SRSG Ziadeh to UN Security Council: Commitments in recent agreements need to be matched by courageous leadership and action

27 April, 2023 – Leaders in Belgrade and Pristina must take responsible steps to rebuild confidence in the normalisation of relations, the Special Representative of the Secretary-General Caroline Ziadeh said in her latest address to the Security Council.

Speaking in relation to significant agreements reached by the parties, the Head of UNMIK told Security Council members in her latest biannual update on Kosovo that without a demonstrable commitment from political leaders there could be direct consequences for regional stability.

“A sustained focus of attention on the principles and declarations jointly affirmed on 27 February in Brussels, and further elaborated on 18 March in Ohrid, should be matched by courageous leadership.”

Acknowledging the continuation of provocations and grievances, SRSG Ziadeh said that progress in relations demanded confidence be rebuilt “[by] those who have grown suspicious of the intentions of each side”.   

She also encouraged leaders to communicate clearly and continuously with their constituents on issues that affect livelihoods, including on the impartiality of judicial institutions and protection of human rights.

“Reassurance is necessary in order to replace feelings of mistrust and uncertainty felt by ordinary inhabitants on both sides of the Ibar River. Accusatory rhetoric should be avoided, and fears replaced with concrete reasons for confidence and optimism.”

The Head of UNMIK noted the peaceful conduct of extraordinary elections on 23 April. At the same time, she said questions of representation should be addressed and she urged elected leaders and institutions to fulfil the interests of the population.

Looking ahead, SRSG Ziadeh expressed hope that the expected endorsement of a joint Declaration on Missing Persons would enable resumption of full cooperation between Pristina and Belgrade on the Working Group on Missing Persons.

“This would provide families on both sides the chance for answers regarding their loved ones.”

She also called for a “good faith consideration” of the Draft Statute for the Association/Community of Serb-majority municipalities.

SRSG Ziadeh also spoke of her personal interactions with representatives of civil society and political institutions alike:

“The most common sentiments I encounter are frustration and concern about an uncertain future. However, equally, I see the spirit and the will to work to create a better reality. This is something we cherish as we work alongside all people striving for positive and tangible change.”

Turning to the work of the mission, SRSG Ziadeh underscored this year marks the fifth anniversary of the launch of UNMIK’s trustbuilding agenda, the objectives of which are to promote inter-community dialogue, resilience and confidence.

“Trustbuilding can directly help light the path to political normalisation. Political agreements need such soil in which to grow. Together, these approaches mark a genuine path toward a more sustainable, peaceful, and ultimately prosperous future,” she said.

SRSG Ziadeh concluded by reaffirming UNMIK’s commitment to supporting progress and Kosovo communities.

“We will do so in the expectation that the choices made by political leaders – and the fulfilment of their obligations and their commitments – will lead to greater opportunities for a generation deserving of more.”

Read SRSG Ziadeh's full statement here:

English - Albanian - Serbian

Read the Secretary-General's report on Kosovo here.

***

PSSP Ziadeh - Këshillit të Sigurimit të OKB-së: Zotimet e bëra në marrëveshjet e fundit duhet të shoqërohen me udhëheqje dhe veprime të guximshme 

27 prill 2023 – Udhëheqësit në Beograd dhe Prishtinë duhet të ndërmarrin hapa të përgjegjshëm për të rindërtuar besimin në normalizimin e marrëdhënieve, tha Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm Caroline Ziadeh në fjalimin e saj të fundit në Këshillin e Sigurimit.

Duke folur në lidhje me marrëveshjet e rëndësishme të arritura nga palët, Shefja e UNMIK-ut u tha anëtarëve të Këshillit të Sigurimit në raportimin e saj të fundit për Kosovën, që mbahet dy herë në vit, se mungesa e një përkushtimi të dukshëm nga liderët politikë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në stabilitetin rajonal.

“Një përqëndrim i vazhdueshëm i vëmendjes në parimet dhe deklaratat e pohuara bashkërisht më 27 shkurt në Bruksel dhe të shtjelluara më tej më 18 mars në Ohër, duhet të shoqërohen me një udhëheqje të guximshme.”

Duke vënë re vazhdimin e provokimeve dhe ankesave, PSSP Ziadeh tha se përmirësimi i raporteve kërkon rindërtim të besimit "[nga] ata që kanë ngritur dyshime për qëllimet e secilës palë".

Ajo gjithashtu inkurajoi liderët që të komunikojnë qartë dhe në vazhdimësi me zgjedhësit e tyre mbi çështjet që prekin jetesën, paanshmërinë e institucioneve gjyqësore dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

“Ofrimi i garancive është i nevojshëm për të zëvendësuar ndjenjat e mosbesimit dhe paqartësisë që ndjejnë banorët në të dyja anët e lumit Ibër. Retorika akuzuese duhet të shmanget dhe frika të zëvendësohet me shembuj konkret për besim dhe optimizëm.”

Shefja e UNMIK-ut theksoi mbarëvajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 23 prill. Në të njëjtën kohë, ajo tha se duhet të adresohen dilemat rreth përfaqësimit, dhe u bëri thirrje liderëve dhe institucioneve të zgjedhura që të përmbushin interesat e të gjitha komuniteteve.

Shikuar drejtë së ardhmës, PSSP Ziadeh shpreson se miratimi i pritshëm i një Deklarate të përbashkët për Personat e Zhdukur do të mundësonte rifillimin e bashkëpunimit të plotë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Grupin Punues për Personat e Zhdukur.

"Kjo do t'u siguronte familjarëve nga të dyja palët, mundësinë të marrin përgjigje për më të dashurit e tyre."

Ajo gjithashtu bëri thirrje për një “shqyrtim në mirëbesim” të Draft Statutit për Asociacionin/Bashkësinë e komunave me shumicë serbe.

PSSP Ziadeh foli gjithashtu për takimet dhe komunikimin e saj me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të institucioneve politike:

“Ndjenjat që kam hasur më së shpeshti  janë ato të zhgënjimit dhe shqetësimit, nga një e ardhme e pasigurt. Megjithatë shoh edhe frymën dhe vullnetin për të punuar në krijimin e një realiteti më të mirë. Kjo është diçka që ne e vlerësojmë, derisa punojmë së bashku me të gjithë që përpiqen të arrijnë ndryshime pozitive dhe të prekshme.”

Duke folur për punën e misionit, PSSP Ziadeh theksoi se ky vit shënon përvjetorin e pestë të agjendës së UNMIK-ut për ndërtimin e mirëbesimit, qëllimet e së cilës janë: promovimi i dialogut në mes të komuniteteve, qëndrueshmëria dhe mirëbesimi ndërmjet komuniteteve.

“Ndërtimi i mirëbesimit mund të ndihmojë në qartësimin e rrugës drejtë normalizimit politik. Marrëveshjet politike kanë nevojë për një vend ku mund të zhvillohen. Këto qasje, së bashku përbëjnë rrugën e mirëfilltë, drejtë një të ardhme më të qëndrueshme, paqësore dhe më të ndritur,” tha ajo.

Në fund, PSSP Ziadeh konfirmoi sërish përkushtimin e UNMIK-ut, në mbështetje të progresit dhe komuniteteve të Kosovës.

"Këtë do ta bëjmë me shpresën se zgjidhjet e bëra nga liderët politikë - dhe përmbushja e detyrimeve dhe angazhimeve të tyre - do të çojnë drejt mundësive më të mëdha për një gjeneratë që meriton më shumë."

Lexoni deklaratën e plotë të PSSP Ziadeh këtu:

Anglisht - Shqip - Serbisht

Lexoni këtu raportin e Sekretarit të Përgjithshëm për Kosovën.

***

SPGS Zijade Savetu bezbednosti UN: Obaveze preuzete u nedavnim sporazumima moraju biti praćene hrabrim vođstvom i akcijom

27. april 2023. – Lideri u Beogradu i Prištini moraju da preduzmu odgovorne korake da ponovo izgrade poverenje u normalizaciji odnosa, rekla je Specijalna predstavnica generalnog sekretara Karolin Zijade u svom poslednjem obraćanju Savetu bezbednosti.

Govoreći o značajnim sporazumima koje su strane postigle, šefica UNMIK-a rekla je članicama Saveta bezbednosti, u svom najnovijem polugodišnjem izveštaju o Kosovu, da bez vidljive posvećenosti političkih lidera može doći do direktnih posledica po regionalnu stabilnost.

„Kontinuirano fokusiranje pažnje na principe i deklaracije koje su zajednički potvrđene 27. februara u Briselu, a dalje razrađene 18. marta u Ohridu, trebalo bi da bude praćeno hrabrim vođstvom.”

S obzirom na nastavak provokacija i pritužbi, SPGS Zijade je rekla da napredak u odnosima zahteva da se ponovo izgradi poverenje „ [od strane] onih koji su postali sumnjičavi prema namerama svake strane“.

Takođe je ohrabrila lidere da jasno i kontinuirano komuniciraju sa svojim biračima o pitanjima koja utiču na život, uključujući nepristrasnost pravosudnih institucija i zaštitu ljudskih prava.

„Uveravanje je neophodno kako bi se zamenila osećanja nepoverenja i neizvesnosti koju osećaju obični stanovnici sa obe strane reke Ibar. Optužujuću retoriku treba izbegavati, a strahove zameniti konkretnim razlozima za poverenje i optimizam.

Šefica UNMIK-a je konstatovala mirno sprovođenje vanrednih izbora 23. aprila. Istovremeno, rekla je da se treba pozabaviti pitanjima predstavljanja i pozvala izabrane lidere i institucije da ispune interese stanovništva.

Gledajući napred, SPGS Zijade izrazila je nadu da će očekivano usvajanje zajedničke Deklaracije o nestalim licima omogućiti nastavak pune saradnje između Prištine i Beograda kroz Radnu grupu za nestala lica.

„Ovo bi pružilo porodicama obe strane šansu za odgovore u vezi sa njihovim najmilijima."

Ona je takođe pozvala na „dobronamerno razmatranje“ Nacrta Statuta Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom.

SPGS Zijade je takođe govorila o svojim ličnim interakcijama sa predstavnicima civilnog društva i političkih institucija:

„Najčešća osećanja sa kojima se susrećem su frustracija i zabrinutost zbog neizvesne budućnosti. Međutim, podjednako vidim duh i volju da se radi na stvaranju bolje realnosti. To je nešto što cenimo dok radimo zajedno sa svim ljudima koji teže pozitivnim i opipljivim promenama.”

Osvrćući se na rad misije, SPGS Zijade je istakla da se ove godine obeležava peta godišnjica pokretanja UNMIK-ove agende za izgradnju poverenja, čiji su ciljevi promovisanje dijaloga među zajednicama, istrajnost   i poverenje.

„Izgradnja poverenja može direktno pomoći da se osvetli put ka političkoj normalizaciji. Takva podloga je neophodna kako bi politički sporazumi mogli da napreduju.  Zajedno, ovi pristupi označavaju istinski put ka održivoj, mirnijoj i na kraju prosperitetnijoj budućnosti“, rekla je ona.

SPGS Zijade završila je svoje izlaganje potvrđujući UNMIK-ovu posvećenost podršci napretku i kosovskim zajednicama.

„Učinićemo to u očekivanju da će izbori koje donose politički lideri – i ispunjavanje njihovih obaveza – dovesti do većih mogućnosti za generaciju koja zaslužuje više.

Pročitajte celu izjavu SPGS Zijade ovde:

engleski - albanski - srpski

Izveštaj generalnog sekretara o Kosovu pročitajte ovde.

 

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816