SRSG Tanin's Statement on the Occasion of the 20th Anniversary of the United Nations Security Council resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security

31 October 2020 - On the occasion of the 20th anniversary of United Nations Security Council resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security, the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Zahir Tanin, reaffirms UNMIK’s commitment to continue supporting the advancement of women’s full and meaningful participation in peace and negotiation processes. 

“Women around the world continue to be disproportionally impacted by conflict and excluded from decision-making at multiple levels. If we are to achieve just, inclusive and peaceful societies, women’s priorities must be at the heart of peace and negotiation processes,” SRSG Tanin said.

Twenty years ago, the United Nations Security Council united under the common principle that women’s meaningful participation in decision-making is inextricably linked to long-lasting peace and reconciliation. Based on the pillars of prevention, protection, participation, and relief and recovery, the landmark resolution underscores the uneven impact of armed conflict on women and girls, the importance of their meaningful participation as active stakeholders in peace and security, and the need to take measures to prevent sexual and gender-based violence.

Referring to the ongoing EU-facilitated dialogue between Belgrade and Pristina, SRSG Tanin called on both parties to commit to concrete and decisive actions that ensure women’s meaningful participation at all levels of the talks.

“Sustainable peace and security can only be achieved when all members of society have equal opportunities, protection, access to resources and services, and participation in decision-making,” SRSG Tanin said.

Read more:

***

Deklarata e PSSP Tanin me rastin e 20 vjetorit të Rezolutës 1325 (2000) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë

31 tetor 2020 -  Me rastin e 20 vjetorit të Rezolutës 1325 (2000) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Gruan, Paqen dhe Sigurinë, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, rikonfirmon përkushtimin UNMIK-ut për të vazhduar mbështetjen e avancimit të pjesëmarrjes së plotë dhe domethënëse të gruas në procese të paqes dhe të negociatave. 

“Gratë në mbarë botën vazhdojnë të jenë të prekura në mënyrë disproporcionale nga konfliktet dhe vazhdojnë të jenë të papërfshira në vendimmarrje të niveleve të ndryshme. Nëse dëshirojmë të kemi shoqëri të drejta, përfshirëse dhe paqësore, prioritetet e gruas duhet të jenë në qendër të proceseve të paqes dhe të negociatave”, u shpreh PSSP-ja, Tanin. 

Para njëzet vitesh, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u bashkua brenda parimit se pjesëmarrja domethënëse e gruas në vendimmarrje është plotësisht e lidhur me paqen afatgjatë. E bazuar në shtyllat e saj që janë parandalimi, mbrojtja, pjesëmarrja, ndihma humanitare dhe rimëkëmbja, kjo rezolutë bazë thekson ndikimin jo të barabartë të konfliktit të armatosur tek gratë dhe vajzat, rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre domethënëse si palë aktive në paqe dhe siguri, si dhe nevojën për ndërmarrjen e masave në parandalimin e dhunës seksuale e gjinore.

Duke iu referuar dialogut aktual të mbështetur nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës, PSSP Tanin ftoi të dyja palët që të përkushtohen ndaj veprimeve konkrete dhe vendimtare, përmes të cilave sigurohet pjesëmarrja domethënëse e gruas në të gjitha nivelet e bisedimeve. “Paqja dhe siguria e qëndrueshme mund të arrihen vetëm kur të gjithë të kenë mundësi të barabarta, qasje në resurse e shërbime dhe pjesëmarrje në vendimmarrje”, tha PSSP Tanin.

***

Saopštenje SPGS Tanina povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ženama, miru i bezbednosti

31. oktobar 2020 - Povodom 20. godišnjice Rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ženama, miru i bezbednosti, Specijalni predstavnik Generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a, Zahir Tanin, ponovo potvrđuje posvećenost UNMIK-a nastavku podrške  za unapređenje punog i značajnog učešća žena u mirovnim i  pregovaračkim procesima.  

''Žene širom sveta i dalje su neproporcionalno pogođene sukobima i isključene su iz procesa odlučivanja na više nivoa. Ukoliko želimo da ostvarimo pravedna, inkluzivna i mirna društva, prioriteti žena moraju biti u središtu mirovnih i pregovaračkih procesa'', istakao je SPGS Tanin.       

Pre dvadeset godina, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija se ujedinio vođen opštim načelom da je značajno učešće žena u donošenju odluka neraskidivo povezano sa dugoročnim mirom i pomirenjem.  Na osnovama principa prevencije, zaštite, učešća, pomoći i oporavka, ključna rezolucija naglašava neravnomeran uticaj oružanih sukoba na žene i devojke, značaj njihovog smislenog učešća kao aktivnih aktera u oblastima mira i bezbednosti i potrebu da se preduzmu mere za sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U vezi sa tekućim pregovorima pod okriljem EU između Beograda i Prištine, SPGS Tanin je pozvao obe strane da se obavežu na konkretne i odlučne mere kako bi bilo  obezbeđeno značajno učešće žena na svim nivoima dijaloga. “Održivi mir i bezbednost mogu biti ostvareni samo kada svi članovi društva imaju jednake mogućnosti, zaštitu, pristup resursima i uslugama, i učešće u procesima donošenja odluka,” naveo je SPGS Tanin.

 


 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816