Audio

 • ECMI Kosovo pomaže osnaživanje žena iz manjinskih zajednica

  Pristina, 28 Juli 2015 - Zena pripadnica manjinske zajednice na Koaovu suocava se sa de facto duplom diskriminacijom: kao zena, i kao pripadnica manjina. Medju najupadljivijim problemima je nedostatak svesti o pravima zena i rodnoj ravnopravnosti, nasilju u porodici, ranim i prisilnim brakovima.

  Da bi se borili protiv rodno zasnovanog nasilja, vazno je osnaziti zenu u svim aspektima njhovog zivota – uciniti ih svesnim njihovih prava, pomoci im da zahtevaju ta prava, i pomoci im da dodju do njihovih licnih primanja. Upravo to, ECMI Kosovo, Evropski Centar za Manjinska pitanja, pokusava da radi na Kosovu, kroz svoj projekat  “Osnazivanje manjinskih zajednica na Kosovu protiv rodno zasnovanog nasilja”.

 • World Refugee Day

  Pristina, 20 June 2015 - World Refugee Day is held every year on the 20th of June. It’s a day to reflect on the situation of the millions of forcibly displaced people throughout the world. The annual commemoration is marked by a variety of events in more than 100 countries, involving government officials, humanitarian aid workers, celebrities, civilians and the forcibly displaced themselves.

 • Dita Botërore e Refugjatëve

  Prishtine, 20 Qershor 2015. Dita Botërore e Refugjatëve shënohet çdo vit më 20 qershor. Kjo është një ditë për të reflektuar mbi situatën e miliona njerëzve të zhvendosur me forcë në të gjithë botën. Përkujtimi vjetor është shënuar me një shumëllojshmëri të ngjarjeve në më shumë se 100 vende, përfshirë zyrtarë qeveritarë, punëtorë humanitarë, të famshëm, civilë dhe vetë të zhvendosurit.

 • Светски дан избеглица

  20/06/2015 - Светски дан избеглица се обележава сваке године 20 јуна. То је дан када се треба осврнути на ситуацију милиона силом расељених људи широм света. Овај дан се обележава низом догађаја у више од 100 земаља, укључујући званичнике влада, хуманитранe радникe, јавнe личности, грађанe и самe расељене. 
   

   

Faqet