Si të bëheni vullnetar i OKB-së?

Nëse jeni të interesuar të bëheni Vullnetarë të OKB-së apo të anëtarësoheni në shërbimin tonë të Vullnetarizmit Online, ju lutemi regjistrohuni në www.unv.org

Për më shumë informata mund ta kontaktoni zyrën mbështetëse të VKB-së në UNMIK që menaxhon të gjithë vullnetarët e OKB-së në mision.

Lulzim Rexhepi (Z.) Asistent Administrativ, Zyra Mbështetëse e VKB-së

Tel: 001 212 963 8442 Lok: 5469 

E-mail: rexhepi15@un.org(link-sends-e-mail)
 

Zyra po ashtu ofron mbështetje administrative dhe të personelit, zhvillon projekte për promovim të vullnetarizmit dhe organizon seminare dhe trajnime me qëllim të fuqizimit të Vullnetarëve për zbatimin e mandatit të UNMIK-ut. Zyra Mbështetëse funksionon në partneritet me UNDP-në dhe Agjencitë tjera të OKB-së ku Vullnetarët e OKB-së punojnë në fushën e operacioneve zhvillimore dhe humanitare.