SRSG Zahir Tanin calls for upholding human rights in Kosovo in the context of Covid-19

5 April 2020, Pristina - In light of the measures taken to combat COVID-19 and the ongoing public health emergency, the Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, Zahir Tanin, urgently calls upon all Kosovo institutions and stakeholders to uphold human rights in the fight against COVID-19.

SRSG Tanin underscores the importance of addressing human rights challenges that arise from the ongoing health crisis and measures to contain it. He encourages all institutions and stakeholders to remain vigilant to possible instances of stigmatization and discrimination related to combatting COVID-19 and calls for an inclusive response to ensure no one is left behind. SRSG Tanin also reiterates the recent call of the Kosovo Agency for Personal Data Protection to respect patients’ right to privacy and refrain from disclosing their personal information, including by the media.

“Confident that Kosovo will overcome the challenges that lie ahead, UNMIK stands by all institutions and relevant actors in the fight against COVID-19, while continuing to promote and protect human rights for all in Kosovo”, SRSG Tanin said.

Read about Covid-19 and its human rights dimensions here.

***

PSSP Zahir Tanin bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë në kontekstin Covid-19

5 prill Prishtinë - Duke i konsiderurar masat e marra për të luftuar COVID-19 dhe situatën emergjente të shëndetit publik, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, urgjentisht u bën thirrje të gjitha institucioneve të Kosovës dhe palëve të involvuara, të mbështesin të drejtat e njeriut në luftën kundër COVID-19.
 
PSSP Tanin nënvizon rëndësinë e adresimit të sfidave lidhur me të drejtat e njeriut, që dalin nga kriza e shëndetësore në vazhdimësi dhe masat për t’i mbrojtur ato. Ai inkurajon të gjitha institucionet dhe palët e involvuara të jenë vigjilentë ndaj stigmatizimit dhe diskriminimit të mundshmëm, në lidhje me luftimin e COVID-19 dhe bën thirrje për një adresim gjithëpërfshirës, duke siguruar që askush të mos mbetet mbrapa. PSSP Tanin përsërit gjithashtu thirrjen e fundit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për të respektuar të drejtat e pacientëve për privatësi dhe përmbajtjen nga zbulimi i të dhënve personale, duke përfshirë edhe mediat.
 
 "I bindur se Kosova do t'i tejkalojë sfidat që janë përpara, UNMIK-u u qëndron krah të gjitha institucioneve dhe akterëve përkatës në luftën kundër COVID-19, ndërsa vazhdon të promovojë dhe mbrojë të drejtat e njeriut për të gjithë në Kosovë", tha PSSP Tanin.

 Lexoni për Covid-19 dhe përmasat e të drejtave të njeriut këtu.

***

SPGS Zahir Tanin poziva na poštovanje ljudskih prava na Kosovu u kontekstu Covid-19

5. april 2020., Priština - U svetlu mera koje su preduzete u borbi protiv Covid-19 i trenutnog vanrednog stanja u javnom zdravlju, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a Zahir Tanin hitno je pozvao sve kosovske institucije i aktere da poštuju ljudska prava u borbi protiv Covid-19.

SPGS Tanin je podvukao važnost odgovora na izazove vezane za ljudska prava koji proizilaze iz trenutne zdravstvene krize i mera da se ona zaustavi. Ohrabrio je sve institucije i aktere da budno prate moguće slučajeve stigmatizacije i diskriminacije vezane za borbu protiv Covid-19 i pozvao na inkluzivan odgovor kako bi se osiguralo da niko nije izostavljen. SPGS Tanin je takođe ponovio poziv kosovske Agencije za zaštitu ličnih podataka da se poštuje pravo pacijenata na privatnost i uzdrži od objavljivanja njihovih ličnih podataka, uključujući i od strane medija.

“Uveren da će Kosovo prevazići predstojeće izazove, UNMIK je uz sve institucije i relevantne aktere u borbi protiv Covid-19, dok nastavlja da promoviše i štiti ljudska prava za sve na Kosovu,” istakao je SPGS Tanin.

O Covid-19 i ljudskim pravima možete čitati ovde.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816