cross, and supporting the Working Group on Missing Persons with the provision of technical support to the Belgrade and Pristina delegations to the Working Group to enhance capacities of their analytical team to search for the missing. During the current COVID-19 crisis, UNMIK has also been building the capacities of the Missing Persons Resource Center (MPRC), which it helped established in 2017, and supporting the families of the missing in cooperation with the MPRC.

Watch the video on missing persons produced by the MPRC with UNMIK’s support here.

Read the statement by the UN Secretary-General António Guterres on the International Day of the Victims of Enforced Disappearances here.

Read more about the work of the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances to clarify the fate of missing persons around the world here.

Read more about the UN Security Council’s first-ever resolution on persons reported missing during armed conflict here.

*****

PSSP Tanin ripohon rëndësinë e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur dhe kërkon nga Prishtina dhe Beogradi të shtojnë përpjekjet e tyre

Me rastin e Ditës ndërkombëtare mbi viktimat e zhdukjeve të detyrueshme, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, thekson rëndësinë e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur, dhe shpreh zotimin e UNMIK-ut në vazhdimin e përkrahjes së plotë të këtij procesi si dhe të drejtën e pjesëtarëve të familjeve të tyre për të mësuar të vërtetën.

Derisa PSSP Tanin mirëpret progresin e arritur më herët gjatë këtij viti me zhvarrosjen dhe identifikimin e disa personave të zhdukur me ndihmën e Grupit punues mbi personat e zhdukur, ai shpreh shqetësim se procesi duket se ka ngec gjatë muajve të kaluar për shkak të ngërçit politik. Në këtë drejtim, ai i bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit të përmbahen nga politizimi i kësaj çështje të rëndësishme humanitare dhe e të drejtave të njeriut. PSSP Tanin rikujton se Grupi punues mbi personat e zhdukur, që kryesohet nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe ka mbështetjen e plotë të KB-së, ka qenë një mekanizëm esencial në ndriçimin e fatit të personave të zhdukur që nga themelimi i tij në vitin 2004. Prandaj, ai kërkon nga të dyja palët që të shtojnë përpjekjet e tyre brenda kornizës së Grupit punues për të kërkuar personat e zhdukur.

“Meqë zbardhja e fatit të 1.630 personave të cilët ende janë të zhdukur është komponentë qendrore për trajtimin e së kaluarës dhe avancimin e pajtimit ndërmjet komuniteteve dhe ndërtimin e besimit në Kosovë, UNMIK-u do të vazhdojë të mbështesë të gjithë akterët dhe familjet e personave të zhdukur në këtë proces,” tha PSSP-ja.

Historiku:

Nga gushti 2021, janë 1.630 persona (1.367 burra dhe 263 gra) që ende raportohen të zhdukur në lidhje me ngjarjet në Kosovë në vitin 1998 – 1999. UNMIK-u vazhdon të përkrahë procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur në Kosovë, përfshirë edhe përmes ndërveprimeve të ngushta me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, dhe mbështet Grupin punues mbi personat e zhdukur me ofrimin e përkrahjes teknike për delegacionin e Beogradit dhe Prishtinës, në mënyrë që Grupi punues të rrisë kapacitetet e ekipit të tyre analitik në kërkimin e personave të zhdukur. Gjatë krizës aktuale të COVID -19, UNMIKU-u gjithashtu ka ndërtuar kapacitetet e Qendrës burimore mbi personat e zhdukur (QBPZH), themelimin e së cilës e ndihmoi në vitin 2017, dhe ka ndihmuar familjet e personave të zhdukur në bashkëpunimin e tyre me QBPZH.

Shikoni videon mbi personat e zhdukur të përgatitur nga QBPZH me përkrahjen e UNMIK-ut  këtu.

Lexoni deklaratën e Sekretarit të Përgjithshëm të KB-së António Guterres, mbi Ditën ndërkombëtare mbi viktimat e zhdukjeve të detyrueshme këtu.

Lexoni më shumë për punën e Grupit punues mbi zhdukjet e detyrueshme dhe të pavullnetshme në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në mbarë botën këtu.

Lexoni më shumë për rezolutën e parë të Këshillit të Sigurimit të KB-së për personat e raportuar të zhdukur gjatë konfliktit të armatosur këtu.

*****

SPGS Tanin podseća na važnost razjašnjenja sudbine nestalih lica i poziva Prištinu i Beograd da udvostruče svoje napore

Povodom Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, naglašava važnost razjašnjenja sudbine nestalih i iskazuje stalnu posvećenost UNMIK-a pružanju pune podrške ovom procesu, kao i pravu porodica nestalih na istinu.

SPGS Tanin pozdravlja napredak ostvaren ranije ove godine pod okriljem Radne grupe za nestala lica u vezi sa ekshumacijom i identifikacijom nekolicine nestalih, ali istovremeno izražava zabrinutost jer izgleda da je u proteklih nekoliko meseci proces zaustavljen zbog političkog zastoja. Stoga SPGS poziva Prištinu i Beograd da se uzdrže od politizovanja ovog kritičnog humanitarnog pitanja i pitanja ljudskih prava.

SPGS Tanin podseća da je Radna grupa za nestala lica, kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta i koja ima punu podršku UN-a, najbitniji mehanizam u rasvetljavanju sudbine nestalih još od svog osnivanja 2004, te stoga poziva obe strane da u okviru Radne grupe udvostruče svoje napore u potrazi za nestalima.

 “Budući da utvrđivanje sudbine 1.630 osoba koje još nisu pronađene predstavlja centralnu komponentu u suočavanju sa prošlošću i daljem napretku u pomirenju između zajednica i izgradnji poverenja na Kosovu, UNMIK će nastaviti da u ovom procesu podržava sve aktere i porodice nestalih lica,” rekao je SPGS Tanin.

Relevantni podaci:

Stanje u avgustu 2021. je sledeće: 1.630 lica (1.367 muškaraca i 263 žene) se još uvek vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu 1998 – 1999. UNMIK nastavlja da podržava proces rasvetljavanja sudbine nestalih na Kosovu, uključujući i kroz tesnu interakciju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, kao i podržavanjem Radne grupe za nestala lica pružanjem tehničke podrške delegacijama Beograda i Prištine u ovoj radnoj grupi radi jačanja kapaciteta njihovih analitičkih timova za traženje nestalih. Tokom tekuće krize usled kovida-19, UNMIK takođe radi na izgradnji kapaciteta Resursnog centra za nestala lica (RCNL), čije je osnivanje 2017. godine pomogao, kao i na pružanju podrške porodicama nestalih u saradnji sa RCNL.

Video materijal o nestalim licima, kojeg je proizveo RCNL uz podršku UNMIK-a, pogledajte ovde.

Izjavu generalnog sekretara UN António Guterres o Međunarodnom danu žrtava prisilnih nestanaka pročitajte ovde.

Više o radu Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke na razjašnjavanju sudbine nestalih lica širom sveta pročitajte ovde.

Više o prvoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN o nestalima tokom oružanih sukoba pročitajte ovde.