SRSG Ziadeh welcomes the agreement reached in Brussels to de-escalate the situation on the ground

24 November 2022 - The Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK Caroline Ziadeh welcomes the agreement reached in Brussels on measures to de-escalate tension, which should bring the focus back to the much-needed normalisation of relations between Pristina and Belgrade.

This was made possible thanks to the responsible approach displayed by both sides and their commitment to the EU-facilitated dialogue.

SRSG Ziadeh also commends the efforts of international partners to maintain stability and ensure peace.

***

PSSP Ziadeh mirëpret marrëveshjen e arritur në Bruksel për de-eskalimin e situatës në terren

24 nëntor 2022 - Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefja e UNMIK-ut Caroline Ziadeh përshëndet marrëveshjen e arritur në Bruksel për masat në uljen e tensionit, e cila duhet të kthejë fokusin në normalizimin aq të nevojshëm të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.

Kjo u bë e mundur falë qasjes së përgjegjshme të shfaqur nga të dyja palët dhe përkushtimit të tyre në dialogun e lehtësuar nga BE.

PSSP Ziadeh mirëpret gjithashtu përpjekjet e partnerëve ndërkombëtarë për të ruajtur stabilitetin dhe për të siguruar paqen.

***

SPGS Zijade pozdravlja sporazum postignut u Briselu o deeskalaciji situacije na terenu

24. novembar 2022. – Specijalna predstavnica generalnog sekretara i šefica UNMIK-a Karolin Zijade pozdravlja dogovor postignut u Briselu o merama za deeskalaciju tenzija, koji bi trebao da vrati fokus na preko potrebnu normalizaciju odnosa između Prištine i Beograda .

Ovo je omogućeno zahvaljujući odgovornom pristupu obe strane i njihovoj posvećenosti dijalogu uz posredovanje EU.

SPGS Zijade takođe pohvaljuje napore međunarodnih partnera da održe stabilnost i osiguraju mir.