STATEMENT FROM UNMIK SRSG IN RELATION TO EVENTS IN NORTHERN KOSOVO AND THE DETENTION OF UN STAFF MEMBERS

May 28, 2019 - UNMIK is following with great concern the developments in northern Kosovo today, including the detention of two UN staff members during the course of their duties by Kosovo Police. Both staff members were subsequently transferred to hospital for treatment of injuries.  We are establishing the precise circumstances, in close coordination with all international agencies on the ground. 

The Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Mission in Kosovo Mr. Zahir Tanin called for the immediate release of the UN staff members, adding “any harm to United Nations staff will be met with the highest degree of diplomatic and international legal responses”.

“I urge all parties to abide by the principles of rule of law and dignity for all to life and liberty, and to help restore calm and security in the area.”

UNMIK will provide more information at the appropriate time.  

 

 ***

 

Deklaratë nga PSSP i UNMIK-ut  në lidhje me ngjarjet në veri të Kosovës dhe ndalimin e punonjësve të OKB-së 

UNMIK-u është duke përcjellur me shqetësim të thellë zhvillimet sot në veri të Kosovës, përfshirë ndalimin e dy punonjësve të OKB-së gjatë kryerjes së detyrave të tyre nga ana e Policisë së Kosovës. Që të dy punonjësit më vonë janë transferuar në spital për trajtim të lëndimeve.  Jemi në përcaktim të rrethanave të sakta, në koordinim të ngushtë me të gjitha agjencitë ndërkombëtare në terren.  

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Z. Zahir Tanin ftoi për lirim të menjëhershëm të punonjësve të OKB-së, duke shtuar se “çfarëdo dëmi shkaktuar punonjësve të Kombeve të Bashkuara do të përcillet me përgjigje më të larta diplomatike dhe ndërkombëtare ligjore”.

“Ftoj të gjitha palët t’i respektojnë parimet e sundimit të ligjit dhe dinjitetit të gjithëve për jetë dhe liri, dhe të ndihmojnë në rivendosjen e qetësisë dhe sigurisë në atë rajon.”
 
UNMIK-u do të ofrojë më  tepër informata në kohë të duhur. 

 

 ***

 

Izjava UNMIK-a i SPGS-a u  vezi sa događajima na severu Kosova i pritvorom UN osoblja

UNMIK sa velikom zabrinutošću prati današnji razvoj na severu Kosova, uključujući pritvor dva pripadnika UN-a tokom obavljanja dužnosti od strane Kosovske policije. Oba člana osoblja su kasnije prebačena u bolnicu radi lečenja povreda. Utvđujemo precizne okolnosti, u bliskoj koordinaciji sa svim međunarodnim agencijama na terenu.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, g. Zahir Tanin, pozvao je na hitno oslobađanje osoblja UN-a, dodajući da će se “bilo kakva šteta naneta osoblju Ujedinjenih Nacija susresti sa najvišim stepenom diplomatsko i međunarodno pravnim odgovorima ”.

"Pozivam sve strane da se pridržavaju principa vladavine prava i dostojanstva za sve za život i slobodu,  i da pomognu da se vrati mir i sigurnost u tom području."

UNMIK će pružiti više informacija u odgovarajuće vreme.