SRSG Tanin in Security Council Session on Kosovo: The time for action now moves ahead of the time for excuses

14 November, 2017 – New York: The Special Representative of the UN Secretary-General in Kosovo and Head of UNMIK, Zahir Tanin, highlighted to Security Council members today that with the end of the Kosovo election cycle, “the time for action now moves ahead of the time for excuses”. In his regular update on Kosovo, SRSG Tanin underlined that signs of political will and commitment to move forward seem increasingly evident.

Taking note of the integration of 40 new judges and 13 new state prosecutors from the Serb community into a “unitary Kosovo justice system”, SRSG Tanin commended the parties for moving this forward. Underscoring that technical implementation within the framework of the EU-facilitated dialogue needs more meaningful commitment from both sides, SRSG Tanin observed the lack of progress toward implementation of the agreed Community/Association of Serb-majority municipalities.

Underlining the importance that a sustainable peace process not be hindered by inflexibility or simple inaction, SRSG Tanin opined, “The state of affairs between Belgrade and Pristina has the potential to evolve beyond the unfortunate long-standing impasse.”

Regarding CEFTA, SRSG Tanin stated that Pristina representatives attend all CEFTA meetings, and that UNMIK’s participation is limited to the requirements of the legal statutes. “This participation continues strictly to the extent required by CEFTA members to ensure its functionality, which in turn supports economic opportunity throughout the region”, SRSG Tanin underlined.

SRSG Tanin stressed, “The much needed provision of economic and employment opportunities, the need to counter public corruption and ensure public accountability at all levels, and perhaps above all, fighting against organised criminality are crucial objectives.” And the final objective remains clear, “sustained peace, and the opportunities it brings for individuals to fulfil their aspirations and their potential.”

Read the full statement of SRSG Tanin here. (PDF) 

Read the report of the UN Secretary-General on the activities of UNMIK, and developments related thereto, from 16 July to 15 October 2017, here. (PDF) 


***


PSSP Tanin në Këshillin e Sigurimit për Kosovën: Koha e veprimeve tani tejkalon kohën e arsyetimeve

14 nëntor, 2017 – New York: Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së në Kosovë dhe shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin, theksoi para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit sot se me përfundimin e ciklit zgjedhor në Kosovë, “koha e veprimeve tani tejkalon kohën e arsyetimeve”. Në raportimin e tij të rregullt për Kosovën, PSSP Tanin nënvizoi se shenjat e vullnetit politik dhe përkushtimit për të lëvizur përpara vërehen gjithnjë e më shumë.

Duke folur për integrimin e 40 gjyqtarëve dhe 13 prokurorëve të rinj të shtetit nga komuniteti serb në “sistemin unik të drejtësisë në Kosovë”, PSSP Tanin lavdëroi palët për shtyrjen e këtij procesi përpara. Duke nënvizuar se zbatimi teknik përbrenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga BE-ja kërkon përkushtim më domethënës nga të dyja palët, PSSP Tanin theksoi mungesën e progresit drejt zbatimit të marrëveshjes për Bashkësinë/Asociacionin e komunave me shumicë serbe. 

Duke nënvizuar rëndësinë e mospenguarjes së një procesi të qëndrueshëm paqeje nga jofleksibiliteti apo mosveprimi i thjeshtë, PSSP Tanin theksoi, “marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe Prishtinës kanë potencial zhvillimi përtej ngërçit fatkeq të tejzgjatur.”  

Sa i përket CEFTA-s, PSSP Tanin theksoi se përfaqësuesit e Prishtinës marrin pjesë në të gjitha takimet e CEFTA-s dhe se pjesëmarrja e UNMIK-ut kufizohet nga dispozitat e statuteve ligjore. “Kjo pjesëmarrje vazhdon pikërisht deri në masën e kërkuar nga anëtarët e CEFTA-s për të siguruar funksionimin e saj, që përkthehet pastaj në përkrahje të mundësive ekonomike përgjatë rajonit”, PSSP Tanin nënvizoi.

PSSP Tanin theksoi se, “nevoja urgjente e ofrimit të mundësive ekonomike dhe punësimit, nevoja e luftimit të korrupsionit dhe sigurimit të llogaridhënies publike në të gjitha nivelet, dhe ndoshta mbi të gjitha, luftimi i kriminalitetit të organizuar janë objektivat kryesore.” E objektivi përfundimtar mbetet i qartë, “paqja e qëndrueshme, dhe mundësitë që sjell për individët që t’i përmbushin aspiratat dhe potencialin e tyre.”

Lexo deklaratën e plotë të PSSP-së në shqip. (PDF)

Lexo përkthimin e raportit të  Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për aktivitetet e UNMIK-ut, dhe zhvillimet e ndërlidhura, prej 16 korrikut deri më 15 tetor 2017, në shqip këtu. (PDF) 


***


SPGS Tanin na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu: Vreme za akciju sada dolazi ispred vremena za izgovore

14. novembar 2017. godine, Njujork – Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu i šef UNMIK-a, Zahir Tanin naglasio je danas tokom obraćanja članicama Saveta bezbednosti, da je sa završetkom izbornog kruga na Kosovu, „došao trenutak da vreme za akciju bude ispred vremena za izgovore“. U svom redovnom izveštaju o situaciji na Kosovu, SPGS Tanin je naglasio da znaci političke volje i posvećenost da se nastavi dalje izgledaju sve očigledniji.

Osvrćući se na integraciju 40 novih sudija i 13 tužilaca iz srpske zajednice „u jedinstveni pravosudni sistem Kosova,“ SPGS Tanin čestitao je stranama uključenim u ovaj proces na postignutom napretku. Ističući da tehnička implementacija u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije zahteva značajniju podršku obe strane, SPGS je primetio nedostatak napretka u pogledu implementacije dogovora o osnivanju Zajednice većinskih srpskih opština.

Navodeći da važnost procesa održivog mira ne sme da bude ometana nefleksibilnošću ili jednostavnom neaktivnošću, SPGS je istakao: „da stanje odnosa između Beograda i Prištine ima potencijal da se razvije šire od dugotrajnog zastoja koji je za žaljenje.“

Što se tiče CEFTE, SPGS Tanin, izjavio je da predstavnici Prištine prisustvuju svim sastancima CEFTE, i da je učešće UNMIK-a ograničeno zahtevima pravnog statuta. „Ovo učešće seže tačno do stepena koji zahtevaju članice CEFTE, kako bi se obezbedila njena fukncionalnost, a za uzvrat podržava ekonomske mogućnosti širom regiona,“ naglasio je SPGS Tanin.   

On je takođe naglasio da su ključni ciljevi „stvaranje ekonomskih prilika i mogućnosti zapošljavanja, potreba da se suzbije korupcija i osigura odgovornost na svim nivoima, i možda iznad svega, borba protiv organizovanog kriminala“. Krajnji cilj je takođe jasan, „održiv mir, i mogućnosti koje on donosi pojedincima da ostvare svoje želje i potencijale“.

Ceo govor SPGS Tanina na srpskom mozete pročitati ovde. (PDF) 

Prevod izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o aktivnostima UNMIK-a i dešavanjima u periodu od 16. jula do 15. oktobra 2017. godine na srpskom jeziku dostupan je ovde. (PDF) ***

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK
Email: dolatshahi@un.org(link sends e-mail)
Mobile: +37744151816