Secretary-General's message on the International Day for the Right to Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

25 Mar 2015

Secretary-General's message on the International Day for the Right to Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

 

 

Download radio programme in English Shkarkoje radio-programin në Shqip Преузми радио програм на Српском

   

New York, 24 March 2015

 
The 24th of March is the International Day for the Right to Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims 
 
On this occasion, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon stated that Earlier this year, he had the honour of paying his respects at the gravesite of Monsignor Óscar Arnulfo Romero, who was murdered in El Salvador on this day in 1980. Monsignor Romero was an icon for human rights and social justice.   

Every year, the United Nations marks the anniversary of his death by honouring the memory of the victims of gross human rights violations and promoting the importance of the right to truth and justice.   

The right to the truth – which is both an individual and collective right – is essential for victims but also for society at large.  Uncovering the truth of human rights violations of the past can help prevent human rights abuses in the future. 

That is why the United Nations supports fact-finding missions, commissions of inquiry, and truth commissions to uncover the truth about gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law.  We work to promote justice, propose reparations, and recommend reforms of abusive institutions. 

Over the last twelve months, the United Nations supported Commissions of Inquiry on the Central African Republic, the Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, the recent conflict in Gaza and the Syrian Arab Republic.  We are also providing advice and assistance to a number of transitional justice processes, including in Cote d’Ivoire and Tunisia.  Once again he called for the full implementation of recommendations of commissions of inquiry and truth commissions.

 
The best way to honour Monsignor Romero’s legacy of fighting for human rights and human dignity is by taking concrete action to fulfil the right to truth and other fundamental human rights in our time.  Let us together pledge to help victims, their families and societies realize their right to truth and protect all who strive to see the truth prevail – said United Nations Secretary-General, Ban Ki-moon.
 
---------
ALBANIAN
 
24 Marsi është Dita Ndërkombëtare e së Drejtës për të Vërtetën lidhur me Shkeljet e Rënda të të Drejtave të Njeriut dhe për Dinjitetin e Viktimave 
Në këtë rast, Sekretari I Përghithshëm I Kombeve të bashkuara, Ban KI-moon deklaroi se në fillim të këtij viti pati nderin të bëj homazh para varrit të Monsinjor Óscar Arnulfo Romero, i cili u vra në El Salvador mu në këtë ditë më 1980. Monsinjor Romero ishte ikonë e të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale.   

Çdo vit, Organizata e Kombeve të Bashkuara e shënon përvjetorin e vdekjes së tij përmes nderimit të kujtimit të viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut dhe promovimit të rëndësisë të së drejtës për të vërtetën dhe drejtësinë.   

E drejta për të vërtetën – që është e drejtë individuale si dhe kolektive - është qenësore për viktimat por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Zbulimi i të së vërtetës së shkeljeve të të drejtave të njeriut nga e kaluara mund të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut në të ardhmen. 

Për këtë arsye Organizata e Kombeve të Bashkuara përkrahë misionet për mbledhjen e fakteve, komisionet hetimore, dhe komisionet për të vërtetën që ta zbulojnë të vërtetën për shkeljet e rënda të drejtave të njeriut dhe shkeljeve serioze të së drejtës humanitare. Ne punojmë në promovimin e drejtësisë, propozimin e kompenzimeve dhe rekomandimin e reformave të institucioneve abuzuese.

 
Përgjatë dymbëdhjetë muajve të fundit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përkrahur punën e Komisioneve Hetimore në Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën Demokratike Popullore të Koresë, Eritresë, dhe konfliktit të fundit në Republikën Arabe të Sirisë. Ne gjithashtu jemi duke ofruar këshilla dhe asistencë për një numër procesesh të drejtësisë tranzicionale, duke përfshirë Bregun e Fildishtë dhe Tunizinë. Ai edhe një herë apeloj për zbatimin e plotë të rekomandimeve të komisioneve hetimore dhe komisioneve për të vërtetën.
Mënyra më e mirë për ta nderuar trashëgiminë e Monsinjor Romero-s në luftën për të drejta të njeriut dhe dinjitetit  njerëzor është përmes veprimit konkret në përmbushjen e së drejtës për të vërtetën dhe të drejtave tjera themelore në kohën tonë. Në këtë ditë kyçe, le të zotohemi së bashku për t’ju ndihmuar viktimave, familjeve të tyre dhe shoqërive për t’i realizuar të drejtat e tyre për të vërtetën dhe për t’i mbrojtur të gjithë ata që luftojnë që e vërteta të mbizotërojë – tha Sekretari i Përghithshëm i Kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon.
 
-----
SERBIAN
 
24 Mart je Međunarodni dan prava na istinu u vezi teških kršenja ljudskih prava i dostojanstva žrtava.
 
Ovom prilikom, Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija, Ban Ki Mun izjavio je da je ranije ove godine imao čast da iskaže svoje poštovanje na grobnici Monsinjora Oscar Romero Arnulfa , koji je ubijen u El Salvadoru na današnji dan 1980 godine.  Monsinjor Romero je bio ikona ljudskih prava i socijalne pravde.
 
Svake godine, Ujedinjene Nacije obeležavaju godišnjicu njegove smrti sećajući se žrtava teških kršenja ljudskih prava i promovisanjem važnosti prava na istinu i pravdu.
 
Pravo na istinu – što je i individualno i kolektivno pravo – je od suštinskog značaja za žrtvu ali takodje i za društvo u celini. Otkrivanje istine o kršenju ljudskih prava u prošlosti može pomoći u prevenciji kršenja ljudskih prava u budućnosti.
 
Zato Ujedinje Nacije podržavaju misije za utvrdjivanje činjenica, istražne komisije, i komisije za istinu kako bi se otkrila istina o grubom kršenju ljudskih prava i teškim kršenjima medjunarodnog humanitarnog prava. Radimo da promovišemo pravdu, predlažemo reparacije, i predlažemo reformu institucija koje zloupotrebljavaju.
 
U toku zadnjih dvanaest meseci, Ujedinjene Nacije su podržale Istražne Komisije za Centralnu Afričku Republiku,  Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, Eritreju, za nedavni sukob u Gazi i Sirijskoj Arapskoj Republici. Mi takodje pružamo savet i pomoć u mnogim procesima tranzicione pravde, uključujući Obalu Slonovače i Tunis.  Još jednom pozivam na punu implementaciju preporuka istražnih komisija i komisija za istinu. 
 
Najbolji način odavanja počasti nasledju Monsinjora Romera je borba za ljudska prava i dostojanstvo , preduzimanjem konkretnih koraka za ostvarivanje prava na istinu i drugih osnovnih ljudskih prava u našem vremenu. Na ovaj važan dan, hajde zajedno da se zalažemo za  pomoć žrtvama, njihovim porodicama i društvima u realizovanju njihovih prava na istinu i zaštitu onih koji se trude da istina prevlada.