SRSG Ziadeh makes urgent call for calm and restraint: "There is no alternative to dialogue"

4 November 2022 - The Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Caroline Ziadeh is deeply concerned by ongoing developments and the potential escalation of the security situation that will ultimately impact people on the ground.

Recalling the developments of Autumn 2021 and July 2022, SRSG Ziadeh calls for calm and restraint, appealing to the parties to protect the achievements made to date.

She calls on all concerned to exercise responsible leadership and to take every precaution to avoid a deterioration that could have unintended consequences.

She urges the return to talks to preserve the acquis of the EU-facilitated dialogue. “There is no alternative to dialogue to overcome disagreements and prevent misunderstandings that could further raise tensions,” she said.

***

PSSP Ziadeh bën thirrje urgjente për qetësi dhe përmbajtje: "Dialogu nuk ka alternativë"

Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefja e UNMIK-ut Caroline Ziadeh është thellësisht e shqetësuar nga zhvillimet e vazhdueshme dhe përshkallëzimi i mundshëm i situatës së sigurisë që përfundimisht do të ndikojë tek njerëzit në terren.

Duke kujtuar zhvillimet e vjeshtës 2021 dhe korrikut 2022, PSSP Ziadeh bën thirrje për qetësi dhe përmbajtje, duke apeluar tek palët që të mbrojnë të arriturat e deritanishme.

Ajo u bën thirrje të gjithë të përfshirëve që të ushtrojnë udhëheqje të përgjegjshme dhe të marrin çdo masë paraprake për të shmangur një përkeqësim që mund të ketë pasoja të padëshiruara.

Ajo kërkon kthimin në bisedime për të ruajtur të arriturat e dialogut të lehtësuar nga BE. “Nuk ka alternativë ndaj dialogut për të kapërcyer mosmarrëveshjet dhe për të parandaluar keqkuptimet që mund të rrisin më tej tensionet,” ajo tha.

***

SPGS Zijadeh uputila hitan poziv na smirenost i uzdržanost: „Nema alternative dijalogu“

Specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) i šefica UNMIK-a Karoline Zijadeh duboko je zabrinuta povodom dešavanja koja su u toku i potencijalne eskalacije bezbednosne situacije koja će na kraju uticati na ljude na terenu.

Podsećajući na razvoj događaja iz jeseni 2021. i jula 2022. godine, SPGS Zijadeh poziva na smirenost i uzdržanost i apeluje na strane da zaštite postignuća napravljena do sada.

Pozvala je sve uključene na odgovorno rukovodstvo kao i da preduzmu sve mere predostrožnosti kako bi se izbeglo pogoršanje koje bi moglo da ima neželjene posledice.

Ona poziva na povratak razgovorima radi očuvanja postignuća iz dijaloga uz posredovanje EU. „Ne postoji alternativa dijalogu kako bi se prevazišle nesuglasice i sprečili nesporazumi koji bi mogli dodatno da podignu tenzije“, istakla je ona.