Për Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara

Programi i vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara (UNV) është organizatë e Kombeve te Bashkuara që kontribon për paqe dhe zhvillim përmes vullnetarizmit global.
Vullnetarizmi është një mjet i fuqishëm në trajtimin e sfidave te zhvillimit, dhe mund ta transformon ritmin dhe natyren e zhvillimit
Nga Vullnetarizmi përfitojnë  shoqëria në përgjithësi si dhe vullnetarët individual duke forcuar besimin, solidaritetin dhe reciprocitetin mes  qytetarëve dhe krijojne mundësitë per pjesëmarrje.

Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara kontribojnë per paqe dhe zhvillim duke avokuar për njohjen e vullnetarëve, duke punuar me partnerët për ë integruar vullnetarizmin në programet e zhvillimit dhe duke mobilizuar dhe rritur numrin dhe diversitetin e vullnetarëve, përfshirë këtu edhe vullnetarët me përvojë te Kombeve të Bashkuara në të gjithë botën. Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara e pranojnë vullnetarizmin si qështje univerzale dhe inkluzive, dhe e njohin vullnetarizmin ne diversitetin e tij, si dhe vlerat e tyre: vullneti i lirë, angazhimi, zotiminin dhe solidaritetin.

Me bazë ne Bonn te Gjermanise, Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara për çdo vit janë aktiv ne 130 vende. Ata Përfaqësohen në të gjithë botën përmes zyrave të Programit Zvhillimor të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe i raporton Bordit ekzekutiv te Programit Zhvillimor të Kombeve të Bashkuara.

Shiko gjithashtu faqen e internetit te Vullnetarëve të Kombeve të Bashkuara