SRSG TANIN WARNS AGAINST ESCALATION OF TENSIONS

SRSG Zahir Tanin said in a statement, “I follow with serious concern the recent developments culminating today in the declared resignations by the mayors of four northern municipalities”.

Regarding the tariffs placed on Serbian and Bosnian goods, SRSG Tanin reiterated that “such actions represent a clear violation of the CEFTA agreement and should be retracted”.

The SRSG called upon leaders on all sides to demonstrate greater restraint and to avoid any further provocation that may endanger prospects for the normalisation of relations or potentially escalate tensions.

***

PSSP TANIN TËRHEQ VËREJTJEN KUNDËR ESKALIMIT TË TENSIONEVE

PSSP Zahir Tanin theksoi në deklaratë, “Jam duke përcjellur me shqetësim serioz ngjarjet e fundit që kulminuan sot me dorëheqjet e shpallura nga kryetarët e katër komunave veriore”.

Sa ju përket tarifave ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosna, PSSP Tanin ritheksoi se “veprimet e tilla paraqesin shkelje të qartë të marrëveshjes CEFTA dhe duhet të tërhiqen”.

PSSP ju bëri thirrje udhëheqësve nga të gjitha palët të demonstrojnë përmbajtje më të madhe dhe t’i shmangen çfarëdo provokimi tjetër që do të mund të rrezikonte mundësinë e normalizimit të raporteve dhe potencialisht të rriste tensionet.

***

SPGS TANIN UPOZORAVA PROTIV ESKALACIJA TENZIJA

SPGS Zahir Tanin izjavio je u saopštenju: "Ja pratim sa ozbiljnom zabrinutošću nedavne događaje koji su danas kulminirali deklerisanim izjavama ostavki od strane gradonačelnika četiri severne opštine".

Što se tiče tarifa koje su postavljene na srpsku i bosansku robu, SPGS Tanin je ponovio da "takve radnje predstavljaju jasnu povredu CEFTA sporazuma i trebalo bi da budu povučene".

SPGS je pozvao lidere svih strana da pokažu veću uzdržanost i izbegnu dalju provokaciju koja može ugroziti izglede za normalizaciju odnosa ili potencijalno eskalirati tenzije.

***
 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org

Mobile: +37744151816