SRSG Tanin in Security Council Session on Kosovo: EU and Grassroots Engagement Important Pathways forward in Belgrade-Pristina Dialogue

14 May 2018, New York – Wider regional engagement and a renewed EU focus on Belgrade and Pristina represents a unique opportunity to move past a stalemate in relations, the head of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo told the Security Council today.

The Special Representative of the UN Secretary-General in Kosovo Mr. Zahir Tanin told the Council during his quarterly address in New York that a new level of engagement was needed in order to see material shifts in the positions of the governments in Belgrade and Pristina.

“There is no other viable option. However, for that to happen there is a clear need for exercising leadership to stand up to challenges even with short-term political costs. A new focus by Brussels at all levels provides a mutually beneficial opportunity for Pristina and Belgrade to leave the current difficult moment behind and to take the dialogue to the next stage of real progress,” SRSG Tanin said.

The head of UNMIK told the Council both the upcoming EU Western Balkans Summit in Sofia and July’s Berlin Process meeting could help “take advantage of a new commitment in regional engagement,” particularly following some difficult events between Pristina and Belgrade in March.

“This past period in Kosovo was generally characterised by a decline in both the quality of actions and the tenor of political discourse between Pristina and Belgrade.”

However, he congratulated the Kosovo Assembly for ratifying the 2015 territorial delineation agreement with Montenegro, an important step on the way to EU integration and visa liberalisation, and for approving a new draft of the Kosovo criminal code – while reiterating the need to strengthen Kosovo’s human rights and rule of law record.

SRSG Tanin reflected on the fruitful discussions and engagement that took place during the United Nations Kosovo Trust-Building Forum in Slovenia’s capital Ljubljana on May 7 and 8, where community leaders from throughout Kosovo came together to discuss ways of building a positive path for the future in six thematic areas: media accountability, access to impartial justice, economic growth, access to public services, religious coexistence, and educational reform.

“Motivated and energetic individuals from across Kosovo society debated the prospects for building trust through a wide range of positive action and cooperation.”

SRSG Tanin closed his address by thanking the Security Council for their continued support to UNMIK and the EU-led dialogue between Pristina and Belgrade.

 

Read SRSG Zahir Tanin’s Statement in English here:
PDF iconeng_-_srsg_tanin_unsc_statement_14.5.18.pdf

***

PSSP Tanin në mbledhjën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën: BE-ja dhe angazhimi rrënjësor janë rrugë të rëndësishme përpara për dialogun në mes Beogradit dhe Prishtinës

14 maj 2018, Nju Jork – Shefi i Misionit të Administratës së Përkohshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha sot në Këshillin e Sigurimit se angazhimi më i gjërë rajonal dhe një përqëndrim i ri i Bashkimit Evropian paraqesin rast të veçantë për tejkalimin e bllokadës në marrëdhëniet në mes Beogradit dhe Prishtinës.

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Kosovë, z. Zahir Tanin, gjatë fjalimit të tij në Këshillin e Sigurimit në Nju Jork, tha se nevojitet nivel i ri i angazhimit për të arritur ndryshime domëthenëse në qëndrimet e qeverive në Beograd dhe Prishtinë.

“Alternativë tjetër të realizueshme nuk ka. Megjithatë, në mënyrë që kjo të ndodh, ekziston nevojë e qartë e lidershipit për përballimin e sfidave, edhe nëse të njëjtat kanë kosto afatshkurtër politike. Fokusi i ri i Brukselit në të gjitha nivelet ofron mundësi dobiprurëse të ndërsjellë si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin për ta lënë prapa momentin e tanishëm të vështirë dhe për ta çuar dialogun në fazë të re të përparimit të mirëfilltë,” tha PSSP Tanin.

Shefi i UNMIK-ut tha në Këshillin e Sigurimit se Samiti i BE-së për Ballkanin Perëndimor në Sofje dhe takimi i Procesit të Berlinit në muajin korrik, mund të jenë ndihmesë shtesë “për të shfrytëzuar përkushtimin e ri të angazhimit në rajon,” posaçërisht pas disa ngjarjeve të vështira në mes Prishtinës dhe Beogradit në muajin mars.

“Periudha e kaluar në Kosovë në përgjithësi është karakterizuar me rënie si të cilësisë së aktiviteteve, ashtu edhe të dinamikës së diskursit politik mes Prishtinës dhe Beogradit.”

Tanin e përgëzoi Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së vitit 2015 për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, hap i rëndësishëm ky në rrugën drejt integrimit në BE dhe për procesin e liberalizimit të vizave, dhe për miratimin e draftit të ri të Kodit Penal të Kosovës – si dhe theksoi nevojën për punë më të mirë në fushën e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.

PSSP Tanin foli edhe për diskutimet dhe angazhimin e frytshëm gjatë Forumit të Kombeve të Bashkuara për ndërtim të besimit në Lubjanë të Sllovenisë më 7 – 8 maj, ku udhëheqës të komuniteteve nga e mbarë Kosova u mblodhën për të diskutuar mbi mënyrat e ndërtimit të rrugës pozitive drejt të ardhmës, duke u përqëndruar në gjashtë fusha kryesore tematike: llogaridhënia e mediave, qasja në drejtësi të paanshme, zhvillimi ekonomik, qasja në shërbime publike, bashkëjetesa fetare dhe reforma e arsimit.

“Individë të motivuar dhe energjikë nga e tërë shoqëria e Kosovës kanë diskutuar perspektivën e ndërtimit të besimit përmes një vistri të gjerë të aktiviteteve dhe bashkëpunimit pozitiv.”

PSSP Tanin në fund të fjalës së tij i falënderoi anëtarët e Këshillit të Sigurimit për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për punën e UNMIK-ut dhe dialogun e drejtuar nga BE-ja në mes Prishtinës dhe Beogradit.

 

Këtu mund ta lexoni deklaratën e PSSP Zahir Tanin në gjuhën shqipe:
PDF iconalb_-_srsg_tanin_unsc_statement_14.5.18.pdf

***

SPGS Tanin na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu: EU i građansko angažovanje važni putevi napred u dijalogu između Beograda i Prištine

14. maj 2018, Njujork - Širi regionalni angažman i obnovljeni fokus EU na Beograd i Prištinu predstavljaju jedinstvenu priliku da se krene iz zastoja u odnosima, izjavio je danas šef Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu na Savetu bezbednosti.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu g. Zahir Tanin rekao je Savetu tokom njegovog tromesečnog obraćanja u Njujorku da je potreban novi stepen angažovanja kako bi se videli materijalni pomaci u stavovima vlada u Beogradu i Prištini.

"Ne postoji druga održiva opcija. Međutim, da bi to toga došlo, postoji jasna potreba da se pokaže liderstvo koje će se odupreti izazovima čak i po cenu kratkoročnih političkih posledica. Novi fokus Brisela na svim nivoima pruža korisnu priliku i za Prištinu i za Beograd da za sobom ostave postojeći težak momenat i da dijalog uvedu u narednu fazu stvarnog napretka", rekao je Tanin.

Šef UNMIK-a je rekao Savetu da i predstojeći samit EU za zapadni Balkan u Sofiji i julski Berlinski sastanak u procesu mogu pomoći da se "iskoriste prednosti nove obaveze u regionalnom angažmanu", posebno nakon nekoliko teških događaja između Prištine i Beograda u martu.

"Ovaj protekli period na Kosovu generalno karakteriše smanjenje kako kvaliteta akcija, tako i tenzija političkog diskursa između Prištine i Beograda".

Međutim, on je čestitao Skupštini Kosova ratifikaciju sporazuma iz 2015 o teritorijalnoj razgraničenosti sa Crnom Gorom, kao važan korak na putu ka integracijama u EU i liberalizaciji viznog režima, kao i odobravanje novog nacrta kosovskog krivičnog zakona - istovremeno ponavljajući potrebu za jačanjem evidencije o ljudskim pravima i vladavini zakona na Kosovu.

SPGS Tanin se osvrnuo na plodne razgovore i angažovanje tokom Foruma Ujedinjenih Nacija o izgradnji poverenja održanom u glavnom gradu Slovenije, u Ljubljani, 7. i 8. maja, gde su se lideri zajednica sa celog Kosova sastali kako bi razgovarali o načinima izgradnje pozitivnog puta za budućnost u šest tematskih oblasti: odgovornost medija, pristup nepristrasnoj pravdi, ekonomski rast, pristup javnim službama, religiozni suživot i reforma obrazovanja.

"Motivisani i energični pojedinci iz celog kosovskog društva raspravljali su o perspektivama izgradnje poverenja kroz širok spektar pozitivnih akcija i saradnje".

SPGS Tanin završio je svoje izlaganje zahvaljujući se Savetu bezbednosti na stalnoj podršci UNMIK-u i dijalogu između Prištine i Beograda pod pokroviteljstvom EU.

 

Pročitajte izjavu SPSG Zahira Tanina na srpskom jeziku ovde:
PDF iconsrb_-_srsg_tanin_unsc_statement_14.5.18.pdf

 

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org(link sends e-mail)
Mobile: +37744151816