The stars align: Pristina Observatory re-opens after 35 years 

14 July, 2022 - “The sky is not the limit, and I encourage you all to dream big and allow your passion to drive your life path,” said the Special Representative of the Secretary-General (SRSG) and Head of UNMIK, Ms. Caroline Ziadeh in her remarks at the historic grand opening of the Pristina Observatory.  

On 13 July, a day after the images taken by the James Webb Telescope circulated across the world, the Pristina Observatory reopened its doors to the public after over 35 years. This revitalisation is a result of the efforts of the Astronomy Club of Kosovo (ACK), with support from UNMIK and the Pristina Municipality.

SRSG Ziadeh said that UNMIK is honoured to support this ambitious project. “Art, science and astronomy are universal languages, that connect people of all ages, backgrounds and ethnicities and unite them in their humanity. We hope that the Pristina Observatory will serve as a youth multi-ethnic scientific hub for decades to come,” she said.


Functional for only 10 years after its opening in 1977, the reopening of the Observatory aims to take forward its legacy as an important scientific and educational centre, and serve as a venue for cooperation and collaboration between different communities. 

Additionally, the Observation Tower features a mosaic of the Solar system, created by artists from across Kosovo communities, using recycled tiles. 

The Mayor of Pristina, Mr. Perparim Rama said in his remarks, “Until now, the members of ACK travelled across Kosovo cities with their telescopes to hold visits at schools in order to reach out to communities with their passion,” he said. “But from now on, the Observatory will serve as one single address to enable everyone to come learn from them.”

At the 2019 UN Youth Assembly in Kosovo, the ACK won a grant, organising the first cross-community youth Astronomy Camp entitled “Under One Sky”. Since last year, as official implementing partners of UNMIK, ACK executed a series of youth astronomy outreach activities, introducing the wonders of the universe to over 1,200 young people from diverse communities.

Remembering astronaut Neil Armstrong, Suhel Ahmeti, Director of ACK, said that while the opening of the Observatory may seem like a small step for everyone present, it is a big leap for Kosovo. “A study found that if children from a young age start learning astronomy, it will have a good impact on their lives. With our solar telescope, night telescope and learning materials, we hope children and youth from different communities can come here and learn!” he said.

Astronomers from the region as well as other parts of the world conveyed their congratulations on the opening.

***

Yjet rreshtohen: Observatori i Prishtinës rihapet pas 35 vitesh

14 korrik 2022 - “Qielli nuk ka kufij, dhe ju inkurajoj të gjithëve që të ëndërroni gjëra të mëdha dhe që pasioni t’ju udhëheq në rrugën jetësore,” theksoi Përfaqësuesja Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) dhe Shefja e UNMIK-ut, Znj. Caroline Ziadeh në fjalën e saj gjatë hapjes solemne historike të Observatorit të Prishtinës.

Më 13 korrik, një ditë pas qarkullimit nëpër botë të imazheve të bëra nga Teleskopi James Webb, Observatori i Prishtinës rihapi dyert për publikun pas më shumë se 35 vitesh. Ky revitalizim është rezultat i përpjekjeve të Klubit të Astronomëve të Kosovës (ACK), me përkrahje nga UNMIK-u dhe Komuna e Prishtinës.

PSSP Ziadeh theksoi se UNMIK-u ka nderin të përkrahë këtë projekt ambicioz. “Arti, shkenca dhe astronomia janë gjuhë universale, që lidhin njerëzit e të gjitha moshave, përkatësive dhe etniteteve dhe i bashkojnë ata në humanitetin e tyre. Shpresojmë se Observatori i Prishtinës do të shërbejë si qendër për rininë multietnike gjatë dekadave vijuese,” nënvizoi ajo.

Funksional për vetëm 10 vite pas hapjes më 1977, rihapja e Observatorit synon shtyrjen përpara të misionit të tij si një qendër e rëndësishme shkencore dhe arsimore dhe të shërbejë si vend për bashkëpunim në mes të komuniteteve të ndryshme.

Për më tepër, Kupola e Observimit posedon një mozaik të sistemit diellor, i punuar nga artistë prej të gjitha komuniteteve të Kosovës, prej pllakave të recikluara.

Kryetari i Prishtinës, Z. Përparim Rama tha në fjalën e tij, “Deri tash, anëtarët e ACK-së udhëtonin nëpër qytetet e Kosovës me teleskopët e tyre për të vizituar shkollat dhe për t’iu afruar pasionin e tyre komuniteteve,” tha ai. “Por, prej tash e tutje, Observatori do të shërbejë si adresë e vetme që ju mundëson të gjithëve të vijnë dhe të mësojnë nga ta.”

Në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara të Rinisë në Kosovë më 2019, ACK-ja fitoi një grant, duke organizuar Kampin e Astronomisë, i pari i llojit të tillë me komunitete të ndryshme, të quajtur “Nën Një Qiell”. Që nga viti i kaluar, si partner zyrtat implementues i UNMIK-ut, ACK-ja zhvilloi një varg aktivitetesh vetëdijësuese të astronomisë me rini, duke i njoftuar mbi 1,200 të rinj nga komunitete të ndryshme me mrekullitë e universit.

Duke rikujtuar fjalët e astronautit Neil Armstrong, Suhel Ahmeti, Drejtor i ACK-së, tha se përderisa hapja e Observatorit mund të duket hap i vogël për të pranishmit, është një hap i madh për Kosovën. “Një studim konkludoi se nëse fëmijët fillojnë të mësojnë për astronominë që nga mosha e hershme, ajo do të ketë ndikim pozitiv në jetën e tyre. Me teleskopin tonë diellor, atë të natës dhe materialet mësimore, shpresojmë që fëmijët dhe të rinjtë nga komunitetet e ndryshme do të vijnë këtu dhe të mësojnë!” theksoi ai.

Astronomët nga rajoni si dhe nga pjesët tjera të botës shprehën urimet e tyre për hapjen.

***

Zvezde se poravnale: Prištinska opservatorija se ponovo otvara nakon 35 godina 

14. jul 2022. – „Nebo nije granica i ohrabrujem sve vas da sanjate velike snove i dozvolite svojoj strasti da vodi vaš životni put“, rekla je specijalna predstavnica generalnog sekretara (SPGS) i šefica UNMIK-a, Gđa. Karoline Ziadeh u svom govoru na istorijskom svečanom otvaranju prištinske opservatorije.

13. jula, dan nakon što su fotografije Džejms Veb teleskopa obišle svet, prištinska opservatorija je ponovo otvorila svoja vrata javnosti nakon 35 godina. Ova obnova rezultat je napora Astronomskog kluba Kosova (AKK) uz podršku UNMIK-a i opštine Priština. 

SPGS Ziadeh je istakla da je UNMIK počastvovan da podrži ovaj ambiciozan projekat. „Umetnost, nauka i astronomija govore univerzalne jezike, koji povezuju ljude svih uzrasta, porekla i etničkih pripadnosti i ujedinjuju ih u njihovoj ljudskosti. Nadamo se da će prištinska opservatorija služiti kao multietničko naučno stecište mladih u narednim decenijama“, dodala je ona. 

Funkcionalna samo deset godina nakon svog otvaranja 1977. godine, ponovo pokrenuta opservatorija će unaprediti svoje nasleđe kao važan naučni i obrazovni centar i služiće kao svedočanstvo saradnje između različitih zajednica. 

Pored toga, opservatorijski toranj sadrži mozaik solarnog sistema koji su napravili umetnici iz raznih zajednica na Kosovu, koristeći reciklirane pločice.

Gradonačelnik Prištine, G. Perparim Rama u svom obraćanju je istakao „da su do sada članovi AKK obilazili gradove širom Kosova sa svojim teleskopima kako bi posetili škole i dosegli do zajednica“.  „Ali od sada, opservatorija će služiti kao jedinstveno mesto na koje svako može da dođe i uči od njih“.

Tokom UN Skupštine mladih 2019. godine, AKK je osvojio grant, organizovanjem prvog astronomskog kampa za mlade iz različitih zajednica nazvan „Pod jednim nebom“. Prošle godine, kao zvanični implementacioni partnter UNMIK-a, AKK je održao niz aktivnosti na terenu za mlade i predstavio tajne univerzuma pred više od 1.200 mladih ljudi iz različitih zajednica. 

Podsećajući na astronauta Nila Armstronga, Suhel Ahmeti, direktor AKK istakao je da dok otvaranje opservatorije može da izgleda kao mali korak za sve koji su prisutni, to je ustvari veliki korak za Kosovo. „Studija je pokazala da ukoliko deca u ranoj dobi počnu sa izučavanjem astronomije to će imati dobar uticaj na njihove živote. Sa našim solarnim teleskopima, noćnim teleskopima i materijalom za učenje, nadam se da će deca i mladi iz različitih zajednica dolaziti ovde i učiti“!, istakao je on. 

Astronomi iz regiona ali i iz ostalih delova sveta uputili su svoje čestitke povodom otvaranja opservatorije.      

***

For more information please contact:
Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org
Phone: +38344151816